Obžalovaný podle soudu nepodával daňová přiznání a nevedl řádnou evidenci od roku 2010 do roku 2014 a neučinil tak ani po výzvách finančního úřadu. Daň z příjmu mu finanční úřad musel vyměřit až dodatečně, dlužnou částku kolem 400 tisíc korun Augustin již uhradil.

Josef Augustin před soudem vinu přiznal, vyjádřil lítost a prohlásil, že si je vědom odpovědnosti. Soudkyně Ivona Otrubová v odůvodnění rozsudku k těmto argumentům přihlédla, k polehčujícím okolnostem přiřadila i fakt, že žije řádným životem a že daně doplatil a předložil potvrzení o bezdlužnosti.

Na druhé straně uvedla, že nebezpečnost jeho jednání zvyšuje fakt, že řádně nevedl daňovou evidenci po dobu čtyř let. Jednal tak v přímém úmyslu. Navíc tak činil jako advokát a z této pozice si musel být vědom povinností ke správě daní.

V rozsudku se soud nepřiklonil k návrhu žalobce k dalšímu, peněžitému trestu. Jedná se o 100 tisíc korun v měsíčních splátkách. Soud přidal odůvodnění, že daňové povinnosti již advokát uhradil a při nabytí pravomoci rozsudku o zákazu činnosti v advokacii přijde Augustin o zdroj příjmu z advokátní činnosti.