12. Obranyschopnost země, aktivní členství v EU a prohlubování mezinárodní spolupráce

Smluvní strany konstatují, že nezbytným předpokladem zdravého rozvoje společnosti je stabilní a bezpečné vnější prostředí. I na zdánlivě klidnou středoevropskou zemi bez zřetelných nepřátel mohou dopadnout následky nezvládání globálních hrozeb, jako jsou organizovaný zločin, terorismus, šíření zbraní hromadného ničení, zhoršování životního prostředí, nestabilita globálního ekonomického a sociálního systému. Odpovědí na tyto hrozby jsou efektivní obranyschopnost země, naše aktivní členství v EU a vyšší úroveň mezinárodní spolupráce.

12.1 Obrana

- Základem obrany území ČR je členství v NATO.

- Budeme se aktivně podílet na společné bezpečnostní a obranné politice EU.

- ČR bude pokračovat v budování obranných kapacit, které budou moci být v případě potřeby využity pro vojenské i civilní operace/mise NATO, EU nebo OSN, které budou vybaveny odpovídajícím mandátem.

- Stabilizujeme rozpočtovou a personální situaci Armády ČR. Uvědomujeme si, že udržení našich závazků vůči kolektivní obraně v NATO a zajištění stability a bezpečnosti v přímém sousedství EU v podmínkách poklesu účasti USA bude vyžadovat posilování našich obranných schopností. To se neobejde bez úprav financování resortu obrany.

- Proto chceme zavést nový způsob tvorby rozpočtového rámce resortu obrany v podobě víceletých rozpočtových výhledů, schvalovaných vládou a Poslaneckou sněmovnou. To umožní navázat alokaci zdrojů na systém střednědobého obranného plánování, a tím nastavit stabilnější a předvídatelnější prostředí pro rozvoj vojenských schopností a pořizování vojenské techniky, což povede ke zvýšení efektivity.

- Zavazujeme se zajistit ochranu i obranu vzdušného prostoru České republiky vlastními prostředky.

- S cílem dosáhnout maximální efektivity a dodržování zákonnosti podrobíme revizi systém zadávání veřejných zakázek v rezortu obrany a bude poskytnuta maximální součinnost při vyšetřování podezřelých zakázek z minulosti.

- Budeme usilovat o vytváření sdílených kapacit, sil a prostředků hlavních složek bezpečnostního systému (armáda, policie, hasiči) s cílem dosáhnout co největší účinnosti při prevenci a odstraňování následků katastrof a živelných pohrom.

- Znovu posoudíme otázku optimalizace vojenských újezdů.

12.2 Evropská unie

- Smluvní strany konstatují, že výrazem národního zájmu ČR je aktivní členství naší země v EU usilující o úspěšné pokračování procesu evropské integrace. Chceme se podílet na dalším rozvoji EU, v níž budeme respektovat sociálně-tržní a kulturní rozmanitost Evropy. Zásadní změnu postoje České republiky ke členství v EU bude provázet kontinuita zahraniční politiky České republiky a dodržení všech daných slibů a závazků ČR směrem do zahraničí.

- Budeme efektivně využívat ekonomických možností členství v EU a budeme připravovat ČR ke vstupu do eurozóny, včetně posouzení připojení k příslušným institucionálním krokům (Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, bankovní unie).

- Strukturální fondy EU budeme směřovat tak, aby ve větší míře jejich pomocí docházelo k dlouhodobému zlepšení konkurenceschopnosti a kvality života v regionech České republiky, zvláště v regionech slabých a znevýhodněných.

- Budeme podporovat lepší informovanost veřejnosti o záležitostech Evropské unie.

12.3 Zahraniční politika

- Za zahraniční politiku je primárně odpovědná Vláda České republiky. Budeme ji vytvářet a realizovat na základě co nejširší politické shody. V tomto směru budeme úzce spolupracovat s příslušnými výbory obou komor Parlamentu České republiky.

- Za klíčový pokládáme rozvoj dobrých vztahů se sousedními zeměmi. Budeme usilovat o prohloubení strategického dialogu s Německem jako největším ekonomickým partnerem České republiky.

- Důraz klademe na multilaterální diplomacii, k tomu budeme využívat zejména vnější působení Evropské unie, OSN a k ní přidružené organizace.

- Budeme podporovat dodržování lidských práv ve světě. Zvláštní důraz budeme klást na úctu k jednotlivci, na práva sociální, ekonomická a na ochranu životního prostředí.

- Budeme aktivní v oblasti rozvojové pomoci.

- V návaznosti na zákon o státní službě počítáme se zákonem o zahraniční službě. Jeho součástí bude i podpora špičkové přípravy potenciálních pracovníků z České republiky v institucích EU a v dalších mezinárodních organizacích.

- Zavazujeme se podporovat úsilí mezinárodního společenství předcházet ozbrojeným konfliktům a řešit sporné otázky především mírovou cestou a na základě mezinárodního práva.

- Mezi priority české zahraniční politiky řadíme aktivní účast v projektech, jako jsou visegrádská spolupráce a Východní partnerství.