Jsem pokladní v hypermarketu se smlouvou na plný úvazek. Když se přebírají peníze do/z pokladen, nemůžu při tom být v kanceláři přítomna, prý z bezpečnostních důvodů. Vedoucí mi vždy donese kasu i s penězi na danou směnu. Dosud bylo vždy všechno v pořádku, ale teď mi vedoucí tvrdí, že minulý týden v kase chybělo 10 000 Kč a že už do práce chodit nemám. Za minulý měsíc zaplaceno prý nedostanu a ještě musím něco doplatit, abych těch 10 000 Kč dorovnala. Já jsem ale z kasy nic nevzala, navíc jsou v prodejně všude kamery. Můžete mi poradit, co mám dělat? Žádnou dohodu o hmotné odpovědnosti jsem nepodepisovala.

Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách

Dohoda o hmotné odpovědnosti, kterou zmiňujete, se správně nazývá dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování. Tato dohoda se může týkat hotovosti, cenin, zboží, zásob materiálu nebo jiných hodnot, které jsou předmětem obratu nebo oběhu a se kterými má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny. Aby byla dohoda platná, musí být uzavřena písemně a zaměstnanec, se kterým je uzavírána, nesmí být mladší než 18 let.

Uzavře-li zaměstnanec se zaměstnavatelem platně tuto dohodu o odpovědnosti, potom je zaměstnanec odpovědný za jakýkoli schodek, který na svěřených hodnotách vznikne, a to v plné výši bez jakéhokoli omezení. Zaměstnavatel přitom nemusí prokazovat zavinění zaměstnance. Naopak pokud by se chtěl zaměstnanec odpovědnosti zprostit, musel by sám prokázat, že schodek vznikl z části nebo zcela bez jeho zavinění.

Obecná odpovědnost

Pokud jste ale dohodu o odpovědnosti se zaměstnavatelem neuzavřela, budete za případnou škodu odpovídat v mírnějším režimu tzv. obecné odpovědnosti. Při tomto typu odpovědnosti zaměstnanec odpovídá za škodu, kterou zaměstnavateli způsobil zaviněným porušením svých povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Že jste škodu zavinila, musí v tomto případě prokázat váš zaměstnavatel, na rozdíl od odpovědnosti za schodek. Jestliže váš vedoucí tvrdí, že musíte uhradit 10 000 Kč, které v pokladně chyběly, potom bude muset prokázat, že tyto peníze skutečně v pokladně být měly a že chyběly a navíc, že jste peníze vzala vy sama nebo se ztratily porušením vašich pracovních povinností (např. že jste na nějaký čas opustila pokladnu a nechala tam otevřenou kasu bez dohledu anebo že jste špatně vracela peníze zákazníkům při placení). Pokud toto vedoucí, resp. zaměstnavatel neprokáže, potom za škodu neodpovídáte a nejste povinna nikomu nic platit.

Náhrada škody při obecné odpovědnosti navíc nesmí překročit 4,5 násobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance před tím, než škodu způsobil.

Nevyplacení mzdy a zákaz chození do práce

Pokud jde o nevyplácení mzdy proto, že po vás zaměstnavatel požaduje náhradu škody, toto jednání vašeho zaměstnavatele je v rozporu se zákoníkem práce. Právo na mzdu za odvedenou práci vám náleží bez ohledu na to, zda jste povinna nahradit jakoukoli vzniklou škodu. Zaměstnavatel by vám mohl částku, kterou mu máte uhradit na náhradě škody, strhnout ze mzdy pouze tehdy, pokud byste s ním uzavřela dohodu o srážkách ze mzdy.

Skutečnost, že vám vedoucí zakazuje chodit do práce, dokud vzniklou škodu neuhradíte, také neodpovídá zákoníku práce. Zaměstnavatel je povinen vám přidělovat práci po celou vaši pracovní dobu. Pokud tak nečiní, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele a za celou dobu, po kterou z tohoto důvodu nepracujete, vám náleží náhrada mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku.

Rada na závěr

Zkuste svého zaměstnavatele upozornit, že jste neuzavřela dohodu o hmotné odpovědnosti a nebylo vám nijak prokázáno, že byste zaviněně porušila své povinnosti, proto za schodek požadovaný vedoucím neodpovídáte. Rovněž mu sdělte, že je povinen vám přidělovat práci a vyplácet mzdu, jinak mu hrozí sankce ze strany inspekce práce a můžete rovněž okamžitě zrušit svůj pracovní poměr s nárokem na odstupné ve výši tří průměrných měsíčních výdělků. Samozřejmě svých nároků se můžete vždy domáhat i soudně.

Na dnešní dotaz odpovídala Romana Kaletová z advokátní kanceláře  Randl Partners

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.