Na první pohled se přitom ručení nezdá jako něco nebezpečného. Mnoho lidí s ním má i bezproblémovou zkušenost z dob dávno minulých.

Tehdy ale peněžní půjčky občanům poskytovaly jenom státní bankovní instituce a půjčit jste si mohli jen pár tisíc korun. Navíc za situace, kdy každý byl povinen pracovat, neboť vyhýbání se práci bylo i trestně postižitelné.

Půjčky se tedy většinou řádně splácely a ručení pak skutečně bylo jen kamarádské gesto a splněním formality v dané kolonce.

Ručí se i za statisíce

Nyní se peněžní půjčky pohybují v řádech statisíců a ručení je skutečně významným zajišťovacím prostředkem. Tak jej definuje občanský zákoník, když stanoví, že dohodou účastníků lze zajistit pohledávku ručením. Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.

Někdy má ručitel mylný názor na to, odkdy je povinen plnit za dlužníka. Zákon to říká zcela jednoznačně: Ručitel je povinen dluh splnit, nesplnil-li jej dlužník, ačkoli byl k tomu věřitelem písemně vyzván.

Věřitel není proto povinen vymáhat dluh nejdříve všemi prostředky po dlužníkovi, a teprve když je ve své snaze neúspěšný, obrátit se na ručitele. Věřitel má právo ihned poté, co neplní svůj závazek dlužník, chtít toto plnění po ručiteli, a to v plném rozsahu závazku, který dlužník vůči věřiteli ve smlouvě učinil.

Argumentace, proč věřitel nejde dál po dlužníkovi, který si mnohdy v pohodě užívá zapůjčených peněz, je proto naprosto lichá. V tom totiž spočívá význam ručení a posílení zajištění závazku pro věřitele.

Vždy obezřetně

Pro ručitele je důležité ještě předtím, než k ručení přistoupí, důkladně prostudovat podmínky uvedené ve smlouvě, za jejichž splnění rovněž ručí.

U peněžitých půjček je třeba se seznámit s termínem splatnosti půjčky, jakož i s výší a termíny případných jednotlivých splátek, včetně sankčních prvků – smluvních pokut nebo úroků z prodlení v případě, kdy není včas a řádně plněno.

Běžné pak bývá ustanovení ve smlouvě o půjčce, že v případě nesplacení jedné či několika splátek nastupuje oprávnění věřitele vymáhat celou dlužnou částku i s jejím příslušenstvím.

Ručitel, než se rozhodne svůj ručitelský závazek přijmout, musí vzít v úvahu nejen fakt, zda ten, za jehož závazek ručí, je seriózní a je předpoklad, že dostojí svým dluhům, ale i možnost i jiných nenadálých událostí, např. jeho vážné onemocnění a věk, ve kterém je větší pravděpodobnost úmrtí.

Ručitel by si měl proto zejména své postavení vyhodnotit tak, zda je schopen svůj ručitelský závazek splnit bez výrazného ohrožení své finanční situace.

U ručení za velké finanční částky může věřitel po ručiteli požadovat i zřízení smluvního zástavního práva k nemovitostem evidovaným v katastru nemovitostí. To pak výrazným způsobem usnadňuje provedení exekuce na ručením zajištěnou a nesplacenou dlužnou částku.

Práva ručitele

Ručitel na druhé straně má oprávnění uplatnit proti věřiteli všechny námitky, které by měl proti věřiteli dlužník, tj. zejména námitku promlčení závazku (promlčecí doba je v tomto případě tříletá).

Pokud by dokonce dlužník uznal k ukolébání věřitele písemně svůj dluh (což má ten důsledek, že začíná běžet promlčecí lhůta nová a navíc desetiletá), je takový úkon účinný vůči ručiteli, jen když s ním vysloví souhlas. Ručitel může také plnění odepřít, pokud věřitel zavinil, že pohledávka nemůže být uspokojena dlužníkem věřitelovým zaviněním (není např. k dispozici bankovní účet ani adresa, na kterou lze plnit).

Ručitel, který dluh splnil, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli. To všechno je moc hezké, ale pro ručitele tímto okamžikem nastává martyrium právních úkonů vůči tomu, za jehož dluh ručil.

Že to mnohdy nebude příjemná procházka mezi paragrafy, je možné si lehce domyslet.

Porovnejte si reálné náklady na půjčení peněz od jednotlivých bankovních a nebankovních institucí na kalkulačce půjček.