Zaměstnavatel mi pronajal byt ve městě, kde pracuji. Bohužel v současnosti mu nestíhám platit nájemné a zaměstnavatel mi hrozí, že si částku srazí ze mzdy. Může to bez mého souhlasu udělat, a pokud ne, co mi při neplacení nájemného hrozí?

Neplacení nájemného

Při neplacení nájemného za dobu alespoň tří měsíců, může pronajímatel (tedy zaměstnavatel) vypovědět nájem s okamžitou účinností. To znamená, že nájemce (zaměstnanec) musí byt vyklidit a předat zaměstnavateli klíče. Občanský zákoník stanoví, že se tak musí stát nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy zaměstnavatel doručí zaměstnanci výpověď z nájmu. Výpověď musí obsahovat jednoznačný důvod, kterým je neplacení nájemného po dobu tří měsíců. Jinak by byla neplatná.

Zaměstnavatel může dále po zaměstnanci požadovat nájemné do doby, než byt vyklidí, a současně i úrok z prodlení (z nájemného) a poplatek z prodlení (ze záloh na služby). V případě, že nebyla dohodnuta a složena určitá kauce, ze které by zaměstnavatel čerpal za účelem úhrady dlužného nájmu, zaměstnavatel může dlužné nájemné i s příslušenstvím (úroky, poplatky, náklady) vymáhat soudní cestou.

Srážky ze mzdy

Zákoník práce stanoví, kdy může zaměstnavatel provádět srážky ze mzdy zaměstnance a jaké částky může srazit. Srážky může zaměstnavatel provést (i) pokud mu to povoluje zákoník práce (například pokud jde o srážky na daň z příjmu), nebo (ii) pokud se na tom se zaměstnancem dohodne v písemné dohodě o srážkách ze mzdy, nebo (iii) při exekuci nebo oddlužení (tzv. osobním bankrotu) na základě rozhodnutí soudu nebo exekutora.

Srážky ze mzdy na úhradu dlužného nájemného zákoník práce nepovoluje, a tak by je zaměstnavatel mohl provést jen v případě, že se na tom se zaměstnancem dohodne. Zaměstnavatel může nicméně nárok na výplatu mzdy a dlužné nájemné tzv. započíst, čímž dosáhne stejného výsledku, jako při srážkách ze mzdy. Před započtením musí zaměstnavatel zaměstnance vyzvat k úhradě dlužného nájemného a následně zaměstnance o započtení informovat. Započíst lze pouze v omezené výši – maximálně do jedné poloviny mzdy, nikdy však ne více, než by šlo zaměstnanci srazit ze mzdy při exekuci.

Shrnutí

Pokud dlužíte nájem za alespoň tři měsíce, vystavujete se především riziku okamžité výpovědi z nájmu, kdy musíte byt odevzdat do měsíce od doručení výpovědi. Váš dluh se bude navíc navyšovat o úrok a poplatek z prodlení a zaměstnavatel má právo vymáhat tyto částky soudní cestou, čímž se dluh zvýší ještě o náklady na jeho soudní vymáhání. Pokud jste se ale se zaměstnavatelem nedohodl na srážkách ze mzdy, nemůže vám zaměstnavatel bez vašeho souhlasu dlužné nájemné srážet ze mzdy. Zaměstnavatel může nicméně při splnění zákonných podmínek vzájemné nároky započíst.

Odpovídali Michal Vrajík a Nicole Nathanielová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.