Uzavřel jsem smlouvu na dobu určitou od 1. 4. 2010 do 1. 7. 2010, před skončením této doby mi zaměstnavatel neoznámil, že pracovní poměr končí, tak jsem dál chodil do práce a zaměstnavatel o tom věděl. Dne 15. 7. 2010 mi zaměstnavatel oznámil, že můj pracovní poměr končí z důvodu zrušení pobočky, na které pracuji. Jak se v tomto případě postupuje dál? Co mám dělat, může pracovní poměr zaměstnavatel takto ukončit? Může mě přesunout na jinou pobočku? Mám nárok na nějaké vyrovnání?

Změna pracovního poměru na dobu neurčitou

V případě, že máte uzavřenou pracovní smlouvu na dobu určitou, skončí pracovní poměr uplynutím této doby. Jak ovšem správně naznačujete, jestliže jste s vědomím zaměstnavatele pokračoval v konání prací i po uplynutí sjednané doby, přímo ze zákona se tento pracovní poměr mění na dobu neurčitou. K této změně dojde, aniž by bylo třeba jakékoliv dohody se zaměstnavatelem.

Jedinou podmínkou je, že zaměstnavatel o výkonu vaší práce věděl a neučinil žádná opatření, aby vám v pokračování výkonu práce zabránil, např. že by vám oznámil, že nemáte pro něj dále konat práci nebo vám odepřel přístup na pracoviště.

Zrušení pobočky jako výpovědní důvod

V případě, že zaměstnavatel ruší svoji pobočku, lze na takovou situaci pohlížet jako na zrušení části zaměstnavatele. Podmínkou je, aby tato pobočka fungovala v rámci organizace zaměstnavatele relativně samostatně, tedy měla vyčleněny určité samostatné prostory a prostředky pro svoji činnost, v jejím čele stál vedoucí zaměstnanec (není vždy podmínkou). Každý specifický případ je však potřeba hodnotit na základě konkrétních okolností.

Zrušení části zaměstnavatele je pak dle zákoníku práce důvod k dání výpovědi zaměstnanci, kterému v této souvislosti zaměstnavatel pozbyl možnost přidělovat práci dle pracovní smlouvy ve zrušené části. Zaměstnavatel tedy nemůže bez dalšího ukončit pracovní poměr pouhým oznámením, jak uvádíte ve vašem dotazu, ale pokud chce pracovní poměr řádně ukončit, musí vám dát výpověď se všemi náležitostmi a důsledky. Písemnou výpověď s uvedením důvodu „zrušení části zaměstnavatele“ vám musí zaměstnavatel doručit do vlastních rukou (osobně, prostřednictvím pověřeného zaměstnance, popřípadě poštou).

Výpovědní doba

Váš pracovní poměr pak skončí uplynutím výpovědní doby, která činí minimálně 2 měsíce. Výpovědní doba začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Pokud by vám tedy byla výpověď doručena dne 15. 7. 2010 a nedohodli jste se se zaměstnavatelem na delší výpovědní době, váš pracovní poměr by skončil až dne 30. 9. 2010. Do této doby budete povinen vykonávat práci podle své pracovní smlouvy a zaměstnavatel vám musí za vykonanou práci vyplácet mzdu.

Pokud by zaměstnavatel po dobu výpovědní doby nebyl schopen vám práci přidělovat, jednalo by se o tzv. překážky v práci na straně zaměstnavatele. Po tuto dobu byste nebyl povinen konat práci a váš zaměstnavatel by byl povinen vyplácet vám náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku.

Odstupné

Zároveň pokud je vám dána výpověď z důvodu zrušení části zaměstnavatele, přísluší vám při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Tato jednorázová částka vyplacená ve formě odstupného má zaměstnanci pomoci překlenout tíživou situaci spojenou se ztrátou práce, o kterou přišel bez svého zavinění. Odstupné je vám zaměstnavatel povinen vyplatit v nejbližším výplatním termínu po skončení vašeho pracovního poměru, pokud se nedohodnete na termínu jiném.

Možnost dohody na pokračování v práci na jiné pozici

Při zrušení části zaměstnavatele není zaměstnavatel povinen vás „přesouvat“ do jiné části, ani vám nabízet jinou práci v rámci jeho organizace. Pochopitelně, pokud by pro vás měl nějaké jiné uplatnění a vy jste měl zájem tuto práci vykonávat, nic nebrání vzájemné dohodě. V takovém případě by pak bylo vhodným řešením změnit pracovní smlouvu formou dodatku, ve kterém byste si se zaměstnavatelem sjednali jiné místo výkonu práce, jiný druh práce, případně i další podmínky upravující váš pracovní poměr.

Na dnešní dotaz odpovídal Ondřej Chlada z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.