6. Kvalitní zdravotnictví dostupné všem

Smluvní strany se zavazují prosazovat zdravotnictví jako veřejnou službu založenou na principu solidarity zdravých lidí s nemocnými, na principu neziskovosti, rovnosti a všeobecné dostupnosti kvalitní a vyspělé zdravotní péče.

6.1 Systém úhrad zdravotní péče

- Vytvoříme předvídatelný, stabilní a průměrným nákladům odpovídající systém úhrad pro všechny typy zdravotní péče. Úhrady budou závazné pro všechny zdravotní pojišťovny: za stejné výkony zdravotnickým zařízením stejná úhrada a způsob plateb.

- V horizontu 2-3 let provedeme změnu koncepce úhradové vyhlášky, včetně úpravy seznamu výkonů, které budou lépe reflektovat náklady zdravotních zařízení na obnovu přístrojové techniky i nemovitého majetku.

- Pravidelně valorizujeme platby za státní pojištěnce vázané na ekonomické parametry (růst inflace, růst průměrné mzdy ve zdravotnictví). Odvody plateb do zdravotního pojištění budou beze stropu.

- Odstraníme administrativní překážky pro kofinancování sociální a zdravotní péče ze zdrojů sociálního a zdravotního pojištění.

6.2 Dostupnost lékařské péče

- Vytvoříme pravidla pro utváření sítě zdravotnických zařízení (ZZ) financované z veřejného pojištění všemi zdravotními pojišťovnami (ZP) a zajišťující srovnatelnou dostupnost péče. (U akutní nemocniční péče jde v ČR především o srovnatelnou kvalitu s důrazem na nezbytné ambulantní služby včetně lékárenských služeb v odlehlých oblastech a u následné péče navíc i rozšiřování jejích kapacit s ohledem na stárnoucí populaci.)

- Zlepšíme přístup pacientů k lázeňské péči (úprava indikačního seznamu posilující RHB péči a zamezující hrazení wellness služeb z veřejných prostředků).

- Zajistíme dostupnost lékárenských služeb v menších městech a obcích. Provedeme revizi lékové politiky a cenotvorby s cílem zajistit lepší dostupnost léků plně hrazených ze ZP v každé lékové skupině a přístup k vysoce inovativním lékům a léčebným metodám. Naopak omezíme úhrady léčivých přípravků a zdravotních pomůcek, které nemají jednoznačně klinicky prokázaný terapeutický efekt.

6.3 Řešení poplatků ve zdravotnictví

- Zrušíme poplatky ve výši 30 Kč v ambulancích praktických lékařů, specialistů a lékárnách.

- Poplatek za pohotovost zůstane ve výši 90 Kč, a to bez ohledu na způsob dopravy do zdravotnického zařízení.

- Nebudeme znovu zavádět poplatek za pobyt v nemocnici.

- Vzniklý výpadek příjmů pro poskytovatele v návaznosti se změnami poplatků bude kompenzován zdravotními pojišťovnami po příslušném navýšení zdrojů ze státního rozpočtu, zejména zvýšením platby za státní pojištěnce.

6.4 Zdravotní pojišťovny a zdravotnická zařízení

- Vytvoříme nediskriminační a transparentní podmínky při získávání smluv mezi ZP a ZZ. Zajistíme veřejný přístup ke všem smlouvám ZP a veřejný přístup k obchodním smlouvám ZZ a ZP jako prevenci předražených nákupů.

- Zřídíme dozorový orgán nad toky zdravotního pojišťění.

- Institucionalizujeme Národní referenční centrum (NRC) pod kontrolou a odpovědností státu.

- Důsledně oddělíme vlastnictví zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven.

- Případné snížení počtu ZP bude realizováno až po projednání a se souhlasem koaličních stran.

6.5 Veřejné neziskové zdravotnictví

- Přijmeme zákon o veřejných neziskových (veřejnoprávních) ZZ pro páteřní síť nemocnic, u fakultních nemocnic se spoluúčastí univerzit na jejich řízení.

- V těchto zařízeních bude zachován jednotný systém odměňování zaměstnanců s tarifními a nadtarifními složkami.

- Podpoříme systém zvyšování kvality poskytované péče. Vytvoříme podmínky pro tvorbu standardů odborné lékařské péče (především pro vysoce nákladnou).

- Zapojíme Českou republiku do evropské sítě center excelence (dovybavení špičkových specializovaných pracovišť) a zajistíme jejich efektivní dostupnost pro pacienty.

6.6 Prevence

- Zavedeme systém motivace občanů (včetně výchovy ve školách) ke zdravému životnímu stylu, vyšší odpovědnosti za své zdraví (bonusové programy za preventivní prohlídky) a uplatňování práv pacientů.

- Vytvoříme projekt realizace a financování zdravotních priorit státu se zaměřením na prevenci kardiovaskulárních, nádorových a dalších onemocnění, rozvoj rehabilitace, dlouhodobé péče, hospiců i péče o duševní zdraví, včetně zajištění finanční dostupnosti včasné léčby Alzheimerovy, Parkinsonovy choroby a dalších vážných nemocí zkracujících produktivní věk stárnoucí populace.

6.7 Právní ochrana a vzdělávání zdravotnických pracovníků

- Zlepšíme právní ochranu zdravotníků včetně obrany před fyzickými útoky při výkonu zdravotnického povolání.

- Provedeme revizi systému dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků.

- Zajistíme důslednou státní kontrolu procesů specializačního vzdělávání zdravotníků a dohledu nad vzdělávacími programy ve smyslu zjednodušení jeho obsahu a usnadňující uplatnění na trhu práce v ČR i vzájemné uznávání kvalifikace v zemích EU.

- Usnadníme převod lékařských praxí mezi lékaři (dědictví, prodej).

- Přijmeme novou právní úpravu pro případy výhrady svědomí pro všechny pracovníky ve zdravotnictví.

- Posílíme postavení a odpovědnost ošetřovatelského personálu.

- Zajistíme růst platového ohodnocení zdravotníků v souladu s finanční stabilizací zdravotnického systému.

6.8 Informovanost pacientů

- Zavedeme systém srozumitelných informací pro pacienty o lécích, zdravotnických prostředcích, výkonech a preventivních programech hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o kvalitě a bezpečí zdravotních služeb.

- Neumožníme žádné opatření v rozporu s ochranou života od početí do přirozeného konce (ne aktivní euthanasii).

- Zavedeme elektronický přístup pacientů k vlastním individuálním účtům s možností poskytnout vybraná data lékaři.

6.9 Revize dozorových orgánů

- Ministerstvo financí iniciuje mezirezortní jednání o revizi dozorových orgánů, které mají vliv na veřejné zdraví s cílem odstranit roztříštěnost dozoru v ČR, zrušit duplicitní, či naopak doplnit chybějící kompetence pro specifické oblasti. Revizi provedeme s ohledem na minimální požadavky EU.

- Zlepšíme regulaci cen léků a zdravotnického materiálu s cílem snížit náklady občanů a veřejného sektoru