Již od počátku roku 2003 hrozí zvýšené nebezpečí vysokých účtů za telefon, což obvykle způsobuje produkt "žlutá linka" od Českého Telecomu a program zvaný obecně dialer. Ten zruší stávající připojení do internetu a nahradí je jiným, ovšem úplně jinak tarifikovaným. Pokud v nočních hodinách platíte za internet kolem 16 Kč za hodinu, díky tomuto programu vás tato hodina může stát až 3 600 Kč.

Jak Český Telecom uvádí, jednou z často zneužívaných technologií je ActiveX. Umožňuje vytvářet interaktivní webové stránky. Tato technologie je podporována i internetovým prohlížečem Microsoft Internet Explorer. Prvky ActiveX mají dvě vlastnosti. Jednu atraktivní - vytváří na internetu široké množství doplňkových služeb, druhou skrytou a někdy nežádoucí. Tou je možnost spuštění nevyžádaných aplikací. Tuto problematiku označujeme jako Podvody ActiveX.

Samotný dialer může být spuštěn i úplně nenápadně a to pouhým odsouhlasením nějaké hlášky, kterou vám daná internetová stránka nabídne. Poté co něco takového stane, dialer zavelí systému, aby učinil následující kroky:

  • odpojil modem od místního poskytovatele internetu
  • odpojil příposlech vnitřního reproduktoru modemu, aby uživatel nezjistil, že se něco děje
  • vytočil telefonní číslo poskytovatele Internetu sídlícího obvykle v zámoří nebo na české lince se zvýšenou tarifikací
  • navázal s ním spojení
  • od tohoto okamžiku až do ukončení spojení je uživatel připojen k novému poskytovateli, ke platí desítky korun za minutu

V posledním období se v této oblasti objevil také zcela nový fenomén. Spojení dvou kritických oblastí - počítačový vir + volání na linky se zvláštním tarifem. Virus se objevuje u nedostatečně zabezpečených počítačů antivirovými programy a může napadnout počítač i při "pouhém" připojení k internetu, aniž by uživatel cokoliv z internetu stahoval (není nutné ani spustit prohlížeč, např. Internet Explorer).

Jednou možností, jak se proti dialerům chránit, je použití ochranného software. Uvádím zde linky na nejčastěji používané programy:

Co dělat, pokud už vás dialer a tudíž i velký účet od Telecomu zasáhl?

Touto otázkou se zabývalo i Sdružení Obrany Spotřebitelů (www.spotrebitele.info), které vydalo Doporučený postup pro poškozené přesměrováním internetového připojení na linky se zvýšeným tarifem. S jejich svolením zde tento postup uveřejňuji.

V případě zjištění nevědomého přesměrování internetového připojení na linky se zvýšenou tarifikací 900, 906, 909 či 976 nebo do zahraničí doporučujeme provedení těchto kroků:

Uplatnění reklamace

Je žádoucí rozporovat vyúčtování telefonních hovorů uplatněním reklamace u operátora uživatele, kterým bývá v absolutní většině případů Český Telecom či některý z mobilních operátorů. Reklamaci je nutno v souladu se zákonem č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích § 82 uplatnit nejpozději v dvouměsíční lhůtě od obdržení vyúčtování. Reklamace by měla být vyřízena do 30 dní (ve složitých případech, kdy je nutné jednání se zahraničními operátory, až do 60 dní).

Před reklamací se doporučujeme na správný postup a využitelné alternativy informovat ve všeobecných obchodních podmínkách nebo na jejich infolince vašeho telefonního operátora.

Reklamace u Českého Telecomu se řídí Všeobecným reklamačním řádem společnosti Český Telecom a. s., který je zveřejněn na internetových stránkách http://www.ct.cz. Reklamaci je možné uplatnit u Českého Telecomu telefonicky (na čísle uvedeném na vyúčtování), doporučujeme však ji zaslat doporučeným dopisem na místně příslušné kontaktní místo. Reklamace by měla u bytových stanic obsahovat jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu účastníka (majitele linky), u podnikatelských pak obchodní firmu či název a sídlo či místo podnikání účastníka. Je nutné dále uvést číslo linky, označení sporného období a konkrétních položek platebního dokladu, kterých se reklamace týká. O rozhodnutí o vyřešení reklamace je účastník písemně informován.

Žádost o odklad platby a úhrada vyúčtování

Je vhodné zažádat písemně také o odklad platby (nejlépe přímo s reklamací). Ze zákona možnost odkladu platby po dobu vyřizování reklamace sice nevyplývá a záleží na každém operátorovi, jestli ho umožní.

Český Telecom možnost odkladu platby účtované částky umožňuje při splnění určitých podmínek (bližší informace získáte na čísle určeném k vyřizování reklamací nebo v článku VIII. výše uvedeného Všeobecného reklamačního řádu.) - v případě písemné žádosti o odklad platby byste měli být do 15 dnů písemně informováni o jeho udělení či neudělení. Odklad platby je Českým Telecomem obvykle poskytován jen na dobu, do jím vydaného vyřízení reklamace. Z uvedeného vyplývá, že pokud uživatel usiluje o maximální odklad platby, tak nemusí být nejvhodnější reklamovat okamžitě po přijetí vyúčtování, ale spíše využít část uvedených lhůt.

S operátory je možné jednat o individuálním řešení např. v podobě splátkového kalendáře při vyšší částce a její úhradu vymáhat po pachateli trestného činu na základě trestního oznámení. V případě Českého Telecomu si účastník souhlasem se splátkovým kalendářem uzavírá cesta k druhé, byť nejisté možnosti. Tou je odmítnutí úhrady sporné částky (tzn. uhradit pouze částku za paušál, vědomě uskutečněné hovory a připojení k internetu ve výši běžného internetového připojení).

V případě nezaplacení či pouze částečné úhrady je operátor oprávněn omezit využívání telefonní stanice pouze pro příjem hovorů a případně zcela odpojit telefon. Operátor následně bude pravděpodobně vymáhat úhradu na účastníkovi soudní cestou.

Vzhledem k tomu, že zatím neproběhly takovéto soudní spory, tak není možné určit, jak budou čeští soudci vykládat související otázky, jako jestli účastníkův operátor nezískává bezdůvodné obohacení, zda předcházel vzniku škody, má-li uživatel povinnost platit neznámé druhé straně prostřednictvím inkasujícího operátora uživatele apod. Je nutné počítat s tím, že v případě prohraného soudního sporu hradí neúspěšná strana soudní poplatek, náklady na soudní řízení, náklady na soudní zastoupení protistrany a samozřejmě i svého právního zástupce. Pokud by se někdo rozhodnul jít touto cestou, tak ho prosíme, aby se nám ozval na dialery@spotrebitele.info pro lepší koordinaci.

Námitka k Českému telekomunikačnímu úřadu

Nevyhoví-li operátor podané reklamaci na vyúčtovanou cenu, je účastník (nebo osoba jím zmocněná) oprávněn uplatnit u místně příslušného odboru Českého telekomunikačního úřadu (kontakty viz www.ctu.cz) své námitky proti vyřízení reklamace. V podání musí být uvedena identifikace účastníka, specifikace problému i účastníkem navrhované řešení. Musí tak učinit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení vyřízení reklamace.

Při podání námitky proti výši vyúčtování ceny za poskytnutou telekomunikační službu je zahájeno správní řízení. Přesáhne-li výše účtu 700,- Kč je účastník povinen zaplatit správní poplatek ve výši 100,- Kč. Bez jeho úhrady se správní řízení zastaví.

Spor mezi poskytovatelem telekomunikační služby a účastníkem, příp. uživatelem této služby o dodržování podmínek pro poskytování veřejné telekomunikační služby řeší Český telekomunikační úřad ve správním řízení podle zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem provedeného správního řízení je rozhodnutí. Proti rozhodnutí vydanému v prvním stupni správního řízení má účastník řízení právo do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje předseda Českého telekomunikačního úřadu, proti jehož rozhodnutí v této věci se již nelze dále odvolat.

Nutno však zkonstatovat, že pokud např. k telekomunikačnímu vedení není volný přístup třetích osob, které by se mohly napojit a volat po nich, nebo pokud přesměrované volání navazuje na klasické internetové připojení (dialer spojení ukončí a okamžitě naváže nové na linku se zvýšeným tarifem), tak pravděpodobnost zjištění pochybení u operátora, a tudíž rozhodnutí ČTÚ ve prospěch účastníka je velmi nízká.

Spolupráce s dalšími poškozenými

Pro jednodušší možnost spolupráce mezi všemi poškozenými zřídilo Sdružení obrany spotřebitelů České republiky na internetové adrese http://www.dialery.spotrebitele.info speciální stránku věnovanou této problematice. Je tam zveřejněna i výzva pro poškozené. Zodpovězením uvedených otázek pomůžete k lepšímu zmapování celého problému a tím i k lepší možnosti budoucího ošetření těchto podvodů např. v legislativě.

Žádost o zpracování podrobného výpisu volání

Doporučujeme si nechat od operátora zpracovat podrobný přehled všech uskutečněných volání v problémovém období. Z tohoto přehledu lze zjistit, na která čísla bylo ve skutečnosti voláno, jestli bylo přesměrování trvalé nebo se naopak střídá s připojením na běžné internetové číslo a řadu dalších informací pro další řešení případu. Většinou se jedná se o placenou službu.

Odborná expertíza postiženého počítače

Počítač, na kterém došlo k přesměrování, doporučujeme předat co nejdříve odborníkovi, nejlépe soudnímu znalci, ke zpracování expertízy zaměřené na tento problém.

V rámci ní může být například zjištěno, o jaký typ dialeru se jedná, kdy došlo k instalaci dialeru, jaká byla historie hovorů a návštěv internetových stránek atd. Tyto zajištěné informace se mohou stát vhodným důkazem pro případné soudní řízení.

Aby bylo možné vůbec nějakou expertizu provést, je třeba, abyste na počítači od zjištění přesměrování nepracovali a už vůbec ne s Internetem, nic na něm neměnili a nemazali a co nejrychleji jej dodali znalci, kterého najdete na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti http://www.justice.cz, a to nejlépe znalce v oboru kybernetika, odvětví výpočetní technika.

Podání trestního oznámení na neznámého pachatele

Pro aktivní postup ve věci je žádoucí se obrátit Policii České republiky a podat zde trestní oznámení na neznámého pachatele. Jeho vzor naleznete na www.dialery.spotrebitele.info. Je vhodné se obracet spíše na okresní ředitelství Policie, protože tam jsou lépe vybaveni odborníky na takto specifickou problematiku než na místních odděleních. Trestní oznámení můžete podat i na státním zastupitelství.

Další informace lze také nalézt na zde.

PORADNA:

Jak posílat dotaz?

Své dotazy můžete zasílat e-mailovou zpávou na adresu mar.betka@wo.cz s tím, že do předmětu této zprávy je NUTNÉ uvést slovo PORADNA. Popřípadě stačí kliknout na nadpis PORADNA, který je v každém díle, a adresa i předmět se vám vyplní sám.

Jak odpovědět na dotaz?

Stačí, pokud kliknete na nezodpovězený dotaz, tím se spustí váš poštovní program a vy budete moci zaslat odpověď na daný problém. Pokud nemáte nastaveného poštovního klienta, odpovědi můžete zasílat na e-mailovou adresu mar.betka@wo.cz, přičemž do předmětu zprávy, prosím, uveďte vždy Poradna - Odpověď xx (kde xx je číslo dotazu). Pokud bude vaše rada řešit aktuální problém čtenáře, bude po zpracování zařazena jako Vyjádření. Pokud již byl dotaz zařazen v dalším díle do kategorie zodpovězené dotazy a vy přesto chcete zaslat další doplňující radu, můžete. Ale učiňte tak již na adresu daného tazatele, která je u každého zodpovězeného dotazu uvedena.

Zodpovězené dotazy

Dotaz 100:
(lesov@scova.vabo.cz)

Vážený pane,
obracím se na Vás s následujícím dotazem.

Při práci s programem Word 2000 v systému W98 SE došlo k následujícím problémům:

1) Objekty, které jsou v dříve vytvořeném souboru DOC zhotoveny pomocí Microsoft Equation se zobrazují s neúměrně velkou časovou odezvou.
2) Stejně tak neúměrně dlouho se zobrazují vložené obrázky.
3) Při požadavku na náhled celého dokumentu se nic nezobrazí a dojde k zatuhnutí celého počítače, takže je nutné počítač násilně vypnout.
4) Rovněž tisk dokumentu neproběhne korektně.

Při tisku celého dokumentu nebo někdy i jen výběru se zpravidla zobrazí zpráva:
WinWord
Program provedl neplatnou operaci a bude ukončen

Těmto jevům předcházela situace, kdy právě při požadavku na náhled se objevila zpráva, říkající asi toto: na adrese xxx došlo k narušení ochrany a program byl ukončen.

Odhaduji, že je poškozena nějaká knihovna dll. Která a jak ji opravit?

Děkuji.
S pozdravem
Vladimír Lešovský

Vyjádření: V tomto případě nepomůže hledat špatnou DLL knihovnu. Nejúčinnějším řešením je reinstalace Windows, nejlépe s předcházejícím formátem disku.

Dotaz 101:
(jarda_moc@seznam.cz)

Dobrý den,

dle vašeho doporučení jsem si ve Windows XP nastavil faxování, odesílání faxů je v pořádku, ale nedaří se mi faxy přijímat. Zkoušel jsem několik faxmodemových karet (WELL, Microcom), ale příjem faxu mi projde 1x z 10 pokusů, většinou se spojení přeruší na nějaké chybě a fax není doručen.
Eventlog toho také moc nenapíše.

Zkoušel jsem kontaktovat dodavatele modemu, stáhnul jsem nové ovladače, ale bylo to stejné.
Zkoušel jsem stejné nastavení u kamaráda, ale výsledek byl stejný.

Děkuji za radu.

Moc Jaroslav

Vyjádření: Pokud se toto nestávalo jen u vás, pak je chyba v modemu. Doporučuji jakýkoliv novější modem, třeba i Well, dá se sehnat okolo 500 Kč.

Dotaz 102:
(vorma@seznam.cz)

Prosím o radu, jak propojit televizi s PC. Mám Win XP a podle návodu v této rubrice jsem pomocí kabelů S-video a Cinch (zvuk) propojil počítač postupně se dvěma televizemi, ovšem ani v jednom případě se na obrazovce televize nic neobjevilo, i když jsem vyzkoušel všechny možné kanály.

Děkuji, Voráček

Vyjádření: Legolas: "Ahoj, záleží jaký typ grafické karty máš. Nastavuje se to ve Vlastnostech - nastavení - upřesnit, ale kabely musíš mít zapojené, kdybys je zapojil až při puštěném počítači tak by ti to nemělo jet. Jinak musíš nastavit klonování a normu signálu Pal b/g na grafické kartě - Vlastnostech - nastavení - upřesnit a najít dva monitory. A na televizi musíš nastavit AV/tv signál, jinak nic neladíš. Zatím ahoj.

Dotazy k vyjádření

Dotaz 103:

Dobrý den,

používám MS Outlook Express (XP) a MS Outlook ( součást MS office) ve verzi 2003 ( i ve verzi XP).
Kontakty mám vedené v MS Outlook a potřeboval bych je přenést do MS Outlook Express.
Vyzkoušel jsem různé funkce exportů a importů a bohužel bezúspěšně.

Děkuji za pomoc,

Kubíček

Dotaz 104:

Dobrý den,

poraďte mi prosím. Po upgrade MS Office ze stránky Microsoftu mi Outlook dává hlášku: "Program se pokouší získat přístup k elektronickým adresám uloženým v aplikaci Outlook. Chcete to povolit? .....ano/ne ". Jak tohle mohu odstranit?

Děkuji, s pozdravem,

Miroslav Král

Dotaz 105:

Dobrý den. Mám Windows XP home a používám zde Word 97. Vše fungovalo, až poslední době ve Wordu pokud chci dokument "uložit jako" tak v názvu pro soubor se mi zobrazí pouze první písmeno zadaného názvu a pod tím se také uloží, musím potom souboru ve složce znovu přejmenovat. Nepomohla ani reinstalace office.
Co s tím lze?

Děkuji,

Katka