Cílem bylo vytvořit informační systém přispívající ke zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako jednoho z důležitých faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost malých a středních podniků.

Projekt využívá možností současných informačních a komunikačních technologií v optimální kombinaci s poskytováním informací v tištěné podobě a aplikuje je do praxe. Celý systém kiosků je centrálně řízen z hlavního terminálového serveru, umístěného ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce.

V současné době je tato informační síť tvořena dvěma pilotními kiosky, které jsou umístěny ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce a na Oblastním inspektorátu práce pro hl. m. Prahu. Informační systém je ale pro širší využití volně dostupný i na internetu pod adresou http://bzp.bozpinfo.cz/kiosek. K systému je zřízen dokonce i přístup přes mobilní telefon či PDA, možný z adresy http://mobil.bozpinfo.cz . Díky tomu lze získat přístup k informacím z téměř všech veřejně dostupných míst, i přesto, že kiosky samy jsou teprve v pilotní fázi realizace projektu.

Podnikatelé z regionu hl. m. Prahy se mohou do projektu zapojit svými otázkami z oblasti BOZP a pracovního práva. Na otázky bude tazatelům individuálně zaslána odpověď, která bude následně ve zobecněné podobě zveřejněna na stránkách webu IS BOZP Kiosek. Služba je subjektům z regionu hl. m. Praha poskytována bezplatně.