Pamětníci si možná ještě vzpomenou na kdysi populární australský seriál "Co přináší řeka", který tehdy ještě Československá televize uvedla v době, kdy v tuzemských řekách (a nejen v nich) plynul život relativně klidně. Díky divokému počasí posledních let se však naše řeky dostávají do médií stále častěji.

Právě zvýšený zájem o sledování řek byl jedním z důvodů vzniku portálu Povodí v ČR (www.povodi.info), jehož úkolem je uceleně prezentovat vybrané údaje Povodí s.p. pro veřejnost na úrovni celé České republiky. Naše země totiž leží na rozvodnici tří moří (Severního, Baltského a Černého) a tvoří ji tři hlavní hydrologická povodí: povodí Labe, povodí Odry a povodí Dunaje.

Vzhledem k velikosti území ČR jsou dále hlavní povodí dělena na pět oblastí povodí: povodí Vltavy, povodí Ohře, povodí Labe, povodí Odry a povodí Moravy. Zmíněný web je složen z několika aplikací, které populární formou prezentují široké veřejnosti zajímavé a aktuální informace správců těchto povodí. 

Mezi nejdůležitější aplikace patří Stavy a průtoky ve vodních tocích - sledování aktuální výše hladiny a průtoku vody ve sledovaných profilech významných vodních toků, včetně případných stupňů povodňové aktivity, Stav trofie v nádržích - koncentrace chlorofylu, průhlednost a teplota vody, včetně podrobných informací ke každé z nádrží a Záplavová území - ke každému ze záplavových území je v přehledné tabulce uveden název toku, kilometráž k němuž dané záplavové území náleží, délka záplavového území, vyznačení příslušného úseku vodního toku na mapě a vodohospodářský orgán jež jej stanovuje.

Jak nám sdělil ředitel Odboru státní správy ve vodním hospodářství na Ministerstvu zemědělství Daniel Pokorný, k výše uvedeným aplikacím přibude ještě aplikace monitorující stavy a průtoky na nádržích (obdoba stavů a průtoků ve vodních tocích), aplikace prezentující aktuální údaje o spadlých srážkách v jednotlivých povodích a aplikace informující o kvalitě vody ve vodních tocích.  

Když je vody málo

Vysychající koryta řek nejenže promění vodácké výpravy na pochodová cvičení, ale problémy s klesající hladinou řek mají i rybáři. S rostoucí teplotou vody navíc ve vodě ubývá kyslík a kvůli tropickým vedrům tak hynou ryby.

Největší problémy ale chybějící vláha způsobuje zemědělcům, kteří kvůli letošnímu suchému počasí očekávají pokles výnosů z hektaru s ohledem na danou lokalitu až o 30 procent. Ještě než se naučíme poroučet větru a dešti, musíme vzít zavděk tím, co nám příroda přichystá. Nahlédnout do blízké budoucnosti můžeme díky webům nabízejícím předpověď počasí. Jejich přehledný souhrn jsme nedávno zveřejnili v článku Kde hledat na internetu počasí.

Když je vody hodně

Loni touto dobou se na nás ze všech stran valily informace o katastrofálních záplavách, které postihly nemalou část naší země. Zatopen informacemi o veliké vodě byl tehdy také internet. Spolu s opadající vodou opadly i záplavové weby, němými svědky živelné katastrofy jsou ale dodnes weby Záplavy Seznam (zaplavy.seznam.cz) nebo Záplavy 2002 (zaplavy.obce.cz).

Srpnové povodně loni potvrdily, že všechno zlé je k něčemu dobré. Zasloužily se totiž o velkou popularizaci internetu. Pochopitelně prim stále ještě hrála zavedená média televize, rozhlas a tisk, ale právě díky záplavám mnoho lidí objevilo sílu internetu, který poskytoval často aktuálnější informace než ostatní média.   

Když je vody akorát

S ideálním stavem jsou nejvíce spokojeni vodáci. Informace o stavu vody nejsou však tím jediným, co je internet vodákům schopen poskytnout. Na Vodácké stránce (www.reky.cz) najdete o každé tuzemské řece velmi mnoho informací, které jsou zde publikovány na základě dohody s firmou SHOCart, která vydala knížku Kilometráž českých a moravských řek.

Ani na webu Pádlo (www.padlo.cz) nechybí charakteristiky nejznámějších tuzemských řek, doplněné navíc důležitými informacemi o tábořištích v povodí řeky. Kromě říčního kilometrů každého tábořiště se dozvíte i to, zda je kemp vybaven umývárnami či obchůdkem s potravinami. Praktický je i popis přístupu k řece od silnice či železnice, připojen je též odkaz na vlakový jízdní řád. 

Bez ohledu na počasí

Tam kde nestačí napáchat škody počasí, pohotově zaskočí člověk. Začátkem června hrozili otrávením vody obyvatelům severních Čech dva mladíci a čerstvým případem budiž anonym hrozící stejným činem Pražanům.

Máte-li pochybnosti o kvalitě vody tekoucí z vodovodního řádu, navštivte stránky příslušného vodárenského podniku. Nesmíte však narazit na problém neaktuálních dat, jako se vám to stane v případě měsíc starých průměrných hodnot vybraných ukazatelů kvality pitné vody uveřejněných na webu Pražských vodovodů a kanalizací (www.pvk.cz).