Nové přílohy 

* Posudek pojišťovny nebo znalce k prokázání výše skutečné škody v důsledku mimořádné události (povodně). 
Týká se poplatníků, kteří utrpěli škody při letošních povodních na území, kde byl vyhlášen stav nouze, a budou uplatňovat prominutí daně na základě rozhodnutí ministra financí.

* Pojistné přiznání – musejí nejprve vyplnit a posléze odevzdat s přiznáním OSVČ, které vstoupily do druhého pilíře důchodového systému. 
Formulář spolu s poučením je dostupný na internetových stránkách finanční správy.

„Klasické“ přílohy 

V těchto přílohách poplatník vypočítá dílčí základ daně z některých zdanitelných příjmů.

Příloha č. 1 Výpočet dílčího základu daně z příjmů podle § 7 zákona. Je automaticky vložena do dvojlistu přiznání. Vyplní ji poplatníci, kteří mají příjmy z podnikání nebo příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti.

* Příloha č. 2 Výpočet dílčích základů daně z příjmů podle § 9 a § 10 zákona. 
Týká se poplatníků, kteří mají příjmy z pronájmu a ostatní příjmy. Není součástí formuláře, je třeba si ji vyzvednout samostatně.

* Příloha č. 3 Vyplní ji pouze ti, kdo mají příjmy ze zahraničí, a při jejich zdaňování se používá podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění metoda zápočtu daně. Existuje jen v elektronické podobě, například na internetových stránkách Finanční správy ČR. V naléhavém případě pracovníci finančního úřadu s jejím obstaráním pomohou.

Současně s tím musí vyplnit i další přílohu. Jde o „Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění podle § 38f odst. 10 zákona“. Je rovněž na internetu. Musí obsahovat údaj o zahraničním správci daně nebo zahraničním plátci, o státu zdroje zahraničních příjmů, dále částku zahraničních příjmů, jakož i daně zaplacené v tomto státě v místní měně a v přepočtu na koruny.

Finanční úřady potvrzení vyžadují 

I když není stanovena povinnost přikládat konkrétní doklady a potvrzení, je to v tomto případě nanejvýš účelné. Lze totiž předpokládat, že je bude správce daně stejně vyžadovat.

Jde například o

* Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, o sražených zálohách a daňovém zvýhodnění od všech zaměstnavatelů, jimiž poplatník na druhé straně základní části přiznání dokládá výpočet dílčího základu daně z příjmů ze závislé činnosti

* Doklad o poskytnutém daru

* Potvrzení o poskytnutém úvěru na bytové potřeby a o výši zaplacených úroků z tohoto úvěru

* Potvrzení o zaplacených částkách na penzijní připojištění nebo penzijní pojištění

* Potvrzení o zaplacených částkách na soukromé životní pojištění

* Potvrzení o zaplacené úhradě za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání

* Příloha k přiznání pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů (daňovou ztrátu). Vyplní ten, kdo uplatňuje ztrátu za minulá zdaňovací období. Je opět na internetu.

* Kdo vede podvojné účetnictví, povinně přikládá účetní závěrku. To znamená rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu, vymezenou zákonem o účetnictví. Automaticky se nepřikládají například potvrzení o studiu, čestné prohlášení manželky, že neměla vlastní příjem převyšující 68 000 korun, potvrzení odborové organizace o zaplacených příspěvcích, smlouvy o sdružení, jednotlivé faktury, obchodní smlouvy, výpisy z účtů apod.

Tyto všechny doklady a písemnosti je třeba mít u sebe dobře uloženy pro případ, že je správce daně bude požadovat při postupu k odstranění pochybností nebo při daňové kontrole.