Touto okolností může být například postavení garáže, provedení nástavby domu o další podlaží, přístavba domu, přikoupení nějakého pozemku, změna druhu pozemku atd.
Povinnost opětovně podat přiznání však nevzniká tehdy, pokud ke změnám došlo v důsledku rozhodnutí obce či státu.

V pravomoci obcí je totiž stanovit a měnit různé koeficienty, a to obecně závaznou vyhláškou. Stát zase může měnit zákonné sazby a také průměrnou cenu půdy přiřazenou k jednotlivým katastrálním územím.

Přiznání se nepodává ani tehdy, jestliže dojde k zániku případného osvobození od daně kvůli uplynutí zákonem stanovené doby.

Novinka pro podnikatele

Letos nově přibyl ještě třetí důvod pro podání přiznání (dílčího přiznání). Týká se jen podnikatelů, kteří vlastní a užívají k podnikatelské činnosti „zpevněné plochy pozemků“, které se nacházejí na pozemcích druhu „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“.

Jde například o neveřejné komunikace, neveřejná parkoviště, manipulační plochy mezi budovami a další plochy pozemků, jejichž povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, řekla Právu Jana Kaslová z Generálního finančního ředitelství.

Do konce loňského roku byly tyto plošné stavby zdaněny buď daní ze staveb, nebo daní z pozemků, což vyvolávalo výkladové komplikace. Nově budou zdaňovány daní z pozemku. Proto tato změna, byť ji učinil stát, vyžaduje podat přiznání či dílčí přiznání.
Sazba činí nově 1 korunu nebo pět korun za m2 podle oblasti podnikání.

Výklad k této záležitosti provedlo Generální finanční ředitelství a je zveřejněn na webové stránce České daňové správy.

Stačí vyplnit jen změny

A jak se postupuje při podání přiznání? Poplatník vychází vždy ze stavu k 1. lednu aktuálního kalendářního roku a přiznání odevzdá do 31. ledna.

Poplatník reagující jen na změny si může vybrat, zda kvůli změně vyplní celé, nebo pouze dílčí přiznání. Dílčí přiznání používá stejný formulář jako řádné, poplatník pouze zaškrtne kolonku „Dílčí přiznání“ na přední straně formuláře, vyplní jen nastalé změny a vypočte novou výši daně.

Pro podání přiznání k dani z nemovitosti je příslušný ten finanční úřad, v jehož obvodu působnosti se daná nemovitost nachází. Přiznání podává vlastník nemovitosti, u některých pozemků jejich nájemce. Je-li nemovitost ve společném jmění manželů, podává přiznání (dílčí přiznání) jen jeden z nich.

Jak podíloví spoluvlastníci

Je-li nemovitost v podílovém spoluvlastnictví, podává přiznání společný zástupce, kterého si vlastníci sami určí. Pokud tak neučiní, určí společného zástupce finanční úřad.

V případech, kdy se spoluvlastníci pozemku nebo stavby nedohodnou na společném zástupci, mohou podat samostatně daňová přiznání za své spoluvlastnické podíly, mohou tak však učinit pouze ve lhůtě do 31. ledna.

„Pokud je přiznání podáno později, nelze již přiznání spoluvlastnických podílů akceptovat a pro tento rok může být nemovitost zdaňována pouze v režimu společného zástupce,“ uvedla Kaslová.

U bytů a nebytových prostor podává přiznání jejich majitel a při výpočtu daně se zohledňuje i podíl na společných prostorách v domě.

Aktuální formuláře, přílohy a pokyny si lze stáhnout z webových stránek České daňové správy http://cds.mfcr.cz v nabídce Daňové tiskopisy. Formulář v tištěné podobě lze obdržet u kteréhokoli finančního úřadu.

Nově vypočtenou daň pak poplatník uhradí v zákonných termínech, tedy většinou do konce května. Finanční úřady za tím účelem zpravidla posílají již předvyplněné složenky, které však již nejsou bezplatné.