Plyne to ze zákonného opatření o dani z nabytí nemovitých věcí, které Senát schválil tuto středu. Novou úpravu musí ještě posvětit Sněmovna, která vzejde z říjnových voleb. Úleva se má týkat 70 až 80 procent převodů.

Nutnost posudku odpadá proto, že zákonné opatření zcela jinak upravuje základ pro převodní daň. Dnes je základem daně cena sjednaná (kupní), je-li vyšší než cena zjištěná (odhadní). Je-li cena zjištěná znalcem vyšší než cena kupní, je základem daně cena odhadní.

Proto je dnes vždy nutné předložit znalecký posudek. To má mimo jiné zabránit, aby prodávající a kupující ve smlouvě nešvindlovali a nestanovili v ní nižší cenu, než která byla skutečně zaplacena.

Nové určení základu daně

Od ledna finanční úřady nebudou srovnávat kupní cenu s cenou znalce, ale primárně s místně obvyklou cenou převáděných nemovitostí na trhu.

Budou přitom i dost benevolentní, protože nebudou při srovnávání brát v potaz celou místně obvyklou cenu, ale jen 75 % její hodnoty. „Přimhouří“ tedy oči, bude-li rozdíl cen v dané toleranci. V některých případech tudíž poplatníci i proti dnešku ušetří i na dani.

Ukažme to na příkladu, kdy kupní cena bytu bude dva milióny korun. Finanční úřad například vyhodnotí, že místně obvyklá cena je sice 2,3 miliónu korun, ale z ní 75 % činí 1,725 miliónu. Kupní cena (dva milióny) je vyšší než srovnávací (1,725 miliónu), takže vše je v pořádku a daň (čtyři procenta) bude proto zaplacena z kupní ceny, tedy dvou miliónů korun.

V některých případech poplatníci ušetří i na dani.

Pokud ale finanční úřad vyhodnotí, že místně obvyklá cena daného bytu je tři milióny korun, situace bude už zcela jiná.

Srovnávací cena – 75 % ze tří miliónů – je 2,25 miliónu korun, tudíž finanční úřad bude požadovat, aby prodávající zaplatil daň z částky 2,25 miliónu korun, nikoli z nižší kupní ceny (dva milióny Kč).

Prodávající bude moci uplatnit ještě jednu možnost. Když usoudí, že místně obvyklá cena bude tři milióny, bude moci požádat finanční úřad, aby porovnal kupní cenu s posudkem znalce. V tomto případě ovšem musí předložit příslušný znalecký posudek.

Když znalecký posudek určí cenu této nemovitosti například ve výši 2,5 miliónu korun, pak 75 % činí 1,875 miliónu korun a prodávající uhradí daň z kupní ceny (dva milióny Kč).

Poplatník daně bude mít přitom nově možnost, aby náklady za pořízení znaleckého posudku odečetl od základu daně.

Poplatníkem dál prodávající

Úlevou pro poplatníka daně bude i to, že všechny přílohy k daňovému přiznání bude moci přikládat v prosté kopii či elektronické podobě.

Pokud budou prodávat nemovitost ze společného jmění manželé, budou moci podat jedno přiznání. Až dosud podával přiznání každý z manželů za sebe.

Poplatníkem daně i nadále zůstává prodávající a kupující bude ručitelem. Prodávající a kupující se však mohou domluvit, že poplatníkem daně bude kupující. V takovém případě nebude za daň ručit nikdo.

Uvedený zákon se vztahuje jen na úplatné převody nemovitostí, to je na prodeje a směny. Nikoli tedy na darování nemovitostí.

PŘEVODY, KTERÉ NEVYŽADUJÍ POSUDEK
* rodinné domky a byty
* chaty, chalupy, další rekreační objekty
* garáže
* pozemky tvořící s těmito stavbami funkční celek
* pozemky, jejichž součástí jsou tyto stavby
* pozemky bez trvalého porostu, na nichž není zřízena stavba a k nimž nebylo zřízeno právo stavby