Proti pomluvě se dá se bojovat ve třech rovinách, záleží na jejich závažnosti. Nejméně závažný je přestupek proti občanskému soužití. O ten jde tehdy, když je poškozená osoba vystavena urážkám nebo posměchu.

Za pomluvy hrozí pokuty i rok vězení

Například když někdo o kolegovi v práci tvrdí, že za něj všechnu práci dělá on, protože dotyčný má obě ruce levé. Takové případy se berou jako přestupek proti občanskému soužití a řeší je přestupkové komise městských či obecních úřadů. Provinilec od ní může odejít až s tisícikorunovou pokutou.

Pomluvy „těžšího kalibru“ se řeší trestně-právní cestou. Takový postup se volí za předpokladu, že očerněná osoba bude mít kvůli této nepravdě problémy v zaměstnání nebo rodině. Může jít například o lživé nařčení z podvodů či krádeže. V takových případech si může drbna u soudu „vykoledovat“ až jeden rok vězení.

Samy od sebe pomluvy zmizí jen málokdy

Nevěřte tomu, že nejlepší způsobem odrážení pomluv je jejich ignorování ve víře, že pravda nakonec vyjde najevo. Bohužel tomu tak není. Obehrané úsloví, že ze stokrát opakované lži se stává pravda (v očích veřejnosti), stále platí. Proto je nejlepší obranou se proti nim co nejdrychleji tvrdě ohradit.

Nejzávažnější šuškandu řeší zákon na ochranu osobnosti z Občanského zákoníku. Podle jeho znění má každý člověk právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, soukromí a svého jména a projevů osobní povahy. Pokud dojde k jeho porušení, člověk má právo domáhat se odstranění následků pomluvy a patřičného zadostiučinění. A to i finančního charakteru.