Zajímalo by mě, zda při smlouvě na dobu určitou, resp. při ukončení pracovního poměru na dobu určitou, mám nárok na odstupné? A případně zda se dá zpětně vymáhat?

Z vašeho dotazu nevyplývá, z jakého důvodu dochází k ukončení vašeho pracovního poměru sjednaného na dobu určitou. Pokud by váš pracovní poměr končil uplynutím doby, kterou jste si v pracovní smlouvě se zaměstnavatelem sjednala, odstupné vám náležet nebude. Důvodem skončení totiž nebudou  tzv. organizační důvody (a to ani tehdy, pokud zrovna reorganizace u Vašeho zaměstnavatele probíhá), ani nemoc z povolání či pracovní úraz – důvodem je pouze ono uplynutí sjednané doby.

Práva na odstupné se lze domáhat zpětně u soudu

Pokud jde o zpětné vymáhání odstupného, svého práva se můžete domáhat u soudu, a to do tří let ode dne, kdy jste váš nárok mohla uplatnit poprvé. Samozřejmě za předpokladu, že vám nárok na odstupné skutečně vznikl a zaměstnavatel vám ho nevyplatil. Například: Váš pracovní poměr skončil 31. 3. 2009, odstupné vám mělo být vyplaceno se mzdou za měsíc březen 2009 do 10. 4. 2009. Pokud by vám vyplaceno nebylo, žalobu musíte podat nejpozději do 11. 4. 2012. Nezapomeňte, že u soudu budete muset prokázat, že váš pracovní poměr byl skutečně rozvázán z důvodu, se kterým zákon nárok na odstupné spojuje (viz výše).

Smlouvy se často uzavírají v rozporu se zákonem

Vzhledem k tomu, že pracovní poměry na dobu určitou jsou často uzavírané v rozporu se Zákoníkem práce, doporučujeme si ověřit, že zákon ve vašem případě porušen nebyl. Doba určitá, po kterou má pracovní poměr trvat, musí být v pracovní smlouvě výslovně sjednána (například pevným datem, trváním určitých prací či jiných objektivně zjistitelných skutečností nebo skutečnosti, která nastane bez ohledu na vůli zaměstnance nebo zaměstnavatele - například v případě zástupu po dobu mateřské nebo rodičovské dovolené by touto skutečností byl návrat paní XY, kterou zastupujete apod.). Pokud tomu tak není, automaticky platí, že jde o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Doba určitá: nejvýše dva roky

Doba, na kterou lze pracovní poměr na dobu určitou uzavřít, nesmí přesáhnout dva roky. V rámci tohoto období dvou let může být u stejného zaměstnavatele rovněž uzavřeno několik pracovních poměrů na dobu určitou – např. 4 pracovní poměry na 6 měsíců po sobě. Toto časové omezení však neplatí, pokud byste nastoupila jako náhrada za dočasně nepřítomného zaměstnance např. po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti, mateřské/rodičovské dovolené nebo pokud tak stanoví zvláštní právní předpisy.

Dále výše zmíněný limit nebude platit v případě vážných provozních důvodů na straně zaměstnavatele nebo důvodů spočívající ve zvláštní povaze práce, kterou máte jako zaměstnanec vykonávat (např. stavební a konstrukční práce). Pozor - tyto důvody musí zaměstnavatel vymezit ve vnitřním předpise, popřípadě domluvit s odborovou organizací. Omezení doby trvání pracovní smlouvy se nevztahuje ani na pracovní poměr na dobu určitou, který byste si sjednala s agenturou práce za účelem práce u uživatele (tzn., že byste měla uzavřenou pracovní smlouvu s agenturou, ale práci byste fakticky konala pro někoho jiného - tj. pro uživatele).

Písemné oznámení, do dvou měsíců žaloba

Pokud tedy máte pocit, že výše uvedená pravidla porušena byla, doporučujeme, abyste vašemu zaměstnavateli před uplynutím sjednané doby písemně oznámila, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával. Pak platí, že pracovní poměr byl uzavřen na dobu neurčitou. Pokud s tímto váš zaměstnavatel souhlasit nebude, budete se muset dovolávat svého práva u soudu, a to nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit (např. měl-li Váš pracovní poměr skončit 31. 1. 2010, musíte podat žalobu do 31. 3. 2010).

Z povahy pracovního poměru na dobu určitou vyplývá, že kromě standardních možností skončení (výpověď, dohoda, …) může tento pracovní poměr vždy skončit automaticky uplynutím doby, a to bez jakýchkoliv kompenzací nebo ochrany pro zaměstnance (např. v případě těhotenství, nemoci atd.). Zaměstnanci by si tuto skutečnost při uzavírání takovýchto poměrů měli uvědomit.

Na dnešní dotaz odpovídala  Daša Aradská z advokátní kanceláře Randl Partners.
Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků.