Agenda 2010

Návrh reformního programu koaliční vlády

Nutnost reformní odpovědnosti

ČSSD považuje současnou politickou situaci za vzácnou příležitost provést řadu nutných reformních změn v ekonomické a sociální oblasti, včetně zásadních korekcí v oblasti veřejné správy, školství, zdravotnictví atd. Hloubka těchto změn si nepochybně vyžaduje přijetí odpovědnosti všech rozhodujících politických sil. Jedině tak lze zaručit nastavení transparentních dlouhodobých pravidel, které by nepodléhaly konjunkturálním politickým motivům a populismu.

Údajný volební pat, ve skutečnosti jen čtvrtý obdobný výsledek voleb v řadě za sebou, nabízí otevřené přijetí společné odpovědnosti za budoucí vývoj. Reálná situace na rozdíl od vybuzené předvolební rétoriky politických stran nedává příliš mnoho alternativ na řešení společenských problémů. Pokud uvážíme, že by reformy měly navodit dlouhodobě stabilní institucionální prostředí, je jejich řešení nutno hledat v průsečíku představ většiny politických stran. Navzdory zdůrazňovaným rozdílům podrobnější analýzy programů a postojů stranických expertů ukazují názorovou blízkost u většiny témat. Povolební vyjednávání ukazuje, že strany chápou i nutnost se zříci extrémních variant řešení ve prospěch široce akceptovatelných kompromisů.

Hloubka potřebných reformních změn je taková, že by je měla dělat vláda s plným časovým mandátem čtyřletého volebního období, případně s mandátem jen mírně zkráceným. Představa, že je možno dělat reformy v rámci ročního nebo osmnáctiměsíčního mandátu je krajně naivní, v takovém období je možno pouze pokračovat ve vypjaté volební kampani a návrhy volebně vyhrocených tvarů "reforem" zneužít k lacinému nákupu voličů na úkor pozitivních perspektiv země.

Česká strana sociálně demokratická opakovaně nabízí dohodu nad skutečnou reformní agendou, a to v časovém rámci, který potřebné reformy umožní nejen schválit, ale i realizovat.

Obecný rámec reformních cílů
Kam chceme jít

Prostor pro shodu politických stran dle našeho názoru představuje cílový model moderního evropského státu. Ten je charakteristický vysokou ekonomickou motivací, citlivě vyváženou v zásadě rovnými sociálními standardy v přístupu ke vzdělání, lékařské péči, péči při zdravotním postižení atd. Penzijní a zdravotní pojištění má obligatorní povahu. Fungující právní stát zabezpečuje rovnost před zákonem a vymahatelnost rozhodnutí. Životní prostředí je považováno za jednu ze základních hodnot a má účinnou ochranu.

Českým specifikem je odpor vůči zneužívání společenských institucí, ať už jde o neoprávněné pobírání dávek, zneužívání monopolního nebo netransparentního prostředí či korupční praktiky. Většina obyvatel si však podle dostupných průzkumů nepřeje rapidní zvyšování sociální diferenciace na základě nůžek v rámci pracovních příjmů a starobních důchodů.

Cílem zůstává plná integrace do EU včetně odstranění dosavadních diskriminačních bariér v oblasti volného pohybu práce a služeb nebo v oblasti zemědělských dotací ( reforma Společné zemědělské politiky EU). Zatěžkávací zkouškou politické odpovědnosti a schopnosti prosadit vlastní témata bude české předsednictví EU. Zároveň je nutno stanovit dohledný horizont přijetí eura, jinak hrozí trvalé vyčlenění z nejvyspělejší části Evropy, sporně vyvážené efektem autonomní monetární politiky.

Stálým cílem zůstává úroveň české složené daňové kvóty na výrazně nižší hladině než je evropský průměr a hledání prostoru pro její další snížení. Obdobně by měla být udržena i velmi nízká úroveň českého veřejného dluhu na méně než polovině průměrných evropských hodnot. Hluboké deficity (skrytá zadluženost) české infrastruktury (doprava, školství, výzkum, vývoj) zatím neumožňují hospodařit bez rozpočtových schodků, a to i za současných, poměrně vysokých temp hospodářského růstu.

Kroky ke stabilizaci veřejných rozpočtů

a) Aktualizace konvergenčního programu s cílem snížit deficit veřejných rozpočtů pod 3% HDP do roku 2010 tak, aby nebylo vyloučeno přijetí eura v roce 2012.
b) Dohoda stran o moratoriu na přijímání zákonů, vedoucích ke zvýšení mandatorních výdajů.
c) Závazná dohoda (zákon?) o tom, že nebudou snižovány příjmy veřejných rozpočtů bez toho, aniž by byly v odpovídajícím rozsahu sníženy také veřejné výdaje. Opatření ke snížení veřejných výdajů musí v čase vždy předcházet možným změnám daňové legislativy.
d) Odstranění vybraných automatických valorizačních schémat z legislativy tak, aby o valorizaci všech dávek a příspěvků rozhodovala vždy vláda podle skutečného vývoje životních nákladů a rozpočtových zdrojů.
e) Zprůhlednění veřejných rozpočtů uzavřením dohody o nezapojování příjmů z privatizace do výdajů státu a státních fondů, s výjimkou sanace již dříve poskytnutých ekologických garancí a vytvoření rezervy pro důchodovou reformu. Privatizační dotace pro Státní fond dopravy bude od r. 2009 nahrazena systémovou dotací ze státního rozpočtu.
f) Postupná integrace mimorozpočtových fondů do státního rozpočtu. Po té, kdy se již prakticky vyčerpaly příjmy z privatizace a změnila se rozpočtová pravidla tak, že umožňují převod nevyčerpaných prostředků ve státním rozpočtu z roku na rok, postrádá samostatná existence fondů smysl.
g) Realizace úsporných opatření ve státní zprávě na základě externích organizačních, personálních a procesních auditů.
h) Zjednodušení systému výběru daní a pojistného.
i) Zavedení systému evidence "daňových výdajů" (výdajů, které neviditelně vznikají na základě různých výjimek z daňových předpisů).
j) Efektivní sloučení daňové a celní správy.
k) Zjednodušení a zpřehlednění daňových zákonů tak, aby bylo možno omezením výjimek a odpočitatelných položek snížit některé daňové sazby, zejména pak u daně z příjmu právnických osob.
l) Rozvoj elektronické komunikace poplatníků s daňovou správou, rozšíření možností pro podávání elektronických daňových přiznání, zavedení elektronického daňového formuláře s automatickým výpočtem daně.

Politika podpory podnikání

a) Permanentní úsilí vlády o zlepšování podmínek pro podnikání
b) Snižování administrativní zátěže podnikatelů, revize platné legislativy ovlivňující podnikání, dokončení projektu Centrálních registračních míst pro podnikatele, zavedení tzv. editační povinnosti daňové správy, rozvoj elektronické komunikace mezi státem a podnikateli, revize povolovacích agend, včetně klasifikace a povolování živností.
c) Vytvoření a prosazení nového zákona o dani z příjmu s cílem jeho zjednodušení a zpřehlednění
d) Čerpání zdrojů z EU zaměřit prioritně do oblasti výzkumu, vývoje a inovací.
e) Vyhodnocení dnešních rozsáhlých programů podpory malého a středního podnikání a revize podpory ve prospěch méně rozvinutých regionů a progresivních výrob a služeb.
f) Úprava systému investičních pobídek tak, aby více podporoval nerozvinuté regiony, projekty v oblasti výroby a služeb s vysokou přidanou hodnotou, a aby došlo k přiblížení systému pobídek pro více domácích středních firem.
g) Audit systému podpory výzkumu a vývoje, jeho rekonstrukce na základně motivačních a výkonnostních kritérií.
h) Modernizace české energetické politiky včetně jednoznačného rozhodnutí o podpoře dalšího rozvoje jaderné energetiky.
i) Analýza účinnosti antimonopolních politik a systému ochrany spotřebitele, návrh revize.

Vzdělanostní společnost

a) Budování vzdělávacího systému bez sociálních filtrů s důrazem na kvalitní veřejné školy.
b) Využití zdrojů EU pro rozvoj školství, vzdělávání učitelů a posílení kapacit v oblasti výzkumu a vývoje.
c) Zavedení propojeného systému celoživotního vzdělávání. Vysoké, i střední školy včetně učňovských zařízení musí poskytovat významný objem dalšího vzdělání.
d) Zavedení výkonnostních kritérií do všech typů škol, vyhodnocení jejich efektivnosti na základě standardizovaných zkoušek a uplatnění absolventů v praxi.
e) Nalezení prostoru pro určité zapojení zaměstnavatelů do obsahového i finančního řízení škol.
f) Zvyšování důrazu na všeobecně vzdělávací předměty a vysokou adaptabilitu ve středním školství, zejména s ohledem na možnosti následného terciárního studia a rekvalifikace.
g) Zvyšování počtu vysokoškoláků (posluchačů terciárního studia) až k podílu kolem 60 % (55 % do roku 2010) v aktuálním populačním (maturitním) ročníku.
h) Zavedení kompenzačního zvýhodnění škol, které nemají výhody ze selektivního přijímání žáků.
i) Rozšíření využívání informačních a komunikačních technologií ve všech typech výuky.
j) Prosazení výchovné úlohy veřejnoprávních sdělovacích prostředků.

Sociální síť

a) Provedení parametrických změn v současném důchodovém systému včetně zavedení pásma pružného věku pro odchod do důchodu, kompenzovaného snížením či zvýšením výše důchodu. Další rozvoj dobrovolného penzijního připojištění, založeného na kapitálovém financování. Garance minimálního důchodu vyššího než je životní minimum a vytvoření rezervního fondu pro financování přechodu na nový systém.
b) Postupné zavádění stropů odvodů na sociální a zdravotní pojištění a jejich sjednocení pro zaměstnance a podnikatele.
c) Revize systému sociálních dávek s požadavkem na jejich vyšší adresnost, účinnost a transparentnost.
d) Zintenzivnění motivačních prvků pro hledání práce včetně rozšíření programů veřejně prospěšných prací pro dlouhodobě nezaměstnané.
e) Dopracování sporných míst zákoníku práce v dialogu se sociálními partnery.
f) Efektivní čerpání zdrojů z EU na sociální agendu, zejména na prevenci nezaměstnanosti.
g) Zadání analytických prací k navržení změn v řízení zdravotnictví.
h) Publikace výsledků a podrobného členění nákladů zdravotnických zařízení.

Efektivní státní správa a boj proti korupci

a) Trvalé zvyšování kvality služeb státních úřadů občanům a minimalizace příležitostí pro vznik korupce.
b) Formulace a prosazení adekvátně významných témat pro české předsednictví EU v roce 2009. Personální a organizační zabezpečení českého předsednictví.
c) Zavedení jasných protikorupčních pravidel, včetně tvrdých postihů za jejich porušování.
d) Reforma bezpečnostního systému ( Policie ČR a zpravodajských služeb ).
e) Zavedení občanského hodnocení vstřícnosti státní správy na všech úrovních.
f) Provedení externích auditů na všech státních úřadech s cílem dosáhnout jejich optimálního organizačního, personálního a procesního uspořádání.
g) Zprůhlednění státní správy, zveřejňování všech smluv, nákladových a mzdových relací.
h) Zavedení centralizovaného systému zadávání nákupů a zakázek pro jednotlivé úřady s cílem úspory nákladů a omezení korupce.
i) Zavádění principů e-governmentu. Komunikace občanů s úřady by měla probíhat převážně elektronickou formou. Jednou sdělená informace státní správě by neměla být opakovaně požadována.
j) Ukončení další etapy přestavby práva přijetím nových kodexů, stavebnicová výstavba právního řádu na bázi nového občanského zákoníku.
k) Zefektivnění soudních řízení, posílení odpovědnosti soudců za průtahy a chyby.
l) Sjednocení správního trestání.
m) Prosazení efektivnějšího modelu legislativní práce.
n) Postupné další oddělování politických a odborných složek státní správy.
o) Posílení odpovědnostních mechanismů ve státní správě.