„Zaměstnavatelé v EU stále více závisejí na lidech ze zemí mimo Evropu, aby obsadili pracovní místa v odvětvích, jako je zemědělství, zahradnictví a cestovní ruch. Pro tento typ sezónních prací je totiž k dispozici stále méně občanů EU. Zároveň je třeba, abychom těmto sezónním pracovníkům, jejichž postavení je často nejisté, poskytli lepší podmínky a jistý právní status, a ochránili je tak před vykořisťováním. Tato nová směrnice bude mít právě tento účinek a já jsem si jista, že dnešní návrh přispěje k účinnému řízení migračních toků v sezónní migraci,“ uvedla komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Navrhovaná směrnice se týká občanů třetích zemí, kteří přicházejí do jednoho z členských států za účelem sezónního zaměstnání na území EU. Práci budou vykonávat na základě jedné nebo více pracovních smluv na dobu určitou uzavřených mezi pracovníkem pocházejícím ze země mimo EU a zaměstnavatelem se sídlem v EU.

Uvedený návrh zavádí zvláštní postup pro vstup a pobyt sezónních pracovníků ze třetích zemí a vymezuje jejich práva. Zároveň obsahuje podněty pro cirkulační migraci, aby se zamezilo tomu, že se z dočasného pobytu stane pobyt trvalý.

Návrh počítá například s vícesezónním tříletým povolením nebo zjednodušeným postupem pro opětovný vstup na více po sobě jdoucích sezón, stanoví také standardní časový limit pro sezónní práci platný po celé EU. Ten by neměl překročit šest měsíců v kalendářním roce.

Ponechává ale zároveň členským státům EU svobodu, aby uplatnily test trhu práce a rozhodly, kolik sezónních pracovníků přijmou; tento návrh neupravuje právo na přijetí.