Je možné, aby mi zaměstnavatel stanovil mzdu již "s přihlédnutím k práci přesčas"? Zdá se mi to velmi snadno zneužitelné ze strany zaměstnavatele. Jsou pro tento případ nějaká pravidla?

Co stanoví zákon

Zákoník práce stanoví, že u vedoucích zaměstnanců lze mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas sjednat, je-li současně (v rámci limitu práce přesčas v kalendářním roce) stanoven rozsah práce přesčas, k níž bylo přihlédnuto.Pro sjednání mzdy již s přihlédnutím k případné práci přesčas tedy musí být splněny všechny tyto podmínky:

Jde o vedoucího zaměstnance
Musí jít o dohodu se zaměstnancem
Musí být určen i rozsah přesčasů, ke kterým se přihlédne, a to v rámci limitu přesčasové práce stanoveného zákonem

Podmínka č. 1 - vedoucí zaměstnanec

Mzdu již s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat pouze s tzv. vedoucím zaměstnancem. O tom, který zaměstnanec je vedoucím ovšem nerozhoduje zaměstnavatel, ale definuje je zákoník práce. Vedoucím zaměstnancem je ten, kdo je oprávněn stanovit a ukládat podřízeným pracovní úkoly, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu závazné pokyny. Se žádným jiným zaměstnancem takto mzdu sjednat nelze. Řadový zaměstnanec, který nemá žádné své podřízené, si takto mzdu sjednat nemůže.

Podmínka č. 2 - dohoda

Jak správně tušíte, není možné, aby vám zaměstnavatel mzdu s přihlédnutím k práci přesčas sám stanovil. Nemůže se tedy rozhodnout, že vám takto mzdu jednostranně určí mzdovým výměrem nebo stanoví vnitřním předpisem. Tento způsob kompenzace přesčasů lze uplatnit pouze vzájemnou dohodou mezi zaměstnavatelem a vedoucím zaměstnancem. Tato dohoda bývá obvykle součástí pracovní smlouvy, ale může být obsažena i v samostatné dohodě o mzdě. Proti vůli zaměstnance tak není možné dohodu uzavřít.

Samotná výše mzdy by měla být dohodnuta tak, aby odrážela i kompenzaci za případnou práci přesčas. Zjednodušeně lze říct, že jde vlastně o tzv. paušalizaci mzdy a příplatku za práci přesčas. Je nutné si proto uvědomit, že pokud se na mzdě tímto způsobem dohodnete, pak vám za přesčasovou práci odpracovanou v rozsahu, který jste si sjednal, nenáleží již žádná další kompenzace.

Podmínka č. 3 - rozsah přesčasové práce

Obsahem dohody musí být vždy i rozsah přesčasové práce, ke které bude ve mzdě přihlédnuto. Může se pohybovat pouze v rámci limitu nařízené přesčasové práce stanoveného zákonem. Maximum činí 8 hodin přesčasů v jednotlivých týdnech a celkem 150 hodin v kalendářním roce.

Pozor, zákon nepřipouští, abyste se se zaměstnavatelem dohodli, že se mzda sjednává s přihlédnutím k veškeré vaší práci přesčas. Nejvyšší možný rozsah, na kterém se můžete společně domluvit je 150 hodin v daném roce. Dohoda pak může vypadat například takhle: Mzda se sjednává již s přihlédnutím k práci přesčas, a to v rozsahu 150 hodin v kalendářním roce.

Doporučení

Zaměstnavatel vám nemůže v žádném případě mzdu výše popsaným způsobem jednostranně stanovit. Jste-li vedoucím zaměstnancem, ověřte si, není-li uvedené ujednání součástí vaší pracovní smlouvy (případně jiné dohody). Pokud by tomu tak bylo, uplatnily by se podmínky popsané výše.

Pokud není některá z výše vyjmenovaných podmínek splněna, jedná se o důvod neplatnosti tohoto ujednání.

Na dnešní dotaz odpovídala Daša Aradská z advokátní kanceláře  Randl Partners

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.