Pracuji na přepážce v pojišťovně a zaměstnavatel mi dal 27. října 2010 výpověď kvůli soustavnému porušování pracovní kázně. Prý jsem přišel 19. února o 20 minut a 8. března o 15 minut pozdě do práce a recepční mi to vytkl 15. března ústně a e-mailem, a pak jsem v září nevyplnil jeden formulář, přestože mi to můj nadřízený přikázal. Kontroloval jsem to a ten formulář byl obsažený v příloze č. 8 (pojmenované „Záležitosti HR“) emailové zprávy poslané mým nadřízeným vedoucímu HR oddělení, kterou jsem obdržel pouze v kopii, a na přítomnost formuláře mě nikdo vůbec neupozornil. Výpověď mi nepřijde fér, mám spíš pocit, že zaměstnavatel se mě chce zbavit a snaží se ušetřit na odstupném. Co mám dělat? Kdybych se rozhodl výpověď akceptovat, nemůže mi to uškodit při hledání nové práce nebo u podpory v nezaměstnanosti?

Váš zaměstnavatel porušil při dávání výpovědi hned několik svých povinností. Pokud se tedy rozhodnete platnost výpovědi napadnout u soudu, máte velkou šanci na úspěch. Pozor, žalobu musíte podat nejpozději dva měsíce ode dne skončení vaší výpovědní doby, tj. do 28. února 2011. Ještě předtím zaměstnavateli písemně oznamte, že výpověď považujete za neplatnou a trváte na dalším zaměstnávání.

V případě vítězství ve sporu pak budete mít od zaměstnavatele nárok na náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku od okamžiku tohoto oznámení až do skončení sporu. Vaše zaměstnání navíc bude pokračovat, dokud nebude platně ukončeno.

Podmínky výpovědi pro soustavné porušování povinností

Pro soustavné méně závažné porušování pracovní kázně (přesně povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci) vám může dát zaměstnavatel výpověď pouze tehdy, pokud jste byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením vaší povinnosti písemně upozorněn na možnost výpovědi.

Za písemné upozornění nelze považovat upozornění zaslané prostřednictvím e-mailu, které vám navíc poslal recepční, který není zaměstnancem kompetentním k takovým úkonům. E-mail pravděpodobně neobsahoval ani výslovné upozornění na možnost výpovědi, které je nezbytnou náležitostí pro budoucí možnost podání výpovědi. Navíc nebyla dodržena ani šestiměsíční lhůta – od upozornění na váš pozdní příchod do dání výpovědi uplynulo více než 7 měsíců.

Jako méně závažné porušení povinnosti se posuzuje jakékoli porušení, které nedosahuje intenzity závažného nebo zvlášť hrubého porušení. Vámi popsané nevyplnění formuláře však nelze pravděpodobně vůbec hodnotit jako porušení vašich povinností. Aby se jednalo o porušení, musí být dáno zavinění zaměstnance alespoň z nedbalosti.

Zaměstnavatel od vás dle našeho názoru nemůže oprávněně očekávat, že byste důkladně četl veškeré přílohy e-mailů (obzvlášť pokud jich je velké množství), které vám nejsou přímo adresovány. Pokud vás nadřízený opravdu žádným způsobem neupozornil, že v dotčeném e-mailu je obsažen vám určený formulář, těžko jste to mohl předpokládat a tudíž porušit nevyplněním svou povinnost.

Z toho důvodu u vás nejspíš nebyla naplněna ani podmínka soustavnosti porušování vašich povinností – za tu se podle soudních rozhodnutí považuje situace, kdy se zaměstnanec dopustil nejméně 3 porušení svých povinností v přiměřené časové souvislosti. Ve vašem případě však lze jako porušení posoudit pouze dva vaše pozdní příchody.

Konečné posouzení, zda se jedná o porušení povinností zaměstnance nebo ne, je vždy věcí soudu, nikoli zaměstnavatele. Kromě výše uvedeného soud při tomto hodnocení přihlíží k řadě kritérií, jako je osoba a funkce zaměstnance, jeho dosavadní postoj k plnění pracovních úkolů, míře zavinění zaměstnance atd.

Důsledky výpovědi

Pokud byste se i přes výše uvedené rozhodl se na soud neobrátit, neměla by vás výpověď pro méně závažné porušení povinností v budoucnu nijak ovlivnit. V potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) se uvádí důvod skončení pracovního poměru pouze v případě okamžitého zrušení pracovního poměru nebo výpovědi z důvodu, že zaměstnanec porušil své povinnosti zvlášť hrubým způsobem. Když je pracovní poměr zaměstnance takto ukončen, úřad práce mu nepřizná ani podporu v nezaměstnanosti. To se vás však v žádném případě netýká.

Doporučení

Než přistoupíte k podání žaloby, ale i během případného sporu, se průběžně pokoušejte se zaměstnavatelem smírně dohodnout na řešení celé situace – dohoda je vždy lepší než několikaletý spor. Předtím však nezapomeňte zaměstnavatele písemně upozornit, že výpověď považujete za neplatnou a trváte na dalším zaměstnávání.

Na dnešní dotaz odpovídaly Nataša Randlová a Barbora Suchá z advokátní kanceláře  Randl Partners

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.