11:33 Úterní část hlavního líčení skončila, pokračovat se bude zítra od 9 hodin. V průběhu dne bude vypovídat mimo jiné i odborník na extremismus.

11:30 Nyní vypovídá znalec v oboru oceňování movitých věcí, jenž vypracoval posudek na hodnotu vnitřního vybavení vypáleného domku. Vypočívává přibližnou hodnotu majetku ve vlastnictví jednotlivých obžalovaných. U každého z obyvatel domku jde o věci, jejichž hodnota se pohybuje řádově pouze v desítkách tisíc.

Obhájce Jaromíra Lukeše Pavel Pěnkava: "Zdá se vám odborně přijatelné, aby si nezaměstnaný pan Kudrik v roce 2009 pořídil 56 kusů oblečení?" Znalec odpovídá: "Necítím se být kompetentní hodnotit majetkové poměry poškozených."

11:14 Podle znalce Kurečky byl vypálený dům ve Vítkově vyroben z nepálených cihel, takzvaných vepřovic, na střeše byl šindel. Podle některých znaků na konstrukci byl dům postaven před více než 130 lety.

Znalec: Hodnota domu nepřesáhla 290 tisíc

Soudce se ptá: "Sousedé říkali, že by v tom domě nebydleli, že byl zdevastovaný. Jaká byla podle vás nejnižší možná cena." Znalec konstatuje, že na tuto otázku je velmi těžké odpovědět. Hodnota ale podle něj pravděpodobně nebyla vyšší než 290 tisíc.

11:03 Vypovídá soudní znalec v oboru odhady cen a nemovitostí Zdeněk Kurečka, který je autorem znaleckého posudku na vyhořelý dům romské rodiny ve Vítkově.

11:01 Znalecký posudek na Davida Vaculíka nebyl vypracován. Psycholog to u soudu vysvětluje tak, že Vaculíka ve vazbě sice navštívil, ten ale odmítl spolupracovat.

Vaculík odmítl psychologické vyšetření

"Choval se v mezích společenských konvencí, nicméně při výzvě, abychom spolu realizovali vyšetření, to odmítl s tím, že vyšetření bere jako výslech. Rozhodl se tak po poradě se svým obhájcem."

10:54 Znalec hovoří o Václavovi Cojocaru, který je podle něj lehce nevyváženou a nezralou osobností s radikálními sklony, které se týkají zejména odmítání drog a nezřízeného pijáctví. Znalec u Václava Cojocaru nezjistil i zvýšenou agresivitu.

"Dané jednání je vysvětlitelné extremistickými ideovými postoji," uvedl znalec. "Lze konstatovat jeho určitou citilivost a kritické nastavení s xenofobními podtexty. Lze hovořit o menší razanci a radikalitě ve srovnání se skupinou obžalovaných," řekl znalec o Václavovi Cojocaru.

"Je osobou s určitou mírou sociálního cítění a schopností prožívat empaticky určité okolnosti, ale tato jeho kvalita není zcela rozvinuta a nedosahuje schopnosti empaticky se projevovat v širších vztazích," dodal.

Na dotaz obhájce, jaký má Cojocaru vztah k romskému etniku, psycholog uvedl: "Obžalovaný projevil určité kritické xenofobní rasisticky akcentované postoje, současně ale byl schopen určitých diferencovaných projevů na toto téma. Byl schopen nalézt nějaký pozitvní moment ve vztahu k identitě a kultuře."

Obhájce Václava Cojocaru psychologovi říká, že jeho klient byl při zatčení policisty svlečen donaha, dostal na hlavu kapuci, byl převážen vrtulníkem a policisté ho během letu kontrolovali, zda dýchá. Obhájce se ptá, zda tyto okolnosti mohly mít vliv na jeho první výslech. "Jakákoliv zátěžová situace může mít vliv na další chování osoby a mohla mít vliv i na výpověď."

10:37 Psycholog nyní mluví o svém posudku na osobnost Ivo Müllera. "Ani tento obžalovaný není osobnost s psychopatologickými změnami, ale lze hovořit o lehčí nevyváženosti osobnosti a lehčích akcentech nezralosti.

Je schopen se chovat v souladu se společenskými normami, současně ve spektru jeho postojů je patrná zaměřenost k ideovým konceptům pravicového extremismu s jistým idealistickým podtextem s projevy moralizující kritiky společenských pořádků s xenofobními podtexty. Byla u něj zjištěna zřetelná zaměřenost k tématu etnické identity."

 

Obžalovaný není ani vůdcovský ani výrazně ovlivnitelný typ člověka. Jeho intelekt je průměrný a nenarušený. Psycholog o Ivo Müllerovi

 

Obžalovaný podle psychologa není ani vůdcovský ani výrazně ovlivnitelný typ člověka. Jeho intelekt je průměrný a nenarušený.

"Pokud jde o psychologický pohled na motivaci, je to podobné jako u Lukeše, je zde patrná vazba na extremistická ideologická názorová schémata a současně určitá potřeba agresivně se vymezit vůči ideologicky označené skupině obyvatel."

"Jeho vzahy k menšinám jsou modifikovány určitým názorovým zaměřením s rasistickými a xenofobními akcenty, ale také absencí vyhraněně segregačního či štítivého postoje k menšinám."

10:14 Z výpovědi psychologa: "U Lukeše jsem nenašel žádné známky patologických změn v jeho osobnosti. Jsou tam určité prvky nevyzrálosti a nevyrovnanosti, které však nemají žádný patologický rozměr. Má dobrou schopnost orientace v sociální realitě, v postojích s určitými sklony k nedisciplinovanosti. Lze hovořit o jeho zaměřenosti k tématům pořádku, tradic, vlastenectví a kulturní identity s xenofobními podtexty. V pozadí těchto postojů lze nalézt určitou psychologickou potřebu konfrontace a nadřazenosti. Jeho intelekt odpovídá pásmu průměru. Lze připojit poznatek o zvýšené agresivitě, která však nemá charakter nekontrolovanosti nebo patologie."

"Pokud jde o to, čeho se dopustil, je to nejépe vysvětlitelné extremistickými názorovými schématy a potřebou skupiny projevovat se agresivně vůči ideologicky vymezeným skupinám obyvatel."

"Obžalovaný popírá jakýkoliv osobní vztah k poškozeným i to, že by věděl o jejich přítomnosti v napadeném objektu. Tento postoj lze hodnotit jako výraz přezíravosti. Nebyly zjištěny žádné známky starosti o přítomnost lidí v objektu," řekl psycholog o Lukešovi. Dodal, že Lukeš je schopen resocializace.

Dotaz státní zástupkyně, zda je Lukeš ovlivnitelný

Na dotaz státní zástupkyně, jakou roli měl obžalovaný ve skupině a zda je ovlivnitelný, psycholog dodal: "Obžalovaný je osobnost svébytná, schopná prosazovat vlastní potřeby a zájmy. Svým založením je osobností s dispozicí k dominantnímu chování, nikoliv ale ve smyslu despotické role. Pokud jde o jeho postavení ve skupině obžalovaných, lze hovořit o tom, že nelze v této skupině nalézt vyhraněnou vůdcovskou osobnost."

10:01 Pokračuje se výslechem soudního znalce, psychologa Petra Vavříka.

9:39 Soudce vyhlásil krátkou přestávku. Další znalec, psycholog, je pozvaný na desátou hodinu.

9:38 Markus Pape se ptá psychiatra: "Za jakých podmínek by takové osoby byly schopny provést takový čin?"

Psychiatr: "Z mého pohledu psychiatra by to byla jen spekulace. Ale mohu říct, že obžalovaní nejsou narušeni v takové míře, že bychom mohli hovořit o poruše osobnosti, tedy o tom, co jsme dříve nazývali psychopatií. Sociální adaptace je možná, jsou schopni přijímat sociální zkušenost a mají schopnost učení chování."

Závěrem psychiatr dodává, že vyšetření bylo zaměřeno i na to, zda někdo z obžalovaných netrpí například pyromanií, nic takového se ale nezjistilo.

Obžalovaný Václav Cojocaru v soudní síni

Obžalovaný Václav Cojocaru v soudní síni

FOTO: Aleš Honus, Právo

9:34 Psychiatr pokračuje ve svém vyjádření, nyní mluví o Václavovi Cojocaru. Vyšetřovaný jako jediný nebyl podle informací znalce doposud trestně stíhaný.

"Není závislý na alkoholu ani drogách, je schopen hodnotit své jednání ve vztahu ke společenským normám. Rozpoznávací a ovládací schopnosti v době předmětného jednání byly zachovány. Netrpí duševní poruchou, není z medicínsko-psychiatrického hlediska nebezpečný pro společnost," tvrdí znalec. Také Cojocaru je podle něj schopen resocializace.

9:31 Psychiatr se dále vyjádřuje k osobě Ivo Müllera. Připomíná, že i on byl v roce 2004 odsouzen spolu s Davidem Vaculíkem za stejnou věc, tedy za napadení koncertu punkrockové skupiny.

Eskorta přivádí Ivo Müllera do soudní síně.

Eskorta přivádí Ivo Müllera do soudní síně.

FOTO: Aleš Honus, Právo

"Pan Ivo Müller netrpí žádnou duševní chorobou ani poruchou osobnosti. Mohl rozpoznat nebezpečnost svého jednání pro společnost a mohl své jednání ovládat. Není závislý na alkoholu ani na drogách. Z medicínsko-psychiatrického hlediska není za pobytu na svobodě nebezpečný pro společnost," řekl psychiatr a dodal, že resocializaci u obžalovaného nic nebrání.

9:28 Zmocněnec poškozených Markus Pepe žádá, aby soud připomněl Lukešovo dřívější odsouzení z roku 2003.

"Soud tehdy vydal trestní příkaz. Lukeš byl s dalším obžalovaným uznán vinným z podpory a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod," říká soudce. Dodává, že podle rozsudku Lukeš v létě 2001 v Radkově předal druhému obviněnému písemné materiály z období protektorátu, tiskoviny hnutí skinheads, různé letáky a nahrávky neonacistických kapel.

Z rozsudku dále vyplývá, že Lukeš si na tělo nechal vytetovat symboly, které přímo nebo nepřímo odkazují na neonacismus. Reaguje psychiatr: "I na základě toho, co jsem teď slyšel, setrvávám na svých znaleckých závěrech. Toto jednání není projevem duševní poruchy ani duševní choroby."

Jaromír Lukeš u soudu

Jaromír Lukeš u soudu

FOTO: Aleš Honus, Právo

Lukeš: "Za to už jsem byl souzený a nemám se k čemu vyjadřovat."

9:26 Znalec se dále vyjadřuje k obžalovanému Jaromíru Lukešovi. "Vyšetřovaný byl podle rejstříku trestu třikrát trestaný. Netrpí žádnou duševní poruchou. Nebyla zjištěna porucha osobnosti. Není závislý na alkoholu ani drogách. Mohl rozpoznat nebezpečnost svého jednání pro společnost."

"Vzhledem k tomu, že netrpí duševní chorobou ani poruchou osobnosti, není z psychiatrického hlediska žádných překážek resocializace," dodal psychiatr k osobě Lukeše.

9:15 Psychiatr Sedláček: "Obviněný byl vyšetřen ambulantní formou. Měl jsem poznatky získané vlastním vyšetřením a spisový materiál. U Davida Vaculíka jsem měl k dispozici rozsudek Okresního soudu v Opavě z roku 2004, kdy byl odsouzen pro výtržnictví. Jednalo se o to, že s dalšími osobami rozbíjeli zařízení na punkovém koncertu. Od trestu bylo upuštěno."

David Vaculík u soudu

David Vaculík u soudu

FOTO: Aleš Honus, Právo

"Vyšetřovaný netrpí žádnou duševní poruchou a netrpěl žádnou duševní poruchou ani v době předmětného jednání, kladeného mu za vinu. Vyšetřovaný v tomto období byl schopen rozpoznat nebezpečnost svého jednání pro společnost a byl schopen své jednání ovládat. Vyšetřovaný není z medicínského hlediska za pobytu na svobodě nebezpečný pro společnost a z psychiatrického hlediska je procesně způsobilý."

9:10 Jako první vypovídá znalec Svatopluk Sedláček, psychiatr.

9:09 V Ostravě začal další den hlavního líčení. Tento týden budou vypovídat znalci.