Jde o encyklopedii historickou - začíná s dochovanými archívy ve 14. století a končí osobnostmi, které se narodily roku 1900. Od Abaye, Antoni Maria až po Žižku Antonína, pouze s jedinou ženou, první českou architektkou Miladou Petříkovou, která dostudovala v roce 1921. Nejde přitom o osobnosti v Čechách narozené, ale v Čechách doložitelně činné.

Autoři uvádějí, že hesla jsou sestavena podle abecedy a údajně není proveden žádný výběr. Myslím však, že jistě nebyly vyčerpány všechny zdroje, například chybí heslo Bruno Paul, překvapivě není uveden St. Bechyně a v soupisu použité literatury chybí mnohé katalogy výstav osobností, jež se konaly v posledních 15 letech, jen namátkou J. Schulz, J. Havlíček, F. A. Libra, A. Engel. Ale i tak je to práce úctyhodná a obdivuhodná.

Hesla v encyklopedii jsou také různě dlouhá - záleželo na vydatnosti zdrojů, s kterými autoři pracovali. O někom se dočteme pouze tolik, že platil cechovní zápisné, ale neví se ani, jakou měl vlastně profesi. Daleko zajímavější jsou hesla obsáhlá, která uvádějí nejen známé osobnosti, ale věnují se celým rodům a jejich jednotlivým příslušníkům se správně uvedenými jmény - takže správně je Santini uveden pod A - jeho rodové jméno bylo Aichel.

V obsáhlých heslech jsou uvedena životní data, soupis díla (i když třeba u K. Skorkovského překvapí, že není zmíněna jeho účast na stavbě Veletržního paláce), ale i soupis stavebníků, pro něž dotyčný pracoval, a často - pokud byly k dispozici - i další údaje osobní, společenské, cestovatelské a majetkové.

Hesla jsou zpracována podrobně a přitom čtivě. Přes veškeré výhrady k nedostatkům, které jsou dílčí a jsou především daní za první zpracování tak obsáhlého díla, je to velmi cenný zdroj pro studium české architektury v nejširším pojetí. Čtivá encyklopedie architektury

Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách.

Editor Pavel Vlček. Vydala Academia, 2004