Přiznání pak tradičně do konce ledna podávají lidé, kteří loni nabyli nějakou nemovitost (koupí, darováním či dědictvím), a dále ti vlastníci nemovitostí, kteří sice už v minulosti podali přiznání, ale loni u nich došlo ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně (např. došlo ke změně druhu pozemku, provedení obnovy katastrálního operátu, pozemkovým úpravám, realizaci nástavby či přístavby, zbourání zdanitelné stavby).

Všem lidem, kteří již daňové přiznání podali v minulosti a nedošlo u nich loni k žádným změnám, zašle finanční úřad v dubnu nebo v květnu složenku pro úhradu vyměřené daně.

Komu vznikla nová povinnost

Povinnost podat daňové přiznání v důsledku změny zákona o dani z nemovitých věcí mají nově majitelé vleček a majitelé staveb, které nejsou zdanitelnou stavbou podle zákona o dani z nemovitých věcí, tj. budovou nebo inženýrskou stavbou uvedenou v příloze tohoto zákona. Jedná se například o tzv. plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků, než je zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha.

„Povinnost podat daňové přiznání se rovněž dotýká majitelů staveb pro podnikání, kdy se za nadzemní podlaží pro výpočet sazby daně již nepovažuje takové nadzemní podlaží, jehož zastavěná plocha nepřesahuje jednu třetinu zastavěné plochy stavby,“ upozornila Právo mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.

Povinnost podat přiznání se pak podle ní vztahuje i na majitele pozemků, určených k zastavění některými zdanitelnými stavbami osvobozenými od daně ze staveb a jednotek. Jedná se o pozemky určené k zastavění zdanitelnými stavbami, které do roku 2013 včetně nebyly po dokončení předmětem daně ze staveb – například stavbami vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení nebo staveb pro veřejnou dopravu.

Přiznání ale musí do konce ledna podat i vlastníci pozemků pod bytovými domy rozdělenými na jednotky, kteří nejsou vlastníky žádné z jednotek v domě. Výjimkou je případ, kdy je takový pozemek ve vlastnictví státu nebo ve vlastnictví té obce, na jejímž území se nachází, protože pak je od daně osvobozen a jeho vlastník nemá povinnost daňové přiznání podat.

„Nově jsou povinny podat daňové přiznání i podílové fondy a fondy obhospodařované penzijními společnostmi, a to za nemovité věci tvořící jmění těchto fondů,“ doplnila Petlachová.

Kdo přiznání nepodává

Povinnost podat daňové přiznání nemá poplatník, který kromě bytu či nebytového prostoru a podílu na společných částech domu vlastní i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je užíván spolu s jednotkou a je ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě a současně se jedná o poplatníka, který za tuto nemovitou věc již v minulosti přiznání podal.

Tomuto poplatníkovi se sice v důsledku změny zákona o dani z nemovitých věcí v některých případech daň mírně zvýší, ale přiznání podávat nemusí. Daň mu vyměří příslušný finanční úřad.