Chci se zeptat na práva zaměstnavatele a zaměstnance ve vztahu k čerpání dovolené. Náš zaměstnavatel vyžaduje, abychom si vybrali celou dovolenou již v daném roce. Ještě v loňském roce bylo možné převádět 5 dní do následujícího roku. Dovolenou využívám i k vyřízení osobních záležitostí, které se nedají plánovat. Proto si nechávám stále nějakou rezervu (cca 5 dní). Ne vždy jsem ji celou využila. Mám povinnost vyčerpat celou dovolenou?
Dále již v lednu požadoval napsat plán dovolených na celý rok, počet uvedených dní musel odpovídat počtu nároku. Prý nám v těchto termínech bude dovolenou nařizovat, což prý vyplývá z nového zákoníku práce. Nechci psát nepravdivé údaje, když nevím, kdy pojedu na dovolenou. Může to po mně vyžadovat? Pokud ano, jak dlouho dopředu?

Čerpání dovolené

Zaměstnavatel je povinen, nebrání-li mu v tom překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody, určit dobu čerpání dovolené tak, aby zaměstnanec celou dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém mu právo na ni vzniklo. Nástup na dovolenou tak určuje výhradně zaměstnavatel.

Zaměstnanec si sám dovolenou určit nemůže (s výjimkou zaměstnankyň, kteří si dovolenou určují ihned po mateřské dovolené, a s výjimkou uvedenou níže), může však zaměstnavatele o její poskytnutí v určitém termínu a rozsahu požádat.

Dobu čerpání dovolené zaměstnavatel určuje podle rozvrhu čerpání dovolené, který musí být předem odsouhlasen odborovou organizací, pokud u zaměstnavatele působí.

Zákoník práce nestanoví konkrétní pravidla ani pro způsob jeho sestavení, ani pro formu jeho vydání. Jsou tedy ponechána v kompetenci jednotlivých zaměstnavatelů, kteří je upravují ve svých vnitřních předpisech. Zaměstnavatel však při sestavování rozvrhu musí přihlížet ke svým provozním potřebám, jakož i k oprávněným zájmům zaměstnance.

Plán čerpání dovolených však není závazný a tudíž vám nic nebrání požádat zaměstnavatele o poskytnutí dovolené v jiném termínu, než je uvedeno v rozvrhu čerpání dovolené (a zaměstnavateli nebrání žádná zákonná překážka této žádosti vyhovět).

Co když nestihnu vyčerpat celou dovolenou?

V případě, že nestihnete vyčerpat celou dovolenou, na niž vám v průběhu kalendářního roku vznikl nárok, tato dovolená nepropadá, ale převádí se do následujícího kalendářního roku.

Neurčí-li vám následně zaměstnavatel čerpání dovolené ani do 30. června následujícího roku, můžete si čerpání této dovolené určit i vy, jakožto zaměstnanec. Čerpání dovolené musíte jen zaměstnavateli alespoň 14 dní předem písemně oznámit.

Závěr

Změna pravidel čerpání dovolené ze strany vašeho zaměstnavatele zřejmě souvisí se změnou zákoníku práce účinnou od 1. 1. 2012. Před ní měl zaměstnavatel povinnost určit zaměstnanci čerpání dovolené alespoň v rozsahu 4 týdnů v kalendářním roce, ve kterém mu právo na ni vzniklo, zatímco od nového roku musí zaměstnanci určit čerpání celé dovolené.

Zákoník práce vám tak sice povinnost vyčerpat si v daném roce celou dovolenou přímo neukládá, avšak váš zaměstnavatel má povinnost vám určit její čerpání v plném rozsahu, pokud mu v tom nebrání překážky v práci na vaší straně nebo vážné provozní důvody na jeho straně.

Postup vašeho zaměstnavatele, kdy na počátku roku chce, abyste si zapsala do plánu dovolených dny, kdy budete čerpat dovolenou, je plně v souladu se zákoníkem práce. Povinnost určovat dovolenou podle rozvrhu dovolené zákoník práce sice nově skutečně obsahuje, avšak v zákoně není nikde stanoveno, že jej nelze v průběhu roku měnit.

Pokud si chcete ponechat několik dní dovolené pro řešení mimořádných situací, můžete si je naplánovat na konec roku. V případě nutnosti pak o ni můžete zaměstnavatele požádat dříve, na zaměstnavateli však vždy zůstane rozhodnutí, zda vám to umožní či nikoliv.

Odpovídala Romana Kaletová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.