Vážené sestry, vážení bratři,

předstupuji před Vás jako kandidát na předsedu KDU-ČSL a to ve chvíli, kdy se naše strana nachází v nelehké situaci. Je znejistělá nevalným volebním výsledkem v červnových volbách, je vyčerpaná - stejně jako celá naše veřejnost složitými a dlouhotrvajícími povolebními jednáními a je oslabená narůstající vnitřní nesvorností a postupnou ztrátou víry ve vlastní síly. Naše strana tápe, hledá sama sebe i cestu, po které chce jít dál. Je naší povinností KDU - ČSL znovu konsolidovat, probudit její energii - chcete-li klidnou sílu a určit směr i cíle dalšího postupu.

Jak na to? Řešení rozhodně existuje. Teď poruším to, co tady říkal Honza. Nechme se inspirovat Josefem Luxem, který kladl důraz na tři roviny politiky KDU-ČSL. Ty jsou vzájemně provázané a jsou zakódovány do jména naší strany. KDU-ČSL je stranou křesťanskou, demokratickou a lidovou.
• Křesťanství nám vymezuje především morální a etické standardy. Jako lidé i jako politici se musíme v soukromí i ve veřejném životě chovat podle křesťanských zásad a být v tom solí země, být ostatním vzorem. Křesťan má být tolerantní, otevřený a musí umět podat ruku těm, kdo potřebují pomoc.
• Demokratická rovina naší politiky se zdá být samozřejmostí. Ale právě proto musíme eliminovat všechny nedemokratické politické síly ve společnosti. Přitom demokracie musí být dodržovaná i v našich vnitrostranických vztazích. A tam si mnohokrát nejsem jist, že se tak děje. Poslední dobou se zdá, že v KDU-ČSL je důležitější kdo co říká, než to co říká. To musíme změnit. Pokud budu zvolen, budu vždy naslouchat všem hlasům a jsem přesvědčen, že nové předsednictvo by mělo být složeno tak, aby reprezentovalo názorovou různorodost celé členské základny. Jenom tak se můžeme vrátit k jednotě.
• A konečně - jsme stranou lidovou. Přitom tato lidovost nesmí být populistickou maskou. KDU-ČSL je stranou pro obyčejné lidi. Vždyť kdo jiný, než tito konkrétní lidé a jejich kvalitní život, musí být cílem našich politických aktivit. V tomto světě nejistot jim můžeme být jistotou, že jejich starosti jsou i našimi starostmi.
Jedině návrat ke všem těmto pilířům, tedy ke křesťanskému, demokratickému a lidovému základu naší strany, je tou správnou cestou. Jen tak si můžeme zachovat tvář a zdviženou hlavu.

Na těchto třech pilířích postavme i náš program. A jeho základní rámec? Ten už máme definován v našich stanovách: v jejich druhém paragrafu, odstavci 3 se říká: cituji "KDU - ČSL prosazuje sociálně tržní hospodářství". Co si pod tím máme představit?
Politika naší strany na všech úrovních - od celorepublikové až po obecní - vychází z několika základních postulátů v těchto oblastech
• role státu ve společnosti,
• využití lidských zdrojů
• a v oblasti sociálního smíru.

Za prvé:
Stát musí respektovat svobodného a zodpovědného jednotlivce a jeho aktivitu. Nesmí mu bránit ve vytváření hodnot. Vláda by se měla postarat o to, aby co nejvíce pravomocí zůstalo co nejblíže občanovi, tedy v rukou místní samosprávy. Stejně tak stát musí podporovat malé a střední podniky a všemi prostředky pomáhat rozvoji venkova. V neposlední řadě je vláda zodpovědná za vymahatelnost práva, zpřehlednění systému zákonů a minimalizaci korupce v naší zemi.

Za druhé:
Není pochyb o tom, že perspektivu má jen taková společnost, která umí využívat lidské zdroje, um a zkušenosti svých občanů. Plýtvání tímto potenciálem - tedy nezaměstnanost - brzdí prosperitu a ochuzuje nás všechny. Vše, co nezaměstnanost způsobuje, musíme odstraňovat. Tady musím upozornit na demotivující charakter systému sociálních dávek v naší zemi. Je nutné změnit ho tak, aby bylo výhodnější pracovat, než pobírat dávky. Dalším specifikem České republiky je vysoké zdanění práce. To musíme snížit. Důležité je také zapracovat na systému rekvalifikací a především dlouhodobě investovat do vzdělání našich dětí. Víme to všichni, peníze na vzdělání jsou dobře vynaložené peníze a vždy se vyplatí.

Třetí nezbytnou oblastí sociálně tržního hospodářství je sociální smír. Hospodářský růst je slučitelný se sociální zodpovědností společnosti za podporu potřebných a rodin s dětmi. Této oblasti se úzce dotýká potřeba důchodové reformy, reformy sociálních dávek i reformy zdravotnictví.

Toto jsou tedy základní programové oblasti, které je třeba dál týmově rozvíjet. Zasadím se o to, aby se KDU - ČSL nejpozději do roka a do dne sešla na řádném programovém sjezdu. Na ten se společně důkladně připravíme, o jednotlivých tématech budeme poctivě diskutovat. Jenom tak sjezd splní svůj účel.
Úmyslně, opakovaně a s důrazem říkám "společně". Je zcela přirozené, že existuje názorová různost mezi námi. Zde pak je namístě diskuse, otevřená diskuse, která vede k dosažení nejlepšího řešení. Ale pokud se na něčem takto shodneme, je třeba navenek vystupovat jednotně a táhnout všichni za jeden provaz. V opačném případě bude naše strana nečitelná, nedůvěryhodná a pro voliče nepřitažlivá. Potom nás může potkat stejný osud jako potkal kdysi ODA, US-DEU a další strany. K budoucímu rozvoji KDU-ČSL musíme udržet její jednotu. Já chci být takovýmto sjednocujícím svorníkem, chci být předsedou Vás všech. Udělám vše pro to, aby křesťansko-demokratické ideály nevymizely z naší politické scény.

V červnu jsme voličům doporučovali, aby volili rozum. I já nás teď vyzývám: věřme si, věřme v klidnou sílu v nás a volme rozumně!!

Děkuji Vám za pozornost!