Pro hodnocení úspěšnosti firem lze použít řadu různých kritérií, která se mohou odlišovat v závislosti na tom, kdo úspěšnost firmy hodnotí. Zda úspěšnost firmy hodnotí investor (majitel), který sám sebe chápe jako strategického, tedy dlouhodobého investora. Nebo zda úspěšnost firmy hodnotí spekulativní, krátkodobý investor, kterému jde jen a pouze o co nejrychlejší a největší zhodnocení jeho investice, bez ohledu na střednědobou nebo dlouhodobou perspektivu firmy.

Antonín Jakubše

Kvalitu firem hodnotí ze svého pohledu i obchodní partneři společnosti, ať už dodavatelé, nebo odběratelé, tedy zákazníci firmy. A je jen přirozené, že firmy hodnotí i jejich zaměstnanci.

Pokusme se na chvíli zapomenout na v Čechách vžitý názor, že majitel je nutně zločinec

V neposlední řadě může být firma hodnocena také z širšího, komplexního pohledu – tedy podle toho, co přináší nejenom svým majitelům, zaměstnancům, obchodním partnerům a zákazníkům, ale také regionu, ve kterém působí. Pro takové hodnocení se používá v angličtině slovo ‚stakeholders‘, které v sobě zahrnuje všechny výše jmenované subjekty, jež mají k dané firmě nějaký vztah, ať už přímý, anebo nepřímý. Je zřejmé, že při hodnocení firem různými subjekty proto může docházet k různému závěru, zda firma je, anebo není úspěšná.

Majitel není nutně zloděj

Pro firmy je velmi důležitým subjektem jejich vlastník, tedy investor. Pokusme se alespoň na chvíli zapomenout na v Čechách vžitý názor – že majitel je nutně zločinec, který ke svému majetku přišel nelegálními nebo jinými zavrženíhodnými způsoby – a zkusme připustit, že v drtivé většině případů jsou majitelé firem tvrdě pracujícími osobami. Že jsou to lidé, kteří museli mít na počátku dobrý podnikatelský záměr a tomuto záměru obětovali řadu roků a veliké pracovní úsilí, aby ho zrealizovali. Že jde navíc o osoby, které dávají práci lidem, kteří buďto neměli to štěstí nebo možnost začít podnikat, anebo prostě neměli odvahu pustit se do rizik spojených s vlastním podnikáním a spokojili se s rolí řadového zaměstnance či manažera.

Nemusí být ani snob

Zkusme rovněž na chvíli zapomenout na ty investory, pro které je hlavním kritériem v rozhodování jakási nevyhlášená soutěž o to, kdo z těch velmi bohatých bude nejbohatším, a zda právě oni budou mezi desítkou nejbohatších v Čechách, anebo na celé zeměkouli. Tito investoři sklouzávají velmi často k tomu, že jejich zájmy jsou krátkodobé a oportunní bez ohledu na vše ostatní, tedy bez ohledu na minoritní akcionáře, bez ohledu na obchodní partnery a zákazníky, bez ohledu na spokojenost a loajalitu zaměstnanců jimi vlastněných firem a konečně bez ohledu na dlouhodobou perspektivu jejich vlastních firem.

Kritéria úspěšnosti

Buďme na chvíli možná trošku naivní optimisté a položme si otázku: jaká tedy je úspěšná firma? Odpověď zní: skutečně úspěšná firma je taková, která ve svých podnikatelských aktivitách dbá na to, aby ve střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu uspokojila všechny jmenované skupiny – tedy akcionáře, majitele, obchodní partnery, zákazníky, zaměstnance firmy i region, ve kterém podniká.

Úspěšná je taková firma, jejíž obchodní podíl na trhu roste, jejíž příjmy se zvyšují a roste jí i zisk. Protože to, co neroste a nesílí, začíná postupně odumírat. Úspěšná je taková firma, která má dobré renomé na trhu, kterou respektují její obchodní partneři i konkurenti a jejíž zaměstnanci jsou spokojení. Je to firma, v níž se absolventi škol a učilišť snaží získat uplatnění.

Úspěšné firmy generují blahobyt

Vytvořit něco smysluplného je vždy obtížné. Vyžaduje to dobrý nápad, spoustu usilovné práce, osvícené akcionáře nebo majitele firem, velmi kvalitní manažery a loajální a velmi dobré zaměstnance. Staré přísloví říká, že úspěch má mnoho otců, neúspěch je sirotek. Jinými slovy, každý nebo téměř každý je rád spojován s úspěchem a těší ho uznání jeho okolí. Pomáhejme tedy budovat úspěšné firmy. Protože čím více budeme mít úspěšných firem, tím bude život pro lidi v této zemi lepší a životní úroveň vyšší.