„Vítám přijetí tohoto programu na podporu zaměstnanosti mladých lidí v České republice. Jsem pevně přesvědčena, že uvedené prostředky pomohou Česku řešit některé současné problémy na trhu práce, bojovat proti chudobě a přiblížit se ke splnění cíle strategie Evropa 2020, kterým je inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění,“ prohlásila Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová.

Podpora znevýhodněných skupin

Takřka 60 % všech přidělených prostředků bude vynaloženo na pomoc při získávání zaměstnání, s výrazným zaměřením na znevýhodněné skupiny, jako jsou osoby s nízkou kvalifikací, starší a mladí lidé. Cílem této prioritní osy je také zlepšit dovednosti pracovníků tak, aby splňovali požadavky zaměstnavatelů, zvýšit kvalitu veřejných služeb zaměstnanosti a snížit nerovnost mezi muži a ženami na trhu práce.

Dalších zhruba 26 % celkového financování bude využito na zlepšení situace osob, které jsou vyloučené nebo jim hrozí sociální vyloučení, a to například zlepšením jejich vyhlídek na získání práce a zvýšením kvality sociálních a zdravotnických služeb.