Stalo se vám, že se vám zablokovala klávesnice? Pokud ano, pak věřte, že i toto je příznak špatného napájení počítače. Pokud pomineme viry a jiné destrukční programy, které mohou ohrozit vaše data pouhým zasláním lákavého mailu, pak za největšího činitele při ztrátě dat můžeme podle studie společnosti Contingency planning označit výpadky proudu, přepětí a obecně problémy s napájením (45%). Na druhém místě se pak umístilo poškození dat v důsledku bouře (9,4%), na třetím požáry či výbuchy (8,2%) a dále to jsou události typu chyba hardwaru či softwaru (8,2%), záplavy (6,7%), zemětřesení (5,5%), výpadek napájecí sítě (4,5%), lidské selhání a nebo v případě větších podniků sabotáž (3,2%). Jako možnou příčinu můžeme brát v potaz také selhání vzduchotechniky (2,3%) a jiné nepředvídatelné okolnosti (6,7%).

Jak sami vidíte, možností jak přijít o svá data je mnoho. Každé toto nebezpečí lze ovšem nějakým způsobem zmírnit či úplně eliminovat, zvláště pak problémy s přepětím a podpětím. Bohužel u nás v České republice panuje taková představa, že můžeme na PC v bezpečí pracovat i za bouřky, vždyť je to přeci proud ze zásuvky. A dokud o svá data nepřijdeme, tak se nebudeme chránit - je to plýtvání peněz. Ovšem pravdou je, že takto to rozhodně není. Například podle IMB se průměrný počítač musí vypořádat za měsíc se 120 závadami v napájení.

S jakými problémy napájení se můžeme setkat?

Krátkodobý pokles napětí - širší veřejnosti známý jako podpětí. Nejčastěji jej způsobuje záběrný proud velkých elektrických zařízení (motorů, kompresorů, výtahů aj.). Způsobuje zablokování klávesnice či nečekané zhroucení operačního systému. Často opakované podpětí také snižuje efektivitu a životnost zařízení.
Výpadek napájení - často k němu dochází za bouřky při udeření blesku do napájecí soustavy. Jedná se o totální ztrátu elektrického napájení. Takto můžete ztratit práci uloženou v paměti RAM.
Napěťové špičky - označovány také jako napěťové impulsy. Jedná se o okamžitý prudký nárůst napětí. Jsou způsobeny např. zásahem blesku. Následkem může být katastrofické poškození technického vybavení počítače a ztráta dat.
Přepětí - je krátkodobý nárůst napětí, v trvání typicky minimálně 1/120 sekundy. Většinou je způsobeno vypnutím velkého elektrického zařízení, při kterém se objeví indukovaná rázová vlna v napájecí síti. Pokud je rázová vlna velká, způsobuje snižování životnosti součástek.
Šum - technicky označovaný jako elektromagnetické rušení (EMI - Electromagnetic Interference) a radiové rušení  (RPI - Radio Frequency Interference). Toto rušení způsobuje zkreslení sinusového tvaru vlny napájecího napětí, za které odpovídají rozvodné závody. Rušení způsobuje řada faktorů včetně atmosférického rušení. Za následek to má chyby a rušivé impulsy v datových souborech.

Uvažovat o UPS či neuvažovat?

Konečný verdikt je - UPS jsou rozhodně potřeba. Pokud nechcete investovat ani např. do přepěťové ochrany, doporučuji automatické ukládání rozepsaného dokumentu (na což byste si měli zvyknout i v případě že vlastníte UPS) a pravidelné zálohování vašich dat např. na CD-RW.

Jaké typy UPS jsou na trhu?

Dnes se vyrábí UPS v podstatě ve 4 základních technologiích:
a) off-line
b) line-interactive
c) dvojitá konverze
d) delta konverze

Každá z těchto technologií má své výhody i nevýhody (pokud bychom mohli označit jednu jako nejlepší, pak by již nebyli čtyři).

Off-line technologie

Tato technologie je použita u nejlevnějších záložních zdrojů a má sloužit obecně řečeno k zálohování desktopů a nejméně náročných serverů. Zdroj vám umožní pracovat během krátkých výpadků napájení a náhlého poklesu napětí bez toho, že byste přišli o svá data. Při delším výpadku můžete svou práci bezpečně uložit. V krátkosti řečeno, zdroj má přímo od přívodu připojenou nějakou filtrační část (i takováto UPS filtruje), ale zdroj není přímo připojen ke spotřebiči. Pokud UPS zjistí, že dochází k nějakým potížím s napětím, přepojí se v určitém čase na baterii. Z baterie jde jednosměrný proud a ten se měničem mění na střídavý proud, který potom jde do spotřebiče. Jinak není baterie ke spotřebiči připojena.
Výhodou je, jak už bylo řečeno, její cena. Je to nejjednodušší řešení, nespotřebovává žádnou energii  pokud nepotřebuje (nehřeje to). Na druhé straně to má zase své drobné nevýhody, např. doba sepnutí na baterii může být tak řádově do 8ms, tzn. do takové čtvrtvlny 20 ms. Filtrování probíhá také určitým způsobem, který se od dražších technologií liší.

Technologie line-interactive

Tato technologie vznikla postupným vylepšováním off-linu. Doba sepnutí je rychlejší (2-4 ms), filtrační vlastnosti jsou lepší. Zdroje line-interactive se nejčastěji používají tak od 700 VA do 5 000 VA, tzn. pokrývají široké spektrum produktů serverových. K této jedné UPS může být připojeno i více serverů s různými operačními systémy. V dnešní době je většina serverů a síťových zařízení zajištěna touto technologií.

Technologie dvojité konverze

Doba sepnutí u tohoto řešení je nulová. Střídač je trvale připojen,  tzn. že ze střídavého proudu jenž přichází zvenčí k usměrňovači se vyrobí stejnosměrné napětí, které se následně opět ve střídači změní na střídavé napětí a z toho se potom dobíjejí baterie. Výhody jsou myslím velmi jasné, bohužel čím se za ně platí, je účinnost. Jelikož jsou používány 2 převody energie a žádný nemůže mít 100% účinnost, dosahuje se účinnosti něco přes 90%. Česky to znamená, že to něco méně než 10% se přemění na tepelnou energii. Zdroje s touto technologií se vyrábějí zhruba tak od 1 000 VA do 5 000 VA pro menší, jednofázové výkony, nebo pak pro větší, třífázové výkony od 5 000 VA do 500 000 VA.

Technologie delta konverze

Dlouho odborníci přemýšleli na tím, co udělat proto, aby se zachovali výhody dvojité konverze, ale zvýšila se účinnost. Přišlo se s technologií tzv. delta konverze. Velice zjednodušeně řečeno, delta konverze je dvojitá konverze pouze ve zpětné vazbě. Tato technologie vychází z předpokladu, že za normálních okolností je vždy určité napětí (určitý proud) a řeklo se, proč něco stále měnit tam a zpátky a ztrácet energii vyzařováním tepla, co kdyby se to udělalo tak, že se budou doplňovat jen ty odchylky od ideálního průběhu, tzn. bude se buď ubírat nebo přidávat napětí a proud a až když to všechno vypadne, pak nějakým způsobem zase napájet spotřebič z baterií jako u dvojité konverze. Tímto dosáhli také nulovou dobu přepnutí a zvýšili účinnost, sice ne o moc (pouze o 3-4%), ale i tak je to znát. Maximum co se dá dostat z delta konverze je v tomto okamžiku u těch velkých výkonů asi 96,5%. Tato delta konverze je zatím patentována jen jednou firmou a vyrábějí se UPS od 10 000 VA do 500 000 VA.

Všichni výrobci UPS ve světě používají tyto 4 technologie, pouze každý výrobce má své specifické úpravy. Tyto UPS označujeme jako tzv. statické UPS, ovšem existují i tzv. rotační UPS.

Rotační UPS

Rotační UPS fungují na principu přeměny rotačního pohybu na elektrickou energii. Tyto "UPS" jsou umístěny ve velké skříni, kde rotuje velkou rychlostí hodně hmotné, dobře vyvážené kolo, které nějakou dobu, dokud se ještě točí, vyrábí elektřinu a to do té doby, než naběhne dieselgenerátor. Samozřejmě elektřinu nevyrábí tak dlouhou dobu (maximálně desítky sekund) jako statické UPS (ty jedou z baterií), ovšem mají samozřejmě také nulovou dobu sepnutí. Vyrábějí se až do výkonu 1 000 000 VA.

Závěrem

Recenzi záložních zdrojů můžete očekávat v jednom z příštích dílů, kde si také řekneme, podle čeho záložní zdroj pro svůj počítač vybírat.