A co si lze představit pod právním termínem mzdové nároky?
Zákon říká zhruba toto: Mzdovými nároky se rozumí mzda (plat), její náhrady a odstupné, které zaměstnanci náležejí z pracovního poměru. Dále pak nebo odměna, popřípadě její náhrada, která zaměstnanci náleží podle dohody o pracovní činnosti, jejichž výplatu zaměstnavatel kvůli insolvenci neprovedl.

A zaměstnavatel je v insolvenci tehdy, jestliže neuspokojil splatné mzdové nároky zaměstnanců, a to dnem následujícím po dni, kdy byl na něho u příslušného soudu podán návrh na prohlášení konkursu. 

Lhůta pro uplatnění mzdových nároků
Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit u kteréhokoliv úřadu práce nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy úřad práce zveřejnil informace soudu o podaném návrhu na prohlášení konkursu na úřední desce.

Pokud žádá o uspokojení mzdových nároků úřad práce, který není místně příslušný, postoupí neprodleně tento úřad práce žádost místně příslušnému úřadu práce. Mzdové nároky uplatňuje zaměstnanec písemně. Tiskopisy "Žádost o uspokojení mzdových nároků" a "Doložení mzdových nároků zaměstnance" obdrží zaměstnanec u kteréhokoliv ÚP.

Rozsah a výše mzdových nároků
Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu, který odpovídá mzdovým nárokům splatným za tři měsíce v době šesti měsíců předcházejících měsíci, ve kterém byl podán návrh na prohlášení konkursu.

Ovšem i zde jsou omezení. Celková výše mzdových nároků vyplacených úřadem práce  jednomu zaměstnanci nesmí překročit za 1 měsíc jeden a půl násobek rozhodné částky. Rozhodnou částku stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí,  a to ve výši průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok.

Ale pozor! Pokud přijmete neoprávněně vyplacený mzdový nárok, budete jej muset vrátit. A to, jestliže jste věděli nebo museli z okolností předpokládat, že jde o částky nesprávně určené nebo omylem vyplacené. Vrácení těchto částek musíte provést do 3 týdnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděli.