„Po důkladném zvážení všech předložených návrhů jsem se rozhodl od nového akademického roku 2015/ 2016 jmenovat na pozici vedoucího pedagoga Ateliéru nových médií MgA. Tomáše Svobodu, na pozici vedoucí pedagožky Ateliéru intermediální tvorby doc. MgA. Milenu Dopitovou a na pozici vedoucích pedagogů Ateliéru intermediální tvorby II. MgA. Pavlu Scerankovou, Ph.D. a doc. Mgr. art. Dušana Zahoranského,” uvedl rektor v písemném rozhodnutí o výběrových řízeních.

Znamená to, že Knížák už nebude vedoucím, ale může dokončit školní rok. „Všichni tři stávající pedagogové, kterých se tato změna dotkla, řádně a beze změn dokončí akademický rok 2014/ 2015,” dodal rektor.

Kvůli Knížákovi doplnil ještě zvláštní vysvětlení: „V případě pana prof. Milana Knížáka jsem si plně vědom jeho výjimečného přínosu, kterým během devadesátých let vtisknul Akademii výtvarných umění v Praze novou definici a kvalitu. Velice si cením dvacetipětileté práce, kterou věnoval studentům i celé škole. Chci mu jménem svých kolegů a celé akademické obce za jeho nevšední úsilí vyjádřit náš dík a jako ocenění jeho výjimečných zásluh podám Umělecké radě AVU návrh, aby profesorovi Knížákovi udělila titul Doctor honoris causa.”

„Bude požívat statut Emeritního profesora, a tak nadále participovat na aktivitách školy, včetně možnosti být školitelem vybraných doktorandek a doktorandů. V neposlední řadě bude mít pan profesor možnost připravit cyklus autorských přednášek pro celou akademickou obec do nového akademického roku 2015/ 2016.”

Studentům se odvolání Knížáka nelíbí. Požadují přezkoumání výběrového řízení a sepisují v tomto smyslu petici a připravují protestní akci na AVU, upozornila ČTK. Změna vedoucího pedagoga pro současné studenty "naprosto zásadně narušuje cestu již započatého individuálního rozvoje, založeného na propracované pedagogické metodice profesora Knížáka".