Předloha počítá s tím, že zaměstnanci by měli mít právo obsadit třetinu míst v dozorčí radě. Zbylé dvě třetiny by volila valná hromada společnosti. V radě by zaměstnance mohli zastupovat buď lidé, kteří by byli ve firmě v pracovním poměru, nebo odboráři. Ve společnostech, kde by dozorčí rada chyběla, by zaměstnanci měli mít obdobné právo na zastoupení ve správních radách, navrhují poslanci ČSSD.

Argument o snížení konkurenceschopnosti byl falešný

Zrušení povinného zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách obchodních společností k loňskému l. lednu bylo podle tvůrců předlohy odůvodňováno zejména tím, že tato spoluúčast vede ke zhoršení konkurenceschopnosti českých podniků. "Tato účelová argumentace byla zcela nepodložená, nebyly uvedeny žádné informace, zejména analytické údaje potvrzující uvedené tvrzení," oponovali poslanci v čele se Zavadilem.

Prezentace názorů a potřeb zaměstnanců

V řadě velkých akciových společností se podle nich toto zastupování zaměstnanců osvědčuje, umožňuje přenášet do řídících a dozorčích orgánů akciových společností informace o názorech zaměstnanců a o jejich potřebách a podílet se na kontrole správy akciových společností v zájmu ochrany práv zaměstnanců. Zástupci zaměstnanců by se do dozorčích rad měli podle návrhu vracet do roka po přijetí novely.

Rada dohlíží na činnost představenstva

Dozorčí rada dohlíží na činnost představenstva a na činnost společnosti obecně. Její členové jsou oprávněni nahlížet do veškerých dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolovat účetnictví a rozvahu. Dozorčí rada je oprávněna svolat valnou hromadu a schvalovat převádění majetku překračujícího jednu třetinu jmění společnosti.