Jaké mám možnosti, když v poslední době v naší firmě dochází k častým personálním změnám a zaměstnanci jsou víceméně "dotlačeni" podepsat dodatky k pracovním smlouvám o změně pracovní pozice s interní zkušební dobou 3 měsíce? Když o to nemám zájem, mohu to odmítnout? V případě, že dodatek s interní zkušební dobou podepíšu, může mne v této době zaměstnavatel ze dne na den propustit? V případě nejsem-li já spokojena s jednáním firmy a se stávající situací a s novou pozicí, mohu odejít ze dne na den já?

Co stanoví zákon - změna druhu práce

Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je povinen přidělovat zaměstnanci práci podle jeho pracovní smlouvy a zaměstnanec je povinen práci podle této pracovní smlouvy vykonávat. V pracovní smlouvě musí být vždy uveden i druh práce, který vymezuje, jakou práci bude zaměstnanec konat. Zaměstnavatel pak není oprávněn požadovat, aby zaměstnanec konal jiný druh práce, než který má v pracovní smlouvě sjednán.

Výjimky z tohoto pravidla stanoví zákoník práce, podle kterého je zaměstnavatel v některých případech, které většinou spočívají v ochraně zdraví, povinen převést zaměstnance na jiný druh práce a v některých případech je k převedení oprávněn. Za předpokladu, že u vás nastane některá z výjimek, pak můžete být převedena na jiný druh práce i bez vašeho souhlasu.

Dodatek se v tomto případě neuzavírá – zaměstnavatel má pouze povinnost předem s vámi projednat důvod převedení a následně vám vydat písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době trvání tohoto převedení.

Lze odmítnout dodatek podepsat?

Ve vašem případě zřejmě nenastal žádný ze zákonem předpokládaných důvodů k převedení na jinou práci i bez souhlasu. Zaměstnavatel vám proto musí přidělovat práci odpovídající druhu práce uvedenému ve vaší pracovní smlouvě. Sjednaný druh práce změnit lze, s jeho změnou však musíte souhlasit vy i zaměstnavatel. Ke změně vaší stávající pracovní smlouvy a podepsání dodatku vás zaměstnavatel nemůže v žádném případě nutit.

V případě, že se zaměstnavatel dostal do situace, kdy pro vás nemá práci podle vaší pracovní smlouvy, vzniká mu překážka v práci. Po dobu trvání překážky v práci vám zaměstnavatel práci nepřiděluje a Vám za tuto dobu vzniká nárok na náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku.

Zkušební doba

Zkušební doba slouží především k tomu, aby si zaměstnavatel a nový zaměstnanec vzájemně ověřili vhodnost pracovního vztahu pro obě strany. Zkušební dobu lze sjednat písemně nejpozději v den, který je v pracovní smlouvě uveden jako den nástupu do práce. Maximální délka zkušební doby činí 3 měsíce počínaje dnem vzniku pracovního poměru. Je vyloučeno, aby si strany dohodly v rámci jednoho pracovního vztahu více zkušebních dob, a to ani např. při změně dosavadního druhu práce.

Pokud se tedy rozhodnete přistoupit na nabídku zaměstnavatele a podepsat dodatek k pracovní smlouvě, není možné, aby s tím byla spojena jakákoli nová zkušební doba. Takovéto ujednání by bylo v rozporu se zákonem a proto neplatné. Nic by na tom nezměnil ani fakt, že byste s tím vyjádřila svůj souhlas. S ohledem na relativní neplatnost byste však musela tuto neplatnost uplatnit písemně u zaměstnavatele v tříleté promlčecí lhůtě.

Shrnutí

Zaměstnavatel vás nemůže nutit ke změně druhu práce vymezeného v pracovní smlouvě, podepsání takového dodatku můžete odmítnout. V případě, že byste na takovou změnu přistoupila, nelze znovu sjednat zkušební dobu, a tudíž není možné ani rozvázání pracovního poměru v jejím rámci.

Chce-li zaměstnavatel platně rozvázat pracovní poměr, musí využít jeden z prostředků nabízených zákoníkem práce - dohodu o rozvázání pracovního poměru, výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru. Stejné možnosti pak samozřejmě máte i vy.

Okamžitě zrušit pracovní poměr však můžete pouze v případech stanovených zákoníkem práce, zejména pokud vám zaměstnavatel nevyplatí mzdu nebo její část do 15 dnů po uplynutí termínu její splatnosti. V ostatních případech se uplatní minimálně dvouměsíční výpovědní doba, pokud se se zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru v kratší lhůtě nedohodnete.

Na dnešní dotaz odpovídala Daša Aradská, advokátní kancelář  Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.