Končím u svého současného zaměstnavatele a požádal jsem o pracovní posudek, který bych předložil svému novému zaměstnavateli. Zaměstnavatel nejdříve tvrdil, že mi žádný posudek nevydá, pak po mém naléhání posudek vydal. V posudku jsou ale nesmysly a nepravdivé údaje a posudek na mě a moje schopnosti vrhá špatné světlo. Můžu se nějak bránit?

Žádost o vydání pracovního posudku

Vzhledem k tomu, že jste požádal zaměstnavatele o vydání pracovního posudku (přesné zákonné označení je posudek o pracovní činnosti), je podle zákoníku práce jeho povinností vám tento posudek do 15 dnů od podání žádosti vydat. Zaměstnavatel však není povinen tak učinit dříve než dva měsíce před skončením vašeho zaměstnání.

I když zákoník práce nepředepisuje formu vaší žádosti, doporučuji ji učinit prokazatelným způsobem právě pro případ, kdyby se zaměstnavatel zdráhal posudek vydat – budete pak mít v ruce důkaz, že jste žádost skutečně učinil.

Co je obsahem pracovního posudku

Zaměstnavatel v posudku smí obecně uvádět pouze skutečnosti, které mají vztah k výkonu vaší práce, tj. zejména k vaší kvalifikaci a schopnostem. Obsahem posudku mohou být i jiné skutečnosti, například to, zda jste schopen samostatné práce, vaše schopnost zapojit se do týmové práce s ostatními kolegy, hodnocení vašeho vztahu ke kolegům, hodnocení přístupu k práci, dodržování pracovních povinností, schopnost řízení a organizování pracovního procesu apod. Posudek může dále obsahovat i hodnocení vašich osobních vlastností, ale opět pouze těch, které mají bezprostřední vztah k výkonu vaší práce.

Další informace - tedy ty, které nemají vztah k vámi vykonávané práci (např. váš rodinný stav) - mohou být obsahem pracovního posudku pouze v případě, že byste s tím vyslovil souhlas. Rovněž ale platí, že uvedení těchto „nepovinných“ údajů je pouze na vůli zaměstnavatele a jejich uvedení v posudku si nemůžete vynutit. Zaměstnavatel vždy musí dbát o to, aby informace uvedené v posudku byly objektivní a skutečně hodnotily vaši práci.

Posudek je striktně vázán na vaši osobu. Zaměstnavatel je oprávněn posudek vydat pouze vám, ne například jinému zaměstnavateli, u kterého se ucházíte o práci.

Jak se bránit

Obecně platí, že pokud vám zaměstnavatel nechce pracovní posudek vydat ve stanovené lhůtě, můžete se obrátit s žalobou na soud, který uloží zaměstnavateli splnění této povinnosti. Toto své právo musíte u soudu uplatnit v tříleté promlčecí lhůtě. Lhůta běží ode dne, kdy jste se mohl poprvé obrátit se svým nárokem na soud, tj. po 15. dnu od vaší žádosti o vydání pracovního posudku (nejdříve však dva měsíce před skončením pracovního poměru).

Samostatně zákoník práce řeší situaci, kdy zaměstnanec s obsahem vydaného pracovního posudku nesouhlasí. V takovém případě se můžete opět soudně domáhat, aby zaměstnavatel posudek přiměřeně upravil. To znamená, aby například určitou větu nebo celou část posudku vypustil, nebo je nahradil jinou formulací. Pokud se tedy budete úpravy nebo opravy pracovního posudku domáhat, pečlivě zvažte, co přesně budete v žalobě požadovat. Lhůta k podání žaloby je v tomto případě tři měsíce ode dne, kdy se o obsahu posudku dozvíte.

Pokud by byl nepravdivý posudek důvodem toho, že jste byl odmítnut v novém zaměstnání, můžete se od svého původního zaměstnavatele navíc domáhat i náhrady škody, která vám tímto jeho jednáním vznikla.

Na dnešní dotaz odpovídala Daša Aradská z advokátní kanceláře  Randl Partners

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.