Co má dělat žena po padesátce, kterou přes veškerou snahu (400 žádostí o zaměstnání) nikdo nechce zaměstnat. Po skončení podpory v nezaměstnanosti zůstane bez příjmu. Nemá odpracované roky (kvůli péči o děti) a nemůže si tudíž platit dobrovolné pojištění.

Váš dotaz rozdělíme na dvě části. Nejdříve se zaměříme na možnou příčinu vašeho neúspěchu při hledání zaměstnání. Tou může být nerovné zacházení ze strany zaměstnavatelů z důvodu vašeho věku. Takovému jednání se lze bránit.

Při výběru budoucích zaměstnanců z přihlášených uchazečů má být hlavním cílem zaměstnavatele výběr nejvhodnější osoby na základě těch vlastností uchazeče, které se vztahují k práci, která má být vykonávána. Jedná se např. o kvalifikaci, zvláštní schopnosti či nezbytné předpoklady.

Na druhé straně je zaměstnavatel povinen dodržovat zákaz diskriminace a zajišťovat rovné zacházení se všemi uchazeči. Z toho důvodu nemůže být uchazeč nepřijat pouze na základě jeho věku, pohlaví či zdravotního postižení.

Byla-li jste takovýmto jednáním poškozena, jednou z možností, jak se bránit, je kontaktovat příslušný úřad práce s žádostí, aby váš případ přezkoumal. Další možností je, obrátit se s žalobou na soud. Pokud soud shledá, že byla diskriminujícím jednáním ve značné míře snížena vaše důstojnost, může vám přiznat též náhradu způsobené újmy v penězích.

Systém pomoci v hmotné nouzi

Co se týče problému s nedostatkem příjmu, ve vaší situaci lze využít systému pomoci v hmotné nouzi. V hmotné nouzi se ocitne osoba, jejíž příjem nestačí k zabezpečení základních životních potřeb, a současně tuto svoji situaci nemůže z objektivních důvodů vlastním přičiněním zlepšit. V rámci systému je možno zažádat o tři dávky – příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou pomoc, o nichž rozhodují a které vyplácejí pověřené obecní úřady.

Blíže k jednotlivým příspěvkům
Příspěvek na živobytí se poskytuje těm, jejichž příjem nedosahuje životního minima. Jeho hodnota se zvyšuje v případě, že si osoba snaží zvýšit příjem vlastní prací, ale také tehdy, když se v rodině vyskytují nezaopatřené děti, jejichž potřeby ovlivňují rodinné výdaje. Částky příspěvků na živobytí jednotlivých členů rodiny se sčítají.
Na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu nárok, jestliže by po uhrazení nákladů na bydlení jeho příjem nedosahoval životního minima a jestliže má nárok na příspěvek na živobytí.
Mimořádná okamžitá pomoc se poskytuje těm, u kterých kromě nedostatku příjmů nastala ještě další nepříznivá sociální situace – hrozí jim např. vážná újma na zdraví či je postihla vážná mimořádná událost.

Částka životního minima činí měsíčně pro jednotlivce 3126 Kč, pro dítě ve věku do šesti let 1600 Kč, pro dítě ve věku v rozmezí 6 – 15 let 1960 Kč a pro dítě ve věku v rozmezí 15 – 26 let činí částka 2250 Kč.

Celkovou výši životního minima pak tvoří součet částek náležejících jednotlivým členům rodiny, popřípadě pouze vám, pokud jsou již děti dospělé.

Podmínkou je podání žádosti

Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na sociálním odboru obecního úřadu v místě trvalého pobytu. Formuláře žádostí o pomoc v hmotné nouzi jsou v elektronické podobě ke stažení na adrese: https://formulare.mpsv.cz/oknouze/cs/welcome.

V rámci řízení se poté posuzuje, zda je osoba či rodina skutečně v hmotné nouzi (tedy jestli váš příjem opravdu nestačí k zabezpečení základních životních potřeb a současně tuto svoji situaci nemůže vlastním přičiněním zlepšit) a zda splňuje podmínky nároku na příslušnou dávku (viz v bodech výše), jejíž výše se stanoví v návaznosti na zjištěné skutečnosti.

Děti mají vůči rodičům vyživovací povinnost

V případě, že jsou vaše děti již dospělé a samy se živí, upozorňujeme, že mají vůči vám ze zákona vyživovací povinnost, jejíž plnění je možné vymáhat soudně.

Na dotaz odpovídala JUDr. Nataša Randlová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris.