Podle odhadů Evropské unie pracuje v zahraničí více než 1,2 miliónu lidí. Mobilita pracovních sil je proto chápána jako jeden z klíčových prvků posílení růstu a zaměstnanosti v Evropě. Jedním z hlavních důvodů, jež brání občanům, aby si hledali práci v jiném členském státě, však zůstávají daňové překážky.

Zamezit diskriminaci

Z tohoto důvodu provede Komise během letošního roku důkladné posouzení vnitrostátních přímých daní, aby mohla rozhodnout, zda nespravedlivě neznevýhodňují pracovníky, kteří žijí v jednom členském státě, ale pracují v jiném.

Pokud bude zjištěna diskriminace nebo porušení základních svobod EU, bude Komise vyžadovat od příslušných vlád provedení nezbytných změn. V případě, že budou problémy přetrvávat, zahájí Komise proti dotyčným členským státům řízení pro porušení smlouvy.

Stejná práva pro všechny občany EU

„Všichni občané EU musí mít v rámci jednotného trhu stejná práva. Nemůže docházet k diskriminaci a právo pracujících na volný pohyb nesmí být omezeno,“ uvedl komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit Algirdas Šemeta.

Vzhledem k tomu, že daňové překážky zůstávají jedním z hlavních důvodů, jež znesnadňují přeshraniční mobilitu, usiluje Komise například o řešení problému dvojího zdanění nebo posílení ochrany vyslaných pracovníků.

Aby neplatili vyšší daně

V rámci zmíněné kontroly proto Komise zejména prozkoumá, zda občané, kteří vydělávají větší část svého příjmu v jiném členském státě, nejsou zdaňováni více než občané téhož členského státu, a také jestli členské státy nedělají rozdíl mezi svými vlastními občany a občany z jiných členských států, pokud jde o právo na odpočet výdajů a uplatňování různých daňových sazeb.