Akce koresponduje s kampaní Rok průmyslu a technického vzdělávání vyhlášenou pro rok 2015 Svazem průmyslu a dopravy ČR a ministerstvem školství. Představitelé Škodovky si totiž uvědomují nebezpečí nedostatku kvalitních odborníků na trhu práce.

Know-how celého projektu vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership

„Zájmem každého podniku je mít motivované a kvalifikované zaměstnance. Škoda Auto se dlouhodobě věnuje podpoře praktického technického vzdělávání a považuje to za jednu z priorit v rámci své společenské odpovědnosti. Studium technických oborů v současnosti nepatří k těm nejoblíbenějším. Věříme, že se nám to i díky tomuto projektu podaří změnit,“ uvedl vedoucí vnějších vztahů Škoda Auto, Michal Kadera.

Zatraktivnit výuku matematiky a fyziky

Půlroční program, v němž nechybí workshopy zaměřené na zatraktivnění výuky matematiky a fyziky na základních školách, bude završen prezentacemi učitelů a sdílením zkušeností z realizace vlastních projektů při výuce. Organizátoři pomocí hodnoticích dotazníků monitorují přínos pro učitele z dlouhodobého hlediska.

Přibude výchova kariérových poradců

Oproti pilotnímu ročníku 2013–14 chystají organizátoři projektu v programu několik inovací. Původní skupina učitelů matematiky a fyziky je letos rozšířena o kariérové poradce, což je nově vznikající funkce na školách, jež má pomoci žáky nasměrovat v jejich dalším studiu a profesní přípravě.

S vedením 12 škol zapojených v projektu budou v průběhu jednotlivých setkání probírána úskalí spojená s přizpůsobením škol podmínkám trhu práce. Všem školám bude navíc nabídnuta účast v žákovské soutěži, kam mohou žáci sami přispívat projekty, kterými chtějí podpořit vědu. Nejlepší projekty škol budou finančně podpořeny a oceněny výletním překvapením.

Zvýšit zájem žáků o přírodní vědy

Z loňského hodnocení projektu vyplynulo, že učitelé oceňují nabyté poznatky, které mohou zúročit v hodinách matematiky a fyziky, což z dlouhodobého hlediska podporuje zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy a techniku.

Program vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol vznikl v roce 2013 v rámci projektu „Věda má budoucnost“ pod patronací občanského sdružení AISIS a společnosti Škoda Auto. Know-how celého projektu vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, v níž je v současné době v celém Irsku navázáno na 250 partnerství mezi firmami a školami.