Ceny pojištění jsou však v důsledku konkurenčního boje stále poměrně nízké. Což logicky přináší negativní dopady na ochotu pojišťoven vyplácet pojistné plnění. A doplácí na to poškozený klient. Mluvím konkrétně o plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla neboli z tzv. povinného ručení, kdy pojišťovny platí za škody, které způsobí jejich klienti jiným účastníkům silničního provozu.

Nárok na náhradu skutečně vzniklé škody

U škod na vozidlech dochází často k tomu, že pojišťovna zaplatí poškozeným nižší částku, než kterou poškození vynaloží na uvedení poškozeného vozidla do původního stavu. Nejčastěji k tomu dochází při výměně starších poškozených dílů za nové. Vozidlo dostane nové díly, ale jeho tržní hodnota se nezvýší (obvykle se naopak v důsledku nehody ještě sníží).

Pojišťovny občas nechtějí zaplatit nový s odkazem na to, že nový díl poškozené vozidlo technicky zhodnotil. A v tom je zakopaný pes. Rozdíl mezi „technickou“ hodnotou, kterou rády používají při určování výše škody pojišťovny, a tržní cenou, která je důležitá pro poškozeného motoristu, je někdy značný. Poškození mají samozřejmě nárok na náhradu skutečně vzniklé škody včetně toho, co vynaložili na to, aby poškozené vozidlo uvedli do původního stavu.

Pan Pavel byl účastníkem nehody, kterou nezavinil. Druhý řidič mu způsobil škodu na vozidle, která byla servisem vyčíslena na 33 326 korun. Pojišťovna, kde byl viník nehody pojištěný, panu Pavlovi sdělila, že proplatí pouze 23 712 korun. Zbývající částku ve výši 9614 korun pojišťovna označila jako korekci nákladů na materiál, a pojistné plnění o tuto částku snížila.

Na základě výzvy právního zástupce pana Pavla však velmi rychle svůj postoj přehodnotila, a spornou částku v plné výši doplatila. Zároveň zaplatila náklady na právní zastoupení pana Pavla. Pokud by se takto bránila většina klientů, pojišťovny by pojistné plnění krátily pouze v odůvodněných případech, protože neoprávněné krácení pojistného plnění jim zvyšuje výdaje za právní zastoupení klientů.

Podle důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku mohou náklady na uvedení vozidla do původního stavu dokonce až o třetinu převýšit hodnotu vozidla před poškozením. Až praxe ukáže, jak se k tomuto záměru zákonodárce postaví soudy, které budou vznikající spory rozhodovat. Pokud si poškození klienti nejsou jistí svým nárokem na náhradu vzniklé škody, doporučuji se obrátit na znalce z oboru oceňování vozidel, a výši škody konzultovat s nimi.

Újma na zdraví

K největším krácením pojistného plnění dochází u újem na zdraví. Jde totiž o složitou problematiku, které rozumí jen pojišťovny a pár specializovaných právníků a lékařů v České republice, ke kterým se poškození klienti bohužel nedostanou často včas, resp. ve správný okamžik. A pojišťovny využívají této informační asymetrie bravurně.

Újma na zdraví se nově určuje podle Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví. Pokud si poškozený klient nechá připravit posudek od svého lékaře, často v něm jsou chyby nebo nejsou uvedeny správně všechny položky. To ale poškozený klient nepozná. A pojišťovna postupuje podle podkladů doložených poškozeným klientem. Klienti jsou obvykle rádi, když dostanou alespoň něco.

Pan Jan utrpěl úraz při jízdě na svojí Jawě 350, když o něj zavadil zrcátkem předjíždějící Fiat Ducato. Janovi se nestal tak vážný úraz jako je u nehod motorkářů běžné, ale jeho léčení si i tak vyžádalo několik měsíců pracovní neschopnosti. Ušlou mzdu pojišťovna uhradila bez problémů, ale nárok na bolestné řešila přesně tak, jak je popsáno výše.

Klient dodal posudek od svého obvodního lékaře, a pojišťovna zaplatila vyčíslené bolestné. Teprve potom se na nás pan Jan obrátil s žádostí o pomoc. Po konzultaci se soudním znalcem jsme zjistili, že pojišťovna měla zaplatit mnohem vyšší částku.

Pokud klient zavdá příčinu nejčastěji právě nekvalitně zpracovaným posudkem, má pojišťovna ke krácení dveře otevřené, protože plní přesně podle posudku lékaře, a nikdo její postup nerozporuje, to celé není v rozporu s tím, že se v současnosti vyplácí 2-3x více na pojistném plnění.

Problém s posudky zde byl již dle SOZ, ale v souvislosti s NOZ je chyb lékařů více. Další náklady, které pojišťovny neproplácejí úplně standardně, resp. klienty na ně neupozorňují, přestože na něj mají poškození nárok, jsou náklady na ošetřování osoby blízké. Poškození si musejí uvědomit, že pojišťovna není jejich partnerem, jak se mnohdy tváří, ale protistranou, která chce co nejvíce ušetřit.

Současná realita je taková, že klienti, které zastupují zkušení právníci, dosahují někdy až o padesát procent vyšší odškodnění, než když se spoléhají na férový přístup pojišťovny a posudky připravené ošetřujícími, a v horším případě dokonce obvodními lékaři.

Většinu nákladů na právní zastoupení při řešení nároků za újmy na zdraví při dopravních nehodách, zaplatí pojišťovna, což vyplývá ze zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Proto by se poškození klienti měli vždy informovat o možnostech postupu při řešení těchto situací.

Diskutujte na téma životní a neživotní pojištění a podělte se o své zkušenosti na www.zlatakoruna.info/financni-produkty

Další informace o finančních produktech naleznete na www.zlatakoruna.info/