Úvěry z úroků na bydlení 

Zde se velmi často chybuje. Nárok na odečet má jen účastník smlouvy o úvěru, který musí současně vlastnit či spoluvlastnit danou nemovitost po celý rok, za který se odečty uplatňují (s výjimkou, když někdo nemovitost nabyl až v průběhu loňského roku). Vlastnit či spoluvlastnit nemovitost není nutné pouze v případě, jde-li o úvěr na opravu a rekonstrukci nemovitosti, kterou užívá někdo jiný než vlastník.

Podmínkou také je, aby poplatník nemovitost loni užíval k vlastnímu trvalému bydlení nebo trvalému bydlení druhého z manželů, potomků, rodičů, nebo prarodičů obou manželů.

Odečíst lze úroky maximálně ve výši 300 000 korun ročně ze všech úvěrů členů domácnosti.

Doklady: Při prvním uplatnění odečtu se předkládá smlouva o hypotéce a úvěru ze stavebního spoření a další doklady podle účelu úvěru, které požaduje zákon. Například u výstavby domu nebo bytu stavební povolení nebo ohlášení stavby a po dokončení stavby výpis z listu vlastnictví.

V případě úvěru na opravu či rekonstrukci nemovitosti výpis z listu vlastnictví, jde-li o byt či dům ve vlastnictví, nájemní smlouvu, jde-li o byt v nájmu, občanský průkaz, jde-li o byt v užívání. Každoročně je nutné předložit potvrzení o zaplacených úrocích.

Sleva na manželku či manžela 

Nárok vzniká tehdy, pokud manželka či manžel neměli loni celoroční vlastní příjmy vyšší než 68 000 korun hrubého.

Do vlastních příjmů se počítají například důchody všeho druhu, podpora v nezaměstnanosti, nemocenská, náhrada mzdy při pracovní neschopnosti, příjmy za ošetřování člena rodiny, mateřská a jakékoli výdělky (hrubé příjmy, nesnížené o výdaje) ze zaměstnání, podnikání, pronájmu, příjmy z prodeje nemovitosti, auta, cenných papírů (byť jsou od daně osvobozeny).

Naopak se nepočítají například dávky státní sociální podpory, tedy přídavky na děti, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné, dávky pěstounské péče, pohřebné, dále dávky sociální péče, sociální služby (např. příspěvek na péči), příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči, dávky pomoci v hmotné nouzi, stipendium studenta.

Sleva na dani činí 24 840 korun ročně (s průkazem ZTP/P 49 680 korun) a krátí se, pokud manželství loni trvalo kratší dobu.

Doklady: Poprvé se předloží úřední doklad prokazující totožnost manželky (manžela). Není-li jasné z občanského průkazu, že se jedná o manželku, je nutné předložit oddací list.

Penzijní připojištění 

Odečíst lze tu část celkových plateb za loňský rok, která převýší 6000 Kč, nejvýše lze odečíst 12 000 korun.

Doklady: Poprvé smlouva o penzijním připojištění. Každoročně pak potvrzení penzijního fondu o roční výši plateb účastníka. Fondy posílají potvrzení vždy na počátku roku.

Životní pojištění 

Odečíst je možné maximálně 12 000 Kč ročně. A to pouze u soukromého životního pojištění pro případ dožití, pro případ smrti nebo dožití a u důchodového pojištění. Ve smlouvě musí být sjednána výplata pojistného plnění až po 60 kalendářních měsících od uzavření smlouvy a současně nejdříve v roce dosažení věku 60 let.

Doklady: Poprvé pojistná smlouva nebo pojistka. Každoročně potvrzení pojišťovny o výši plateb za loňský rok.

Příspěvky odborům 

Odečíst lze maximálně 1,5 procenta ze zdanitelných příjmů, nejvýše 3000 korun ročně.

Doklady: Každoročně potvrzení odborové organizace o výši zaplacených členských příspěvků.

Dary na veřejně prospěšné účely 

Dar, který lze daňově odečíst, musí být určen na zákonem stanovené účely, například na školství, na podporu a ochranu mládeže, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, tělovýchovné a sportovní, na činnost politických stran a hnutí.

Doklady: Příjemce daru předkládá potvrzení o výši a účelu daru, nebo případnou darovací smlouvu. Dárce krve předloží potvrzení transfuzní stanice.