Ministerstvo pro místní rozvoj letos předložilo věcný návrh zákona o horské službě, který by upravil práva, povinnosti i financování horských záchranných služeb. Legislativní úprava by měla mimo jiné stanovit práva a povinnosti jak členů Horské služby (HS), tak návštěvníků hor, a také povinnosti některých institucí v případě mimořádných událostí. 

Proces tvorby nového zákona byl ale zastaven, protože stanoviska k návrhu byla výrazně protichůdná. V současné době se pracuje na změně základních tezí, které budou předány do připomínkového řízení. V závislosti na jeho výsledku budou posléze předány vládě k rozhodnutí, kterou cestou bude věc vyřešena.

Problém nejsou jen finance, ale i nulová pravomoc

Velkým problémem je i to, že HS nemá v podstatě žádnou pravomoc. Veškeré speciální záchranářské akce totiž pracovníci horské služby provádějí na vlastní nebezpečí, její členové za současných podmínek nemohou vydávat žádné zákazy a nařízení, jejich doporučení nejsou pro nikoho právně závazná a z jejich porušení neplyne turistům žádná právní ani finanční zodpovědnost.

Členem se rozhodně nestane každý, kdo by měl zájem

Podmínky přijetí za člena - čekatele jsou poměrně náročné, vezme-li se v úvahu, že většina členů HS pracuje dobrovolně a nepobírá za svoji činnost žádný plat. "Horská služba má pouze asi 120 kmenových a sezónních zaměstnanců, zbývajících cca 300 členů jsou dobrovolníci, kteří získávají pouze prostředky na vybavení," říká Adolf Klepš, předseda Rady HS ČR.

Čekatel musí splňovat následující: fyzickou zdatnost, morální a charakterové vlastnosti, jako předpoklad řádného plnění povinnosti člena, znalost terénu v oblasti, kde bude přijímán, potvrzení lékaře o způsobilosti výkonu práce v HS, maximální stáří 35 let v den podání přihlášky. Musí podat písemnou žádost o přijetí, doloženou doporučením dvou členů HS, kteří jsou nejméně 4 roky členy HS. A to jde pouze o čekatelství!

Dobrovolným členem HS se může stát čekatel, který je nejméně jeden, nejvíce však čtyři roky čekatelem a který splňuje podmínky za čekatele, absolvoval základní školu HS a složil předepsané zkoušky, byl schválen členskou schůzí okrsku a složil do rukou Předsedy Rady HS ČR předepsaný slib.