Můj syn teď končí základní školu a na léto si našel práci - ráno bude pomáhat s úklidem v jedné společnosti a odpoledne bude pro někoho jiného roznášet letáky. Je k tomu potřeba můj souhlas? A může vůbec jako mladistvý dělat pro 2 společnosti najednou?

Kdo je mladistvý?

Mezi zaměstnanci rozlišujeme zvláštní kategorii – mladistvé. Jedná se o zaměstnance, kterým již bylo 15 let, ale ještě nedosáhli 18 let. Zákon přiznává mladistvým zesílenou ochranu, a proto se při jejich zaměstnávání uplatní některé podmínky, které neplatí pro ostatní zaměstnance.

Uzavření pracovněprávního vztahu

Pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti smí uzavřít kdokoliv, kdo dosáhne 15 let – tedy i žák základní školy. Z pracovněprávního pohledu se od tohoto okamžiku považuje za plně způsobilého, a proto není potřeba souhlas jeho zákonného zástupce.

Do práce však mladistvý smí nastoupit až v den, kdy už má ukončenou povinnou školní docházku. Žák základní školy starší 15 let se tak sice již může domluvit na své budoucí práci, ale s nástupem musí počkat, až ukončí povinnou školní docházku.

Děti mladší 15 let nesmí pracovat vůbec. Výjimkou je umělecká, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost, kterou smí vykonávat při splnění zákonných podmínek.

POZOR: Nový občanský zákoník by měl od roku 2014 u mladistvého zpřísnit podmínky uzavření pracovní smlouvy (DPČ nebo DPP). Již v okamžiku podpisu smlouvy (dohody) bude muset mít min. 15 let a ukončenou povinnou školní docházku.

Podmínky práce mladistvých

Mladiství mohou vykonávat jen takovou práci, která odpovídá jejich fyzickému a duševnímu vývoji. Některé práce jsou u mladistvých zcela vyloučené - jde například o práce nebezpečné, zdraví škodlivé, se zvýšeným nebezpečím úrazu nebo práce pod zemí při těžbě nerostů.

Nic však nebrání mladistvému, aby vykonával i více zaměstnání (brigád) současně. Platí ale omezení, že mladistvý smí pracovat pouze 40 hodin týdně. Pokud by měl více prací (brigád), je třeba tento rozsah dodržet v jejich celkovém souhrnu. Započítává se jak práce konaná v pracovním poměru, tak i na základě dohod. Jakákoliv práce přesčas je zakázána, i kdyby s ní mladistvý zaměstnanec souhlasil.

Směny smí být maximálně 8hodinové s tím, že mladistvému musí být poskytnuta přestávka po každých 4,5 hodinách práce. Práce v noci je zakázána s výjimkou mladistvých starších 16 let, u kterých je to výjimečně dovolené kvůli přípravě na jejich budoucí povolání. Stejně ale noční práce nesmí přesahovat 1 hodinu a musí bezprostředně navazovat na práci v denní době.

Shrnutí

Je-li váš syn starší 15 let, může si domluvit brigádu (uzavřít DPP/DPČ) a nepotřebuje k tomu váš souhlas. Pracovat ovšem nesmí začít dříve než v den, kdy ukončí svoji povinnou školní docházku. Může mít i několik brigád (zaměstnání) najednou, pokud v souhrnu za všechna zaměstnání dodrží zákonné limity – tj. dohromady neodpracuje za den více než 8 hodin a za týden více jak 40 hodin.

Odpovídali Michal Peškar a Lucie Hořejší z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.