Výběrová řízení na nejběžnější pracovní pozice budou nově vyhlašována každý rok. Uchazeči si tak budou moci lépe naplánovat, kdy podají přihlášku, a evropským institucím to pomůže při řízení lidských zdrojů. Nový postup bude rychlejší a účinnější a bude sestávat z menšího množství etap, než tomu bylo doposud. Dochází také k posunu od důrazu na vědomosti k hodnocení konkrétních schopností uchazeče. To se ukázalo být jedním z nejlepších ukazatelů budoucího pracovního výkonu.

„Na pracovním trhu s neustále sílící konkurencí musí být orgány Evropské unie schopny přilákat širokou škálu špičkových uchazečů,“ uvedl Maroš Šefčovič, místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu. „Důležité je si zájem těchto lidí udržet. To dokážeme pouze tehdy, nabídneme-li jim perspektivu atraktivního zaměstnání v rozumné lhůtě.“

Lepší plánování

Úřad EPSO zavedl tříletý průběžný plán, v jehož rámci budou orgány EU pravidelně posuzovat své personální potřeby. Každoročně proběhnou výběrová řízení ve třech cyklech – pro administrátory, asistenty a lingvisty – doplněná individuálními výběrovými řízeními pro specialisty v dalších oborech.

Aby se již neopakovala situace, kdy jména úspěšných uchazečů zůstanou na seznamu několik let, aniž by se jim podařilo získat pracovní místo, budou rezervní seznamy platit do konce jednoho cyklu výběrového řízení, tj. zůstanou v platnosti pouze jeden rok. Většina uchazečů, kteří se na rezervní seznam dostanou, bude pozvána k pohovoru. Účastníci výběrového řízení se budou moci informovat na svůj výkon během výběrového řízení, čímž se zabrání zdlouhavým postupům přezkumu.

Rychlejší a cílenější nábor

Nové výběrové řízení úřadu EPSO zlepší kvalitu a spolehlivost procesu výběru. Hlavní zásadou je posun od testování vědomostí k hodnocení konkrétních schopností uchazeče o pracovní místo. Výběrová řízení budou nadále probíhat pouze ve dvou fázích. Nejprve se budou v jednotlivých členských zemích EU konat vstupní testy předběžného výběru, které budou uchazeči vyplňovat na počítačích. Druhou fází bude hodnocení schopností, které proběhne v Bruselu. Nový cyklus bude trvat pět až devět měsíců místo až dvou let, jak tomu doposud.

Výběrové komise budou profesionalizovány vysláním členů výběrové komise do úřadu EPSO, osvědčením odborné způsobilosti členů výběrové komise zodpovědných za hodnocení konkrétních schopností uchazeče a větším využíváním odborných znalostí v oblasti lidských zdrojů a psychologie.

Úspěšní uchazeči obdrží „osvědčení o způsobilosti", v němž budou uvedeny výsledky, kterých dosáhli v hodnotícím centru. Toto osvědčení bude zasláno orgánům EU, jimž by mělo pomoci v průběhu přijímání do pracovního poměru.

Proč zvolit kariéru v EU

Úřad EPSO by rád přilákal ty nejlepší uchazeče o práci v EU. Aby upoutal potenciální uchazeče, vytvořil kromě nového výběrového řízení také nové logo. Pokud jde o Komisi, ta usiluje o to, aby se stala veřejnou správou na nejvyšší úrovni. Kariéra v orgánech EU nabízí uchazeči rozmanitost pracovních míst, která může ve svém profesním životě vykonávat; zajímavou a motivující práci mající význam v celoevropském měřítku; prostředí podporující své zaměstnance v získávání nových dovedností a ve studiu nových jazyků; příležitost pracovat a cestovat do zahraničí a pracovat s lidmi z celé Evropy a atraktivní zaměstnanecké výhody.