Jsem student a na DPČ roznáším reklamní letáky. Můj zaměstnavatel mi platí 45,- Kč hrubého na hodinu a mně se to zdá velmi málo. Když jsem však požádal o navýšení mzdy, bylo mi řečeno, že se ustanovení o minimální mzdě na dohodu o pracovní činnosti nevztahují. Navíc mi zaměstnavatel pohrozil okamžitou výpovědí. Má na takovýto postup právo?

Dohoda o pracovní činnosti

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) je jednou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr upravených zákoníkem práce, která musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny sjednané práce, rozsah pracovní doby a doba, na kterou se uzavírá.

Vzhledem k tomu, že má jít o flexibilnější formu, nevztahuje se na DPČ celá řada ustanovení, která se aplikují na „běžné“ zaměstnance – například ustanovení upravující dovolenou, skončení pracovního poměru, odstupné, cestovní náhrady apod.

Aby ale DPČ nebyla zneužívána k nahrazení pracovního poměru, je její použití limitováno, tak že zaměstnanec na jejím základě nesmí odpracovat v průměru více než polovinu stanovené týdenní pracovní doby (tj. maximálně 20 hodin týdně). Tento rozsah se posuzuje za celou dobu, na kterou byla DPČ uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů.

Minimální mzda vs. DPČ

Zákon sice stanoví, že se na DPČ nepoužije ani úprava odměňování, avšak s výjimkou minimální mzdy. Výši minimální mzdy určuje vláda svým nařízením a od srpna 2013 byla částka hodinové minimální mzdy zvýšena ze 48,10 korun na 50,60 korun (pro osoby pobírající invalidní důchod se však minimální mzda nezvýšila a zůstala tak na hodinové výši 48,10 Kč za hodinu).

V případě, že mzda (u DPČ odměna) za vykonanou práci vyplácená zaměstnavatelem nedosahuje alespoň úrovně minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen vyplatit zaměstnanci doplatek odpovídající rozdílu mezi výší jeho mzdy/odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.

Předčasné zrušení dohody o pracovní činnosti

Zaměstnanec i zaměstnavatel mohou DPČ jednostranně vypovědět z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba činí 15 dnů (je však možné sjednat i v jiné délce) a začíná běžet okamžikem, kterým byla doručena druhé smluvní straně. Navíc je možné sjednat okamžité zrušení DPČ, avšak pouze pro případy, kdy je možné podle zákoníku práce okamžitě zrušit pracovní poměr.

Na rozdíl od pracovní smlouvy není v případě DPČ zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci. To ve svém důsledku znamená, že výpovědní doba při ukončení DPČ ze strany zaměstnavatele nemá žádný praktický význam. DPČ sice bude během výpovědní doby nadále platná, ale zaměstnavatel v této době nebude muset zaměstnanci přidělovat práci – zaměstnanci tak po tuto dobu nebude vznikat nárok na odměnu.

Shrnutí

Zaměstnavatel je povinen vám vyplácet za práci vykonanou na základě DPČ odměnu alespoň ve výši odpovídající minimální mzdě. Pokud váš zaměstnavatel tuto povinnost porušuje, doporučujeme jej písemně požádat o doplatek, který je povinen vám poskytnout – jestliže na vaši žádost nebude nijak reagovat, pak se můžete obrátit na inspektorát práce, popřípadě doplatek vymáhat soudně, a to až tři roky zpětně.

Pokud jde o ukončení DPČ, není možné ji zrušit okamžitě, pokud jste si tuto možnost se zaměstnavatelem nesjednal – lze ji pouze vypovědět, a to s výpovědní dobou, kterou stanoví zákon nebo kterou jste si sjednali. Avšak vzhledem k tomu, že vám zaměstnavatel není povinen přidělovat práci, prakticky vás skutečně může poslat okamžitě domů, další práci vám nepřidělovat, a tedy už ani nic neplatit.

Odpovídali Tomáš Neuvirt a Linda Holanová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.