Bezpečnost:

- Současná situace se hluboce liší od období "studené války"; je třeba překročit hranice strategických principů minulosti, zaměřených na perspektivu vzájemného zničení, a soustředit se na reálné hrozby: k nim v první řadě patří hrozba šíření zbraní hromadného ničení.

- Potvrzen záměr omezovat strategické útočné zbraně na minimální možnou úroveň odpovídající požadavkům národní bezpečnosti a spojeneckým závazkům; obě strany budou pokračovat v přípravě smlouvy nahrazující START-1 (smlouvu o omezení strategických zbraní z roku 1991).

- Ruská strana jasně vyjádřila, že nesouhlasí s rozhodnutím o vzniku objektů americké protiraketové obrany v Polsku a Česku a potvrdila své dříve předložené iniciativy. Zároveň ocenila opatření navržená USA a prohlásila, že v případě jejich odsouhlasení a vyplnění budou významnými a užitečnými z pohledu snížení ruských obav. Rusko a USA chtějí zintenzivnit dialog o spolupráci v oblasti protiraketové obrany na dvoustranné i mnohostranné úrovni.

- Obě strany chtějí společně analyzovat současné i budoucí hrozby představované balistickými a křídlatými střelami středního a krátkého doletu a diskutovat o variantách reakcí.

- Obě strany jsou pro zamezení nezákonnému trhu či hromadění konvenčních zbraní s destabilizujícím vlivem na regionální i globální bezpečnost a stabilitu. Chtějí spolupracovat, aby zajistily, že dodávky takových zbraní nebudou přispívat ke zvyšování vojenských potenciálů, které takovým cílům odporují, a budou se snažit zamezit, aby se konvenční zbraně dostávaly do rukou teroristům.

- Rusové a Američané chtějí společně překonat rozpory v těch oblastech, kde se jejich postoje neshodují, včetně rozšíření Severoatlantické aliance; chtějí pracovat na přípravě řešení, které pomůže obnovit životaschopnost Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (CFE), a na co nejrychlejší ratifikaci adaptované podoby CFE všemi zúčastněnými.

- Obě strany podporují Dohodu o nešíření jaderných zbraní a přejí si její zpřísnění.

Jaderná energetika:

- Rusko a USA spolu s dalšími zeměmi pracují na přípravě všestranně výhodných přístupů zajišťujících ekonomicky výhodný dostup k jaderné energii tak, aby státy mohly využívat výhod jaderné energie a mít životaschopnou alternativu ke snaze o zisk citlivých technologií jaderného palivového cyklu vlastními silami. Jako státy vlastnící bezpečné moderní jaderné technologie nabízejí Rusko a USA spolupráci zemím přemýšlejícím o možnosti rozvoje jaderné energetiky.

- Rusko nabídlo a USA podpořily vznik globální infrastruktury jaderné energetiky. Iniciativa je možností jak získat efektivní přístup k výhodám jaderné energie. Prvním krokem je vznik Mezinárodního střediska pro obohacení uranu, který v Rusku založily Ruská federace a Kazachstán.

- Rusko a USA s širokým spektrem zemí pracují nad novou generací civilního jaderného potenciálu, který bude bezpečný a dobře zajištěný, bude zlepšovat ekologickou situaci a snižovat riziko šíření jaderných zbraní.

- Rusko a USA podporují program zdokonalených jaderných reaktorů a palivových cyklů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), jehož se účastní státy s rozvinutými jadernými technologiemi i země s malými jadernými programy nebo země pouze pracující nad plány na mírové využití jaderné energie.

- Rusko pracuje na vzniku zásob nízko obohaceného uranu, který bude k dispozici MAAE k zajištění spolehlivého přístupu k jadernému palivu.

- Spojené státy zředí 17,4 tuny přebytečného vysoce obohaceného uranu ze svých vojenských programů a zavazují se poskytnout 50 milionů dolarů na vznik mezinárodní palivové banky MAAE zajišťující spolehlivý přístup k jadernému palivu.

Írán:

- Rusko a USA jsou přívrženci politického a diplomatického úsilí, které by mělo nalézt řešení zajišťující výlučně mírovou podobu íránského jaderného programu; upozorňují na nutnost, aby Írán dodržoval požadavky MAAE a rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1737, 1747 a 1803 včetně plného a prověřitelného zastavení činností spojených s obohacováním a zpracováním uranu. Souhlas Ruska s dodávkami jaderného paliva pro íránskou jadernou elektrárnu v Búšehru a odebíráním tamního vyhořelého paliva je krokem, který nabízí Íránu možnost disponovat jaderným energetickým potenciálem bez nutnosti vytvářet dodatečné prostředky k obohacování uranu a zpracování vyhořelého jaderného paliva.

Severní Korea:

- Rusko a USA vyjádřily plnou podporu šestistranným rozhovorům; budou dál spolupracovat v souladu s dohodami uzavřenými v rámci šestistranných rozhovorů i na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN číslo 1718 o jaderných zbraních a jaderném programu Severní Koreje s konečným cílem dosáhnout denuklearizace Korejského poloostrova.

Globální iniciativa boje s jaderným terorismem:

- Globální iniciativa zahájená v červnu 2006 se rozšířila na 67 účastnických států s EU a MAAE jako pozorovateli. Účastníci spolupracují při posilování individuálních i kolektivních způsobů obrany proti možnosti teroristů dostat se k jaderným materiálům, úkrytům a finanční i další podpoře. Země si vyměňují informace o teroristické činnosti.

Jaderná bezpečnost:

- Do konce roku 2008 obě země v rámci Bratislavské iniciativy pro jadernou bezpečnost dokončí schvalování programu pro zlepšení prostředků fyzické jaderné bezpečnosti.

Boj s globálním terorismem:

- Rusko a USA jsou partnery v globálním boji proti terorismu; budou posilovat dvoustrannou spolupráci cestou vyšší výměny informací o teroristických skupinách i o konkrétních teroristických hrozbách bezpečnosti a rozkvětu Ruska a USA. Bude dán dodatečný impulz činnosti rusko-americké Pracovní skupiny pro boj s terorismem ve všech směrech včetně úsilí o likvidaci teroristických organizací a sítí, které jim poskytují finanční a hmotnou podporu.

- Rusko a USA budou posilovat společné úsilí o trvalou spolupráci v rámci OSN i dalších mezinárodních fór včetně OBSE, Rady NATO-Rusko a skupiny G8.

Strategická ekonomická spolupráce:

- Rusko a USA podporují vstup Ruska do WTO v co nejkratší době za komerčně smysluplných podmínek; Rusko může splnit všechny podmínky členství a stát se tak členem ještě letos. USA chtějí v Kongresu dosáhnout zákonných aktů v souvislosti s dodatkem Jacksona-Vannika a "stálých normativních obchodních vztahů" s Ruskem. V souvislosti se vstupem Ruska do WTO se administrativa USA bude snažit dosáhnout, aby tyto právní normy začaly platit ještě letos. Jako uznání rostoucí role Ruska coby významné světové ekonomiky jsou USA také pro vstup Ruska do Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Ekonomický dialog:

- Obě země budou upevňovat rusko-americkou ekonomickou a hospodářskou spolupráci včetně toho, že v nejbližších měsících založí nová fóra pro mezivládní i obchodní dialog. Tyto kroky pomohou vzniku podmínek, které upevní rusko-americké obchodní i investiční vztahy, zlepší kontakty obchodních kruhů a zvýší životní úroveň obou zemí.

Dvoustranná dohoda o investicích:

- Rusko a USA se budou snažit dosáhnout nové dvoustranné dohody o vzájemné ochraně investic, která zajistí stabilní a předvídatelný rámec pro investiční činnost a zvýší důvěru investorů i obchodních kruhů obou zemí.

Energetický dialog

- Spolupráce v oblasti energetiky je stále oblastí s významným potenciálem pro obě země. Oba prezidenti nařídili existující Rusko-americké pracovní skupině pro energetiku, aby hledala cesty upevnění energetické bezpečnosti a diverzifikace dodávek energií s pomocí ekonomicky smysluplných cest a přepravních prostředků podle principů, které v Petrohradu odsouhlasila skupina G8.