Excelence, vážené dámy a pánové, drazí přátelé,

dovolte mi, abych Vás všechny přivítal na této slavnostní večeři při příležitosti Summitu EU - Východní partnerství, který se dnes konal v Praze a jejž mám tu čest zakončit.

Jménem českého předsednictví EU bych chtěl přivítat Vás všechny, obzvláště však delegace těch zemí, které se podílejí na projektu východního partnerství: Ukrajinu, Bělorusko, Moldávii, Ázerbájdžán, Arménii a Gruzii. Je pro nás ctí, že jsou zde přítomni i účastníci zítřejšího summitu EU se zeměmi jižního koridoru, který zahájí prezident Turecka pan Gül a zástupci Egypta, Kazachstánu, Uzbekistánu a Iráku.

Setkáváme se na jednom z míst Prahy, které bylo svědkem mnoha historických událostí, zejména z éry českého národního obrození před dvěma sty lety. Jedna z nich se stala v revolučním roce 1848, kdy čeští demokraté a liberálové pořádali takzvaný Slovanský sněm domáhající se - dnes bychom řekli - lidských práv a federalizace rakouské monarchie. Sněm byl přerušen vzpourou Pražanů proti Vídni. Něco podobného - jak doufám - dnes nehrozí.

Východní partnerství sdružuje specifickou skupinu zemí. Po pádu komunismu prošly země střední a východní Evropy - stejně jako i kavkazské státy - radikální systémovou změnou. Všechny vynaložily velké úsilí při budování svobodné společnosti založené na politickém pluralismu a tržní ekonomice a všechny vedly boj za to, aby byly uznány jako část svobodného světa. Důležitou součástí jejich úsilí bylo i hledání spolupráce s Evropskou unií. Několika zemím se podařilo stát členy unie, ostatní setrvaly s unií v rozličných formách přidružení či v jiných typech vztahů. Koncept východního partnerství je jedním z nových projektů tohoto druhu.

Doufáme, že dnešní summit vyšle důležitou zprávu hovořící o tom, že se EU otevírá novým formám vztahů a zahajuje intenzivnější spolupráci s touto skupinou zemí. Hlavním cílem východního partnerství je akcelerace politického dialogu a zesílení ekonomické spolupráce. Ostatní cíle jsou popsány v dnes přijaté společné deklaraci. Přesto bych rád zdůraznil, že tato forma partnerství nemůže být jakýmkoliv způsobem interpretována jako alternativa k dlouhodobé perspektivě budoucího členství těchto zemí v EU.

Evropská unie věnovala posledních několik let mimořádnou pozornost jak prohlubování evropského integračního procesu, tak jeho rozšiřování. Tento proces neskončil a nikdy ani neskončí. Nechceme vybudovat uzavřený, privilegovaný klub. Nezamýšlíme zavést nepřiměřené vstupní překážky, které by vyžadovaly desetiletí k jejich překonání. Požadavky na budoucí členy jsou a budou jasné a transparentní.

Východní partnerství je organizováno s cílem dosáhnout intenzivnější spolupráce. Je organizováno pro něco, nikoli proti někomu či proti něčemu. Žádná země by neměla mít obavu z toho, že je východní partnerství namířeno proti ní. Rád bych byl v tomto ohledu velmi jednoznačný.

Východní partnerství je založeno na přihlášení se ke svobodě a demokracii, jakož i k tržnímu hospodářství. Sdílení a realizace společných hodnot je důležitější než geografická blízkost.

Dámy a pánové, dovolte mi pozvednout číše na úspěch tohoto úsilí.