1) Energetická politika

- Závazný cíl zvýšit do roku 2020 podíl obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie na celém území EU na 20 procent.

- Závazný cíl, že podíl biopaliv na celkové spotřebě paliv v dopravě dosáhne do roku 2020 nejméně 10 procent.

- Podíl bude platit za celou Evropskou unii, pro jednotlivé členské země se určí později při dvoustranných jednáních s Evropskou komisí. Státy EU přitom uznaly, že startovací pozice jednotlivých států jsou odlišné a přislíbily, že každá země si nadále bude rozhodovat o vlastní energetické politice a bude si moci libovolně zvolit nástroje, které ji přivedou k plnění stanoveného cíle.

- EU se rovněž shodla, že jaderná energie může přispět ke snižování emisí skleníkových plynů a bezpečnosti energetických dodávek, ale na prvním místě stále zůstává jaderná bezpečnost.

- EU by se rovněž měla zabývat představou vytvoření expertní skupiny pro jadernou bezpečnost a nakládání s jaderným odpadem. (Češi tento bod považují za příslib k vytvoření jaderného fóra, které by rádi viděli v Praze, o to hostit sídlo fóra se ale uchází také Slovensko).

2) Emise skleníkových plynů

- EU do roku 2020 o pětinu sníží objem emisí skleníkových plynů oproti úrovni z roku 1990. Státníci dokonce doporučili snížení o 30 procent, ale jen v případě, že se další světoví znečišťovatelé zaváží ke "srovnatelným omezením".

3) Snížení administrativní zátěže

- EU se zavázala, že administrativní zátěž, která plyne z evropské legislativy, se do roku 2012 sníží o čtvrtinu. Mělo by to ulevit zejména malým a středním podnikům.

- Cíl je platný pouze pro evropskou legislativu, nikoliv pro jednotlivé státy, v nichž EU údajně bere v potaz rozdílnou tradici a rozdílnou startovací pozici.

4) Lisabonská strategie

- V letošním roce by měl růst HDP v EU činit 2,7 procenta. Během let 2007 a 2008 by navíc mělo vzniknout sedm miliónů nových pracovních míst a míra zaměstnanosti by se do roku 2008 měla přiblížit 66 procentům.

- EU se shodla, že je nutné posílení jednotného vnitřního trhu.

- Summit rovněž přislíbil urychlenou implementaci směrnice o volném pohybu služeb do národních legislativ.