2. ledna jsem nastoupil do práce, kde jsem ve zkušební době. Ve zkušební době chci z práce odejít a ukončit pracovní poměr. Všude na internetu čtu, že musím dát druhé straně alespoň 3 dny předem vědět. To nemůžu odejít z hodiny na hodinu? Bojím se naschválu.

Zaměstnavatel i zaměstnanec mohou ve zkušební době zrušit pracovní poměr z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Do konce roku 2011 zákon nepředepisoval pro tento právní úkon žádnou zvláštní formu a bylo jej tedy možné provést i ústně. Od 1. 1. 2012 je však na základě novely zákoníku práce k platnosti zrušení pracovního poměru ve zkušební době třeba, aby bylo provedeno písemně.

Pro vás to znamená, že si připravíte listinu, na které uvedete vaše jméno, datum narození, bydliště a pozici, sdělíte, že rušíte svůj pracovní poměr ve zkušební době. Tuto listinu vlastnoručně podepíšete a řádně doručíte zaměstnavateli.

Okamžik skončení pracovního poměru

Do konce roku 2011 mělo být oznámení o zrušení pracovního poměru doručeno druhé straně zpravidla alespoň 3 dny před skončením pracovního poměru. Tato lhůta byla však jen lhůtou pořádkovou a za její porušení nehrozila zaměstnanci ani zaměstnavateli žádná sankce. Vzhledem k tomu, že tato lhůta tak měla pouze charakter doporučení, byla od 1. 1. 2012 ze zákoníku práce zcela odstraněna.

Pracovní poměr tak skončí dnem, ve kterém bylo písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době doručeno zaměstnavateli (či zaměstnanci). Strana, která chce pracovní poměr ukončit, však také může ve zrušení pracovního poměru určit, že pracovní poměr skončí pozdějším dnem.

Doručování

Pokud jde o doručování písemností, z hlediska zaměstnance je nejefektivnějším a nejrychlejším způsobem doručení osobní předání zaměstnavateli na pracovišti. Toto lze provést jak předáním nadřízenému zaměstnanci, tak například na recepci zaměstnavatele. Zaměstnavatel je povinen doručení písemně potvrdit.

Doporučujeme si zrušení ve zkušební době dvakrát vytisknout, jednu kopii předat zaměstnavateli a na druhou jej nechat podepsat převzetí, a to včetně data. V případě jakýchkoli sporů tak budete mít v ruce jasný doklad. Za doručení písemnosti se pak považuje okamžik, v němž ji zaměstnavatel převzal.

Můžete samozřejmě zrušení ve zkušební době doručit zaměstnavateli i poštou (či dokonce elektronicky, pokud ovšem vlastníte elektronický podpis). V takovém případě je třeba dát pozor na to, aby zkušební doba během doručování neskončila.

Shrnutí

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je tedy velmi jednoduché. Postačuje předat zaměstnavateli písemné oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Vyžadovat písemné potvrzení o převzetí sice nemusíte, avšak lze jej velmi doporučit. Váš pracovní poměr pak skončí dnem předání zrušení zaměstnavateli, pokud v něm jako den skončení pracovního poměru neurčíte den pozdější.

Na závěr upozorňujeme, že pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, nikoli hned po jeho předání zaměstnavateli. Pokud byste tedy zrušení předal zaměstnavateli na začátku nebo v průběhu směny, musel byste směnu ještě dokončit. Jestli se tedy obáváte naschválů, bude pro vás nejvýhodnější dokument zaměstnavateli předat až po skončení své směny.

Odpovídala Romana Kaletová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.