5. Důstojné důchody, podpora rodin s dětmi, boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Smluvní strany se zavazují usilovat o udržení sociální soudržnosti a prosazovaní principů sociální spravedlnosti zejména aktivní politikou zaměstnanosti, ochranou práv zaměstnanců, bojem proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

5.1 Důchodový systém

- Budeme usilovat o vytváření důstojných životních podmínek pro seniory. Prosadíme návrat k pravidelnému zvyšování důchodů o inflaci a třetinu růstu reálných mezd, a to od roku 2015.

- Sloučíme II. a III. pilíř. Zastavíme vyvádění prostředků z průběžného důchodového pilíře. Dáme podnět k sestavení odborné komise v gesci ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí složené z delegovaných zástupců koaličních stran, opozice, zástupců tripartity a odborníků z řad ekonomů, demografů a sociologů, která připraví úpravy zdanění práce a důchodového systému s účinností od roku 2017 tak, abychom zajistili výplaty důstojných penzí, posílení principu zásluhovosti, narovnání transferu mezi rodinou a společností a zastropování věku odchodu do důchodu.

- V první fázi podpoříme stávající produkty ve III. pilíři, kde stát poskytuje příspěvky a navrhneme vylepšení jejich parametrů s cílem větší motivace lidí spořit na stáří.

5.2 Zaměstnanost

- Obnovíme funkčnost úřadů práce mimo jiné přenosem kompetencí na okresní pracoviště, posílením aktivní politiky zaměstnanosti a důrazem na pomoc nejvíce ohroženým skupinám - absolventům škol, zdravotně postiženým a osobám v předdůchodovém věku. Také obnovíme povinnost zaměstnavatelů hlásit na úřady práce volná místa.

- Po projednání v tripartitě budeme postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se postupně přiblížila 40 % průměrné mzdy.

- Důsledně budeme prosazovat stejnou odměnu za stejnou práci pro ženy i muže a podpoříme zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Budeme podporovat sociální podnikání jakožto specifický typ ekonomické činnosti. Nebudeme tolerovat žádné formy nelegálního zaměstnávání. Pokud na tom bude dosaženo dohody v tripartitě, obnovíme výplatu nemocenské v prvních třech dnech nemoci.

5.3 Opatření proti chudobě a sociálnímu vyloučení

- Zajistíme dostupné, kvalitní a efektivní sociální služby především definováním sítě sociálních služeb, posílením role plánování jejich rozvoje a víceletým financováním. Podpoříme variabilitu sociálních služeb dle potřeb uživatelů, včetně podpory osob, které pečují o své blízké v domácím prostředí. Stanovíme jasná pravidla pro výpočet dotace jejich poskytovatelům a pro použití příspěvku na péči.

- Upravíme pravidla pro přiznání příspěvku na péči a nároku na invalidní důchod osob se zdravotním postižením tak, aby spravedlivě zohledňovala zdravotní stav.

- Posílíme terénní sociální práci na úrovni měst a obcí a v sociálně vyloučených lokalitách rozvineme spolupráci s neziskovým sektorem. Sociální prací s rodinami ohroženými chudobou zamezíme odebírání dětí do ústavní péče pouze z ekonomických důvodů.

- Prosadíme zákon o sociálním bydlení, který definuje standard sociálního bytu a vymezí osoby, které na něj mají při plnění stanovených podmínek nárok. Zamezíme obchodu s chudobou, který spočívá v pronajímání předražených ubytoven hrazených ze sociálních dávek na bydlení.

- Podpoříme hospicovou péči a narovnání plateb na lůžko v LDN.

5.4 Podpora rodin s dětmi

- Prosadíme porodné i na druhé dítě. Pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné, prosadíme zákonnou úpravu řešící zálohované výživné, poskytované za jasných podmínek státem.

- S využitím evropských prostředků zahájíme ve spolupráci s obcemi výstavbu malometrážních sociálních bytů a startovacích bytů pro mladé rodiny.