Pracuji pouze v noci jako šička a celou směnu v práci stojím. Jsem už úplně vyčerpaná a závodní doktor říká, že se mi horší zrak, že mám požádat na nějakou dobu o přeřazení na denní. Můžu o to vůbec požádat, nebo musím v práci skončit?

Práva zaměstnanců pracujících v noci

Za noční práci se považuje práce v noční době, tedy mezi 22. a 6. hodinou. Za tuto práci vám od zaměstnavatele náleží příplatek ke mzdě ve výši nejméně 10 % vašeho průměrného výdělku. Pokud navíc odpracujete pravidelně více než 3 hodiny ze své směny v noční době (z vašeho dotazu vyplývá, že ano), jste podle zákona považována za „zaměstnance pracujícího v noci“.

Vzhledem k tomu, že pravidelná noční práce je pro zaměstnance značně fyzicky i psychicky vyčerpávající, obsahuje zákoník práce speciální ustanovení chránící zaměstnance pracující v noci. Jedná se o limit délky směn, které nesmí překročit v průměru 8 hodin, povinnost zajistit pro zaměstnance pracující v noci občerstvení a prostředky první pomoci. Doporučujeme zkontrolovat, zda váš zaměstnavatel tyto povinnosti dodržuje, případně jej k tomu vyzvat.

Důležitá je dále povinnost zaměstnavatele na vlastní náklady zajistit vyšetření zaměstnance pracujícího v noci lékařem závodní preventivní péče nejméně jednou ročně a dále kdykoli o to zaměstnanec požádá. Pokud je takový zaměstnanec na základě lékařského posudku uznán nezpůsobilým pro noční práci, zaměstnavatel je povinen jej převést na práci jinou.

Převedení na jinou práci na základě lékařského posudku

Práce, na kterou by vás zaměstnavatel měl převést, musí být konána v denní dobu a musí být pro vás vhodná ze zdravotního hlediska a pokud možno vám umožnit využívat vaši kvalifikaci. Primárně by se v rámci těchto kritérií mělo jednat o práci odpovídající druhu práce sjednanému ve vaší pracovní smlouvě. Často však zaměstnavatelé takovou pozici nemají – pak mohou zaměstnance převést i na jinou práci, a to i když s tím zaměstnanec nesouhlasí.

Ještě před samotným převedením je zaměstnavatel s vámi povinen projednat důvod převedení na jinou práci a dobu převedení. Pokud druh práce, na kterou jste převáděna, neodpovídá vaší pracovní smlouvě, musí vám zaměstnavatel o důvodu převedení a době jeho trvání vydat také písemné potvrzení.

Vzhledem k tomu, že jsme z vašeho dotazu vyrozuměli, že vaše nezpůsobilost k noční práci má pouze dočasný charakter, tak pokud by pro vás zaměstnavatel žádnou jinou práci v době vaší dočasné nezpůsobilosti neměl, nastaly by překážky v práci na jeho straně. Po dobu těchto překážek byste nekonala práci a pobírala byste náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku. Navíc se na vás bude vztahovat zákaz výpovědi.

Doporučení

Z vašeho dotazu vyplývá, že žádný lékařský posudek zatím v ruce nemáte. Proto požádejte, abyste mohla opět navštívit vašeho závodního lékaře (jako zaměstnanec pracující v noci máte možnost o návštěvu kdykoliv požádat) a s lékařem si domluvte, aby vám své ústní doporučení o dočasném převedení na denní směnu vydal ve formě lékařského posudku. Předpokládáme, že pokud vám své doporučení tento lékař již několikrát ústně sdělil, nebude mít problém ho vydat i v písemné formě.

Pokud by závodní lékař nechtěl vydat lékařský posudek, ale pouhé doporučení, že není vhodné, abyste dále konala svou dosavadní práci (tedy práci konanou výhradně v noci), i v takovémto případě máte na převedení na jinou práci šanci. S tímto doporučením jste totiž rovněž oprávněna po zaměstnavateli požadovat, aby vás převedl na jinou vhodnou práci. Podle § 45 zákoníku práce vás však bude zaměstnavatel povinen na ni převést, jakmile to jeho provozní možnosti dovolí; do té doby musíte pracovat v současném režimu.

Na dnešní dotaz odpovídaly Nataša Randlová a Barbora Suchá z advokátní kanceláře  Randl Partners

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.