"Jestliže něco spojuje a vždy spojovalo Českou republiku s Evropou, pak to bylo právě její kulturní zázemí a vědomí kontinuity. Vyzýváme proto Parlament ČR a Vládu České republiky, aby se neprodleně zasadily o to, aby ze státního rozpočtu bylo vyčleněno 1 % na kulturu. Obracíme se rovněž na zastupitele územně samosprávných celků, aby se v rámci svých rozpočtů zasazovali o co největší procentuální podíl prostředků věnovaných na kulturu."

Jedno procento z rozpočtu bylo požadavkem ministerstva od dob Pavla Tigrida. V současnosti činí podíl kultury 0,6%. Obec spisovatelů spolu s Radou uměleckých obcí a Kulturní komisí Asociace krajů připravuje na 11. listopad sympozium o stavu a postavení české kultury s názvem Kultura a společnost, společnost a kultura? S podnětem k uspořádání tohoto sympozia přišel spisovatel Ludvík Vaculík.