Školení BOZP mě nebaví, přijde mi to jako ztráta času, vím přeci jak se mám na pracovišti chovat, nepotřebuji se kvůli tomu celý den školit. Navíc jsou školení často v době, kdy v práci vůbec nejsem, protože nemám směnu. Zaměstnavatel mi tvrdí, že jsem povinen školení absolvovat a zavedl pravidlo, že za neúčast bude zaměstnance sankcionovat pokutou 1000 Kč.

Povinnost účastnit se školení BOZP

Zákon stanoví zaměstnavateli povinnost zajistit zaměstnancům školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (tzv. BOZP) a zaměstnanci povinnost se těchto školení účastnit. Nemůžete se proto sám rozhodnout, že se školení nebudete účastnit, a to ani v tom případě, že jste přesvědčen, že všechno už znáte. Tím byste porušil své pracovní povinnosti. Pokud byste se porušování i přes upozornění zaměstnavatele dopouštěl opakovaně, mohlo by to vést až k rozvázání vašeho pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele.

Školením BOZP si navíc doplňujete i požadavky zaměstnavatele na výkon práce sjednané ve vaší pracovní smlouvě (popřípadě předpoklady stanovené pro výkon práce stanovené právními předpisy). Na školení budete poučen o rizikovosti vaší práce a o jejích negativních vlivech. Budou vám sděleny i informace o tom, jak předcházet újmám na zdraví, pracovním úrazům a nemocem z povolání. Jinak zaměřené bude školení pro výkon kancelářské práce a pro pracoviště, kde hrozí vysoké riziko úrazovosti. Zaměření školení BOZP bude proto záviset na konkrétních podmínkách vašeho pracoviště.

Ověření znalostí BOZP

Aby si zaměstnavatel ověřil, zda znáte základní povinnosti BOZP, a tedy splňujete výše zmiňované požadavky (popřípadě předpoklady) pro výkon sjednané práce, může požadovat, abyste se podrobil ověření nabytých znalostí - např. formou testu nebo jinou formou prozkoušení. Pokud byste nebyl své znalosti schopen prokázat, může být s vámi ukončen pracovní poměr pro nesplnění požadavků, popřípadě předpokladů pro řádný výkon vaší práce.

Školení BOZP konané mimo pracovní dobu

Čas strávený na školení BOZP je považován za výkon práce. V případě, že se musíte školení účastnit mimo rozvrh vašich směn a nad rámec stanovené týdenní pracovní doby, bude se taková účast považovat za práci přesčas. Jsou-li tyto podmínky splněny, náleží vám za tuto dobu nejenom mzda, ale i příplatek za práci přesčas ve výši minimálně 25 % vašeho průměrného výdělku. Se zaměstnavatelem se můžete domluvit, že vám místo příplatku poskytne za práci přesčas náhradní volno.

Peněžité sankce

Za případné porušení vašich povinností (a to nejenom v souvislosti s BOZP) vám zaměstnavatel nesmí v žádném případě ukládat peněžité sankce nebo vám rovnou strhávat z tohoto důvodu částky ze mzdy. Takový postup by byl v rozporu se zákoníkem práce, který jak ukládání peněžitých postihů za porušení povinností, tak i jejich požadování výslovně zakazuje. Pokud by zaměstnavatel i po vašem upozornění, že touto praxí porušuje zákoník práce, v ní pokračoval, zkuste se se žádostí o pomoc obrátit na Státní úřad inspekce práce.

Vzhledem k výše uvedenému a k možným neblahým důsledkům vám doporučuji řádně dodržovat vaše povinnosti a školení BOZP se podle pokynů zaměstnavatele řádně účastnit.

Na dnešní dotaz odpovídala Daša Aradská z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.