Chtěl bych se zeptat, jestli můžu dostat okamžitou výpověď v době, kdy jsem v pracovní neschopnosti? Může být důvodem pro okamžitou výpověď porušení léčebného režimu - nezastižení na adrese uvedené na neschopence?

Kdy lze okamžitě zrušit pracovní poměr

Když hovoříte o „okamžité výpovědí“, asi tím myslíte okamžité zrušení pracovního poměru – tedy mimořádnou situaci, kdy je pro zaměstnavatele neúnosné pokračovat v pracovním poměru se zaměstnancem až do uplynutí výpovědní doby. Pracovní poměr tedy končí ihned okamžikem doručení okamžitého zrušení zaměstnanci.

Zaměstnavatel je oprávněn s vámi okamžitě zrušit pracovní poměr jen, pokud nastane jeden ze zákonných důvodů opravňujících jej k tak radikálnímu řešení. Prvním důvodem by bylo vaše pravomocné odsouzení pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu a druhým důvodem zvlášť hrubé porušení vašich pracovních povinností.

Na rozdíl od některých výpovědí, např. pro nadbytečnost, nejste v pracovní neschopnosti chráněn před okamžitým zrušením. Podle zákoníku práce nesmí zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr jen s těhotnými ženami nebo zaměstnanci na mateřské / rodičovské dovolené.

Povinnosti zaměstnance v pracovní neschopnosti

Zaměstnanec je povinen v pracovní neschopnosti dodržovat léčebný režim. Zaměstnavatel je pak oprávněn dodržování této povinnosti zaměstnancem zkontrolovat, ale pouze v období prvních 21 kalendářních dní a pouze v rozsahu povinnosti zaměstnance zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Po tuto dobu je tedy zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, zda se zaměstnanec kromě povolených vycházek zdržuje v místě pobytu nahlášeného lékaři, například ve svém bytě.

Porušení léčebného režimu – důvod pro okamžité zrušení?

Pokud léčebný režim ve výše uvedené lhůtě a ve výše uvedeném rozsahu porušíte, může vás zaměstnavatel sankcionovat, ale toto vaše porušení (bez ohledu na jeho závažnost) nemůže být důvodem pro okamžité zrušení vašeho pracovního poměru.

Od 1. ledna 2012 ale zákoník práce připouští možnost dát vám výpověď, pokud během lhůty prvních 21 dní pracovní neschopnosti porušíte léčebný režim zvlášť hrubým způsobem. Za zvlášť hrubé porušení bychom považovali zejména práci pro jiného zaměstnavatele, odjezd na rekreaci atd., nikoliv pouhou nepřítomnost v místě, kde má probíhat léčení.

Ztráta / snížení nároku na náhradu mzdy

Alternativně vám může zaměstnavatel v případě porušení léčebného režimu snížit nebo odejmout náhradu mzdy, kterou vám vyplácí v prvních 21 dnech pracovní neschopnosti. Na rozdíl od výpovědi z pracovního poměru se ale nemusí jednat o zvlášť hrubé porušení.

Oba zmíněné postihy však nesmí být použity současně. Zaměstnavatel vám tak smí buď snížit či neposkytnout náhradu mzdy, nebo dát výpověď.

Shrnutí

Zaměstnavatel s vámi může okamžitě skončit pracovní poměr i přes to, že jste uznán dočasně práce neschopným. Může tak ale učinit pouze ze zákonem stanovených důvodů, přičemž vámi zmiňované porušení léčebného režimu pod tyto důvody nespadá. Podle závažnosti porušení by vám za toto porušení mohl dát buď výpověď z pracovního poměru, nebo snížit či odejmout náhradu mzdy.

Odpovídal  David Borovec z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.